Геодинаміка. – 2012. – №2(13)

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Науковий журнал “Геодинаміка” містить три наукових розділи – “Геодезія”, “Геологія”, “Геофізика”, “Персоналії” і публікує українською, російською та англійською мовами статті українських та зарубіжних вчених з зазначених дисциплін, які стосуються проблем геодинаміки та суміжних питань. Для спеціалістів – геодезистів, геологів та геофізиків, науковців академічних і галузевих установ, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, які займаються проблемами геодинаміки та дослідженнями в суміжних областях наук.

Геодинаміка : науковий журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка", Державна служба геодезії, картографії та кадастру України, Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України, Інститут геології і геохімії горючих копалин, Львівське астрономо-геодезичне товариство ; головний редактор К. Р. Третяк. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – № 2 (13). – 139 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 21
 • Item
  Дослідження динаміки горизонтальних рухів земної кори Європи за даними GNSS-спостережень (2000–2010 рр.)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Третяк, К. Р.; Вовк, А. І.
  Основна мета роботи – дослідження динаміки рухів земної кори Європи за період 2000–2010 рр . Визначено абсолютні та регіональні річні вектори швидкостей зміщень перманентних станцій і побудо-вано карти- схеми річних векторів швидкостей горизонтальних зміщень , виділено умовні блоки земної кори ( УБЗК), в межах яких спостерігається стала кінематика горизонтальних зміщень перманентних станцій. Визначено середню річну швидкість та напрям руху цих блоків . Отримані результати надалі будуть використані для вивчення деформації земної кори досліджуваного регіону. Основная цель работы – исследование динамики движений земной коры Европы за период 2000-2010 гг . Определены абсолютные и региональные годовые векторы скоростей смещений перманентных станций и построены карты-схемы годовых векторов скоростей смещения, выделены условные блоки земной коры (УБЗК), в пределах которых наблюдается постоянная кинематика горизонтальных смещений перманентных станций . Определены средние годовые скорости и направления движения этих блоков . Полученные результаты в дальнейшем будут использованы для изучения деформации земной коры исследуемого региона. The main aim of this work is the study of dynamics of crustal movements in Europe for the period from 2000 to 2010. Absolute and regional annual vect ors of velocity of displacement of permanent stations are estimated and schematic maps of annual rate of displacement vectors are created, conditional crustal blocks (CCB) which stable kinematics of horizontal displacements of permanent stations are selected. Average annual velocities and directions of movement of these blocks are estimated. These results will be further used to study the crustal deformation in surveying region.
 • Item
  Титульний аркуш до «Геодинаміка» № 2 (13)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012)
 • Item
  Зміст до «Геодинаміка» № 2 (13)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012)
 • Item
  Многослойная обратная линейная задача структурной гравиметрии и магнитометрии
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Миненко, П. А.
  При отсутствии априорных данных о геологическом строении участка исследований структурная нелинейная обратная задача ( ОЗ) является некорректной , а ее решение неоднозначное, физически несодержательное или трудно интерпретируемое . Поэтому представляется возможным использовать фиксированную в пространстве многослойную модель линейной ОЗ с горизонтальными пластами , разбитыми на довольно большое количество блоков в виде параллелепипедов ( от 400 до 2500) и решать линейную ОЗ относительно аномальной плотности ( АП) или интенсивности намагничивания ( ИН) каждого блока. Положительный опыт решения линейных ОЗ для моделей из 3–4 слоев по 400–1200 блоков в каждом слое уже имеется, благодаря высокой устойчивости решений , получаемых итерационными фильтрационными методами. Приписывая центру каждого блока значение АП или ИН, полученное решением ОЗ, и проводя между ними в пространстве изолинии, получаем геологически содержательные, представительные и легко интерпретируемые карты и разрезы АП или ИН с участками довольно гладких изолиний или с зонами интенсивных аномалий со сложной конфигурацией изолиний. В статье приведены различные методы оптимизации решения ОЗ и методологические приемы, чередование которых при решении структурной линейной ОЗ гравиметрии или магнитометрии позволило бы использовать модель из 8 горизонтальных пластов по 400 блоков в каждом, чего уже достаточно для построения простейших, но довольно детальных вертикальных разрезов АП и ИН. У разі відсутності апріорних даних про геологічну будову ділянки досліджень структурна нелінійна обернена задача ( ОЗ) некоректна , а її розв ’ язок неоднозначний, фізично незмістовний або важкий для інтерпретації . Тому видається можливим використовувати фіксовану у просторі багато -шарову модель лінійної ОЗ з горизонтальними шарами, розбитими на досить велику кількість блоків у вигляді паралелепіпедів ( від 400 до 2500), і розв ’язувати лінійну ОЗ щодо аномальної густини ( АГ) або інтенсивності намагнічування ( ІН) кожного блока. Позитивний досвід розв ’ язання лінійних ОЗ для моделей з чотирьох шарів по 400–1200 блоків у кожному шарі вже є , завдяки високій стійкості розв ’ язків, одержуваних ітераційними фільтраційними методами. Приписуючи центру кожного блока значення АГ або ІН, отримане розв ’язком ОЗ, і проводячи між ними у просторі ізолінії, одержуємо геологічно змістовні , представницькі та легкі для інтерпретації карти та розрізи АГ або ІН з ділянками доволі гладких ізоліній та з зонами інтенсивних аномалій зі складною конфігурацією ізоліній . У статті наведено різні методи оптимізації розв ’ язання ОЗ і методологічні прийоми , чергування яких при розв ’ язанні структурної лінійної ОЗ гравіметрії або магнітометрії дало змогу використовувати модель з 8 горизонтальних шарів по 400 блоків у кожному , чого вже досить для побудови найпростіших, але доволі детальних вертикальних розрізів АГ та ІН. In the absence of a priori information about the geological structure of study area the structural nonlinear inverse problem (IP) is incorrect and its solution is ambiguous and even physically nonsense or difficult to interpretation. Therefore it is possible to use a space-fixed multilayered model of linear IP with horizontal strata which are composed of quite a large number of blocks in the boxes form (400 to 2500) and to solve the linear IP relative to anomalous density (AD) or the intensity of magnetization (IM) of each block. The positive experience of solving of linear IP for models of 4 layers with 400–1200 boxes in each layer is available due to the high stability of the solutions which are obtained by iterative filtration methods. Attributing the center of each block the AD or IM value which is obtained by solving of IP and holding isolines between them in the space we obtain the maps and sections of AD or IM which are geologically informative, inclusive and easily interpretable. They have areas of rather smooth isolines and zones of intense anomalies with a complicated configuration of isolines. In the paper the various methods of op timization of s o lutions of IP and methodological techniques is describes. Its alternation in solving of structural linear IP of gravimetry and magnetometry allows using the model of 8 horizontal layers with 400 boxes in each. That is enough to build a simple but yet quite detailed vertical AD and IM sections.
 • Item
  Новые данные о глубинных неоднородностях структур пролива Дрейка и углеводородном потенциале материковой окраины Антарктического полуострова
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Левашов, С. П.; Якимчук, Н. А.; Корчагин, И. Н.; Бахмутов, В. Г.; Соловьев, В. Д.; Божежа, Д. Н.
  Представлены результаты еоэлектрических исследований структур земной коры Западной Антарктики и оценки минерально-ресурсного потенциала региона, полученные во время проведения сезонных работ 17-й Украинской антарктической экспедиции (март 2012 г.). В окрестностях Украинской антарктической станции “Академик Вернадский”, в проливах Дрейка и Брансфилда, а также в западной части моря Скоша выполнено свыше 85 глубинных зондирований ВЭРЗ (до 24 300 м). Общая протяжённость галсов съёмки методом ВЭРЗ составила 2424 км. Выявленный характер распределения глубинных геоэлектрических границ и крупных мантийных неоднородностей в различных сегментах пролива Дрейка отражает масштабные процессы формирования и глубинного реобразования фрагментов континентальной коры под воздействием крупных диапиров частично расплавленных пород верхней мантии. Для четырёх аномалий типа “залежь нефти” общей площадью около 900 км2 определены параметры аномальных пластов и их положение в разрезе. Полученные данные подтверждают предположение о возможном существовании в этой части Антарктического шельфа новой нефтегазоносной площади. Представлено результати геоелектричних досліджень структур земної кори Західної Антарктики та оцінки мінерально-ресурсного потенціалу регіону, отримані під час проведення сезонних робіт 17-ї Української антарктичної експедиції (березень 2012 р.). В районі Української антарктичної станції “Академік Вернадський”, в протоках Дрейка і Брансфілд, а також у західній частині моря Скоша виконано понад 85 глибинних зондувань ВЕРЗ ( до 24 300 м). Загальна протяжність галсів знімань методом ВЕРЗ досягла 2424 км. Встановлений характер розподілу глибинних геоелектричних границь та значних мантійних неоднорідностей у різних сегментах протоки Дрейка відображає масштабні процеси формування і глибинного перетворення фрагментів континентальної кори під впливом великих діапірів частково розплавлених порід верхньої мантії. Для чотирьох аномалій типу “поклад нафти” загальною площею близько 900 км2 визначено параметри аномальних пластів та їх положення в розрізі. Отримані дані підтверджують припущення про можливе існування у цій частині Антарктичного шельфу нової нафтогазоносної площі . The results of investigations obtained during the seasonal geophysical works of the 17th Ukrainian Antarctic Expedition (March 2012) are given. The marine geoelectric researches by methods of forming a short-pulsed electromagnetic field (FSPEF) and vertical electric-resonance sounding (VERS) had been conducted in this region. In the vicinity of the Ukrainian Antarctic station (UAS) “A cademician Vernadsky”, in the Drake Passage and Bransfield, as well as in the western Sc otia Sea made more than 85 deep-sounding VERS (to a depth of 24 300 m). The total length of tacks taken by the VERS was 2424 km. Accord ing to the results of geoelectric studies four deep profile sections and a schematic map of Mo ho boundary were created. The deep geoelectric boundaries and large mantle heterogeneities distribution in diffe rent segments of the Drake Passage can be interpreted as large-scale processes of format ion and deep transformation of the continental crust fragments under the influence of sufficiently large diapirs of partially molten upper mantle rocks. Four “hydrocarbon deposit” type anomalies were detected on Antarctic margin in the region of UAS “Academician Vernadsky” due the special technology of satellite data processing and interpretation using. Some anomalous parameters of polarized layers were chosen by VERS s ounding within these anomalies. The total area of these anomalies previously identified from satellite data is about 900 km2. These data confirm the assumption about the possible existence of the new oil and gas area in this part of the Antarctic continental margin.
 • Item
  Моделювання неусталеної фільтрації стисливої рідини у кусково-однорідному обмеженому пористому пласті
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Журавчак, Л. М.; Струк, А. Є.
  Обґрунтовано ефективність використання непрямого методу приграничних елементів для побудови чисельно-аналітичного розв’ язку задачі про неусталений рух стисливої рідини у пружному пористому обмеженому кусково- однорідному пласті з урахуванням змінної депресії тисків , заданих на його зовнішньому контурі та на межі свердловини , а також ідеального контакту на межі поділу середовищ . З використанням фундаментального розв’язку нестаціонарного рівняння теплопровідності та схеми послідовності початкових умов побудовано дискретно-континуальну модель задачі з довільними початковими умовами та граничними умовами першого роду. Здійснено ряд обчислювальних експериментів для оцінки впливу параметрів моделі на зміну пластового тиску. Обоснована эффективность использования непрямого метода приграничных элементов для построения численно - аналитического решения задачи о неустановившемся движении сжимаемой жидкости в упругом пористом ограниченном кусочно-однородном пласте с учетом переменной депрессии давлений, заданных на его внешнем контуре и на границе скважины, а также идеального контакта на границе раздела сред. С использованием фундаментального решения нестационарного уравнения теплопроводности и схемы последовательности начальных условий построена дискретно-континуальная модель задачи с произвольными начальными условиями и граничными условиями первого рода. Выполнен ряд вычислительных экспериментов для оценки влияния параметров модели на изменение пластового давления. The efficiency of using the indirect near-boundary element technique for the construction of numerical-analytical solution of the problem of unsettled motion of compressible fluid in porous, closed, piecewise homogeneous reservoir, including variable depression of pr essures given on its external border and on the border of the well and ideal contact at the interface media, was proved. Using the fundamental solution of the non-stationary thermal conductivity equation and sequence diagram of initial cond itions the discrete-continual model of the problem with arbitrary initial conditions and bounda ry conditions of the first kind, was constructed. Series of computational experiments were carried out to assess the influence of characteristics of environment on reservoir pressure change.
 • Item
  Електромагнітна провісникова модель прогнозування локальних землетрусів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Шабатура, О. В.
  Показано придатність застосування електромагнітних провісників землетрусів для їх прогнозування в умовах локальності сейсмопрояву . Проаналізовано пре- і косейсмічні електромагнітні ефекти . Оцінено часово - просторові параметри області прояву , умови генерації та характеристики середовища, оптимальні для фіксації надкороткотермінового (косейсмічного) електромагнітного провісника локального землетрусу . Показана пригодность применения электромагнитных предвестников землетрясений для их прогнозирования в условиях локальности сейсмопроявлений. Проанализированы пре- и косейсмические электромагнитные эффекты . Оценены временно- пространственные параметры области проявления , условия генерации и характеристики среды , оптимальные с точки зрения фиксации сверхкраткосрочного ( косейсмического) электромагнитного предвестника локального землетрясения. The suitability of application of electromagnetic precursors of earthquakes to predict them in a case of locality of seismic effects is shown. Pre- and coseismic electromagnetic eff ects were analyzed. The time-spatial parameters of display area were evaluated and the conditions of generation and characteristics of the environment which are optimal in terms of fixing of ultra short-term (coseismic) electromagnetic precursor of local earthquake were estimated.
 • Item
  Особливості геологічної будови і геодинамічної еволюції південно-східної частини Волино-Подільської плити в контексті перспектив нафтогазоносності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Крупський, Ю. З.; Різун, Б. П.; Бодлак, В. П.
  Узагальнено дані з історії геологічного розвитку південно-східної ділянки зони зчленування Волино-Подільської плити і Передкарпатського прогину. Описано основні структурно-тектонічні елементи , які формувались на різних етапах розвитку цього району. Проаналізовано геодинамічні фактори утворення пасток вуглеводнів і виділено головні перспективні ділянки. Обобщены данные по истории геологического развития юго-восточной части зоны сочленения Волыно- Подольской плиты и Предкарпатского прогиба. Описаны главные структурно-тектонические элементы, которые формировались на разных этапах развития этого района. Проанализированы геодинамические факторы формирования ловушек углеводородов и выделены главные перспективные участки. Data on the history of geological evolution of the sout h-eastern part of zone of junction of Volyn-Podolsk plate and Carpathian foredeep are generalized. The main structural and tectonic elements are describe which are formed at different stages of development of this area. Geodynamic factors of format ion of hydrocarbon traps are analyzed and the main prospective areas are selected.
 • Item
  Роль магматизму в палеогеодинамічних реконструкціях
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Ляшкевич, З. М.
  Розглянуто значення магматизму як маркера геодинамічних процесів минулих геологічних епох. Подано схему поетапного вивчення магматичних порід, їх узагальнення та прив’язку до тектонічних структур. З використанням формаційного аналізу, мінералого-геохімічних властивостей кайнозойських вулканітів доведено, що в кайнозої геологічний розвиток Українських Карпат відбувався за типом колізійного геодинамічного режиму. Рассмотрено значение магматизма как маркера геодинамических процессов прошлых геологических эпох. Приведена схема поэтапного изучения магматических пород , их обобщения и привязки к тектоническим структурам. С использованием формационного анализа, минерало-геохимических признаков кайнозойских вулканитов доказано, что в кайнозое геологическое развитие Украинских Карпат происходило по типу коллизионного геодинамического режима. Significance of magmatism as a marker of geodynamic processes of the past geological epochs is considered. A scheme of phased studies of magmatic rocks is given as well as their generalization and connection to tectonic structures. On the basis of formation analysis and mineral-geochemical indicators of the Cainozoic volcanites it is proved that geological development of the Ukrain ian Carpathians during Cainozoic go on a collision geodynamic regime type.
 • Item
  Дослідження атмосферного інфразвуку на режимній геофізичній станції “Берегове” у Закарпатті
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Назаревич, А. В.; Любінецький, З. І.; Микита, А. Ю.; Каратаєва, Л. М.; Мельник, М. О.; Малицький, Д. В.; Мезенцев, В. П.; Назаревич, Л. Є.; Коваль, Ю. П.
  Подано перші результати досліджень атмосферного інфразвуку на режимній геофізичній станції “ Берегове ” у Закарпатті. Описано особливості методики досліджень та апаратуру, наведено та коротко проаналізовано отримані дані , окреслено напрями подальших досліджень . Представлены первые результаты исследований атмосферного инфразвука на режимной геофизической станции “Берегово ” в Закарпатье. Описаны особенности методики исследований и аппаратура , приведены и кратко проанализированы полученные данные, очерчены направления дальнейших исследований. In the article the first results of study of at mospheric infrasound on regime geophysical station “ Beregove ” in Transcarpathians are presented. The peculiarities of researches methods and apparatus are described. Received data are given and briefly analyzed and directions for further researches are specified.
 • Item
  Теоретичні та прикладні аспекти флюїдодинамічної концепції катагенезу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Григорчук, К. Г.
  Охарактеризовано основні принципи флюїдодинамічної концепції катагенезу, яка обґрунтовує його циклічну природу відповідно до етапності тектонічного режиму, вплив якого на вторинні процеси опосередковано особливостями флюїдодинаміки. Аргументовано важливу роль консервації літогенетичних процесів на пасивному підетапі ексфільтраційного катагенезу. Показано принципове значення активного ексфільтраційного режиму в розвитку регіональних накладених процесів, що приводило до виникнення резервуарів вуглеводнів, зокрема й “сланцевих”. В работе охарактеризованы основные принципы флюидодинамической концепции катагенеза, которая обосновывает его циклическую природу, соответствующую этапности тектонического режима, влияние которого на вторичные процессы опосредствовано особенностями флюидодинамики. Аргументирована важная роль консервации литогенетических процессов на пассивном подэтапе эксфильтрационного катагенеза. Показано принципиальное значение активного эксфильтрационного режима в развитии региональных наложенных процессов, что привело к возникновению резервуаров углеводородов, в том числе и “сланцевых”. In the paper the main principles of the fluidodyn amic conception of catagenes is is described. The conception grounds the cyclic nature of catagenesis accordi ng to stages of tectonic regime, the features of which influence on secondary rocks alteration mediated by fluidodynamic features. The important role of the lithogenetic processes preservation during the passive s ubstage of exfiltration catagenesis is argued. The principal significance of active exfiltration regime for the development of re gional superposed processes, which led to formation of hidrocarbon reservoirs (including “shale” types) is shown.
 • Item
  “Геодинамика” и раннедокембрийская геология щитов древних платформ
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Кирилюк, В. П.
  Термин “ геодинамика ” в контексте тектоники литосферных плит, как и концепцию неомобилизма в целом , невозможно использовать для определения условий формирования раннедокембрийского фундамента щитов древних платформ. По отношению к раннему докембрию необходимо применять его другие известные определения. В обоснование этого приведены основные структурно - вещественные особенности щитов, подтверждающие их возникновение в иных, по сравнению с неогеем, геодина-мических обстановках в интервале от более чем 4000 до 1900–1600 млн . лет назад. Термін “геодинаміка” в контексті тектоніки літосферних плит, як і концепцію неомобілізму загалом, не можна застосувати для з ’ ясування умов формування ранньодокембрійського фундаменту щитів древніх платформ. Стосовно раннього докембрію доцільно використовувати його інші відомі визначення . Для обґрунтування цього наведено основні структурно -речовинні особливості щитів, які підтверджують їхнє утворення в інших , порівняно з неогеєм, геодинамічних обстановках в інтервалі від 4000 до 1900–1600 млн . років тому. The term “geodynamics” in the context of the tectonics of lithospheric plates, as well as the concept of neo-mobilism as a whole, cannot be used for the study of the formative conditions of the early Precambrian basement of the shields of ancients platforms. Other known definitions need to be used with respect to Early Precambrian. To reasoning that the pa per demonstrates the major structural-material specifics of shields which confirm that they were formed in geodynamic condition s other that neogey, during an interval over 4000 to 1900–1600 million years ago.
 • Item
  Аспекти оцінки та освоєння геотермальних ресурсів України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Стародуб, Ю. П.; Карпенко, В. М.; Стасенко, В. М.; Нікорюк, С. М.; Карпенко, О. В.; Рибчак, В. Л.
  Розглянуто науково- промислові аспекти освоєння геотермальних енергоресурсів України. Проаналізовано геологічні, технічні , технологічні, соціальні та економічні питання, що дають змогу надати загальну промислову оцінку розвитку геотермальної енергетики . Сформульовано науково-технічні задачі ефективного використання геотермальних енергоустановок ( ГТЕУ) типу “ труба в трубі”, що дозволять використовувати ці ГТЕУ у всіх геотермальних активних зонах України з повною екологічною безпекою. Оцінку видобувних геотермальних енергоресурсів виконано з урахуванням існуючих технічних можливостей . Рассмотрены научно-промышленные аспекты освоения геотермальных ресурсов Украины . Проанализированы геологические, технические, технологические, социальные и экономические вопросы , которые позволяют дать общую промышленную оценку развитию геотермальной энергетики . Сформулированы научно- технические задачи эффективного использования геотермальных энерго -установок ( ГТЭУ) типа “ труба в трубе”, что позволяет использовать эти ГТЭУ во всех геотермальных активных зонах Украины с полной экологической безопасностью. Оценка добываемых энергетических ресурсов выполнена с учётом технических возможностей. The article deals with scientific and industrial asp ects of the development of geothermal resources in Ukraine. Geological, technical, technological, social and economic aspects were analyzed that can provide a general assessment of the commercial development of geothermal energy. Fo rmulated scientific and technical tasks of efficiently use geothermal power plants (HTEU) type “tube in tube” that will use data HTEU all active geothermal areas of Ukraine with full environmental safety. Evaluation of extractive energy resources performed, taking into account existing technical capabilities.
 • Item
  Академік Володимир Олександрович Сельський – фундатор української геофізики (до 130-річчя з дня народження)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Максимчук, В. Ю.; Лящук, Д. Н.; Вовченко, Р. Г.; Кузнецова, В. Г.
 • Item
  Порівняльна оцінка газовіддавальних властивостей порід-колекторів різних геологічних умов формування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Владика, В. М.; Нестеренко, М. Ю.; Крива, І. Г.; Балацький, Р. С.
  За результатами дослідження динаміки вилучення газу залежно від відкритої пористості порід-колекторів , сформованих у різних геологічних умовах осадонагромадження, виділено три режими вилу-чення газу : початковий , де β г змінюється від 0 до 0,5, перехідний – 0,5–0,7 ( для колекторів сарматського ярусу Більче - Волицької зони Передкарпатського прогину), 0,5–0,8 ( для колекторів візейського ярусу Рудівсько- Червонозаводської групи родовищ Дніпровсько-Донецької западини ) і 0,5–0,6 (для карбо-натних колекторів міоцену південної частини акваторії Азовського моря) і завершальний. На завер-шальному етапі коефіцієнт вилучення газу не залежить від пористості ( монотонно зростає на 2–3 %). По результатам исследования динамики извлечения газа в зависимости от открытой пористости пород -коллекторов, сформированных в различных геологических условиях осадконакопления , выделено три режима извлечения газа : начальный , где βг изменяется от 0 до 0,5, переходной – βг =0,5-0,7 (для коллекторов сарматского яруса Бильче-Волицкой зоны Предкарпатского прогиба), βг =0,5-0,8 (для коллекторов визейского яруса Рудовско - Червонозаводской группы месторождений Днепровско-Донецкой впадины ) и βг =0,5-0,6 (для карбонатных коллекторов миоцена южной части акватории Азовского моря) и заключительный. На завершающем этапе коэффициент извлечения газа не зависит от пористости ( монотонно возрастает на 2–3 %). Study of the dynamics of gas extraction depending on open porosity of rocks-reservoirs which are formed in different geological conditions of se dimentation indicates the three distinct modes of extracting gas: initial, where β h varies from 0 to 0.5, transition – β h=0,5-0,7 (for sarmatian collectors of Bilche-Volytsky zone of the Carpathian foredeep), βh=0.5-0.8 (for Visean collectors of Rudivsko -Chervonozavodsky deposits in the Dnieper-Donets basin) and βh=0.5-0.6 (for Miocene carbonate reservoirs of southern waters of Azov sea). At the final stage the gas extraction coefficient is independent of porosity (monotonically increased in 2–3 %).
 • Item
  Пам’яті Сергія Миколайовича Кулика
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012)
 • Item
  Палеотектонические реконструкции положения Восточно-Европейской платформы в среднем палеозое по палеомагнитным определениям
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Поляченко, Е. Б.
  Приводятся результаты палеомагнитных исследований осадочных сероцветых и красноцветых пород нижнего девона юго-запада Украины (бассейн реки Днестр). Образцы представлены серыми глинистыми известняками и доломитами Тиверской серии, а также красноцветыми песчаниками и алевроаргиллитами Днестровской серии. Их век сопоставим с Лохковским ярусом международной геохронологической шкалы. Стабильные компоненты намагниченности большинства образцов указы-вают на перемагничивание пород (пермский полюс , Φ=45 S, Λ=340E, dp/dm=2 /5  для Тиверской серии и Φ=47 S, Λ=351.5 E, dp/dm=0.8/1.5  для Днестровской). На образцах Иваневской и Устечковской свит выделено первичные компоненты намагниченности (нижнедевонское направление), связанные с детритовым магнетитом в сероцветах и с гематитом в красных породах. Соответствующие палеомагнитные полюса для пород Тиверской серии – Φ=0, Λ=329E, dp/dm=10/12  Φ=3.8 S; для пород Днестровской серии – Φ=3.8 S, Λ=337.8 E, dp/dm=5 /8.3 . Оба полюса хорошо согласуются с нижне -девонским фрагментом траектории кажущейся миграции полюса (ТКМП) для Балтики. Наведено результати палеомагнітних досліджень осадових сіроколірних та червоноколірних порід нижнього девону південного заходу України (басейн річки Дністер). Зразки представлені сірими глинистими вапняками та доломітами Тиверської серії, а також червоними пісковиками та алевро-аргілітами Дністровської серії. Їх вік відповідає Лохковському ярусу міжнародної геохронологічної шкали. Стабільні компоненти намагніченості більшості зразків вказують на перемагнічування порід (пермський полюс , Φ=45 S, Λ=340E, dp/dm =2/5  для Тиверської серії та Φ=47 S, Λ=351.5 E, dp/dm =0.8 /1.5  для Дністровської). На зразках Іванівської та Устечковської світ було виділено первинні компоненти намагніченості (нижньодевонський напрямок), пов’ язані з детритовим магнетитом у сіроколірних та з гематитом в червоноколірних породах. Відповідні палеомагнітні полюси Φ=0, Λ=329E, dp/dm =10/12 , Φ=3.8 S – Тиверська серія; Φ=3.8 S, Λ=337.8 E, dp/dm =5 /8.3  – Дністровська серія. Обидва отриманих полюси узгоджуються з нижньодевонським фрагментом траєкторії уявної міграції полюса (ТУМП) для Балтики. Results of paleomagnetic studies of Lower Devonian sedimentary gray and re d rocks from the south-west of Ukraine (the Dniester River basin) are presented. Samples are gray argillite limestones and dolomites of Tiverian series and red argillite and sandstones of Dniester series. Time scale is comparable to Lochkovian of international geologic time scale. Stable palaeomagnetic components of the most samples show remagnetization of rocks (Permian pole, Φ=45 S, Λ=340E, dp/dm=2/5  for Tiverian and Φ=47S, Λ=351.5 E, dp/dm= =0.8 /1.5  for Dnistrovian series). Some samples from Ivanev and Ustechkov suites show the primary components of magnetization (Lower Devonian direction) which are associated with detrital magnetite in grey rocks and with hematite in red on es. The corresponding paleomagnetic poles for Tiverian series – Φ=0, Λ=329E, dp/dm =10/12  Φ=3.8 S; for Dniester series – Φ=3.8 S, Λ=337.8 E, dp/dm =5/8.3 . Both poles are in good agreement with the Lower Dev onian fragment of APWP for Baltic.
 • Item
  Геодинамічна еволюція фігури Землі та Марса
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Церклевич, А. Л.; Заяць, О. С.
  Розглядається вплив підняття Дарвіна в Тихому океані, яке, можливо, існувало в еволюційній історії Землі, на зміну її швидкості обертання і положення полюса. Аналогічні розрахунки виконано для Марса у зв’язку з еволюційним вулканічним підняттям Тарсіс. Рассматривается влияние поднятия Дарвина в Тихом океане, которое, возможно, существовало в эволюционной истории Земли, на изменение ее скорости вращения и положение полюса. Аналогичные расчеты выполнены для Марса в связи с эволюционным вулканическим поднятием Тарсис . The influence of the Darvin's elevation in the Pacific Ocean that probably occurred during the evolution history of the Earth and influenced on the rotation ra te and location of the pole is considered. Similar calculations are made for Mars due to the volcanic evolution of Tharsis elevation.
 • Item
  Достовірність результатів опрацювання геодезичних даних методом скінченних елементів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Тадєєва, О. О.; Тадєєв, О. А.; Черняга, П. Г.
  Проаналізовано проблеми достовірності результатів опрацювання геодезичних даних методом скінченних елементів. Розкрито деякі оптимізаційні рішення і перспективи методу. Проанализированы проблемы достоверности результатов обработки геодезических данных методом конечных элементов. Раскрыты некоторые оптимизационные решения и перспективы метода . The problems of reliability of results of processing of geodetic data by finite element method are analyzed. Some optimized solutions and prospects of the method are disclosed.
 • Item
  Поле лінійних швидкостей та рухи земної кори у регіоні Південно-Східної Європи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Марченко, О. М.; Третяк, К. Р .; Ярема, Н. П.; Джуман, Б. Б.; Сідоров, І. С.
  Координати і швидкості GPS станцій Південно-Східної Європи використано для побудови 2D-моделей поля лінійних швидкостей і поля горизонтальних швидкостей деформацій для цього регіону ( території України, Болгарії, Румунії, Греції, Туреччини та Ірану). Першим етапом досліджень став розвиток методу скінченних елементів на основі бікубічної сплайн-функції на геосфері для інтерполяції нерівномірних GPS-даних на вузли регуля рної сітки. Другий етап – інверсія швидкостей від даних GPS спостережень до тензора швидкостей деформацій. На завершення отриманий повний розв’язок на власні числа та власні вектори для тензора деформацій проаналізовано з погляду тектонічних процесів у досліджуваному регіоні . Координаты и скорости GPS станций Юго-Восточной Европы использованы для получения 2D-поля горизонтальных скоростей и поля скоростей деформаций для этого региона (территории Украины, Болгарии, Румынии, Греции, Турции и Ирана). Первым этапом исследований стало развитие метода конечных элементов на основе бикубической сплайн-функции на геосфере для интерполяции неравномерных GPS-данных на узлы регулярной сети. Второй этап – инверсия скоростей от данных GPS наблюдений к тензору скоростей деформаций. В заключение полученное полное решение на собственные числа и собственные векторы для тензора деформаций проанализировано с точки зрения тектонических процессов в исследуемом регионе. Coordinates and velocities of GPS-points in the South-East Europe were used to derive the 2D model of velocities and horizontal strain rate fields of the region (the territory of Ukraine, Bulgaria, Romania, Greece, Turkey and Iran). The first step of studies consists of the development of the finite element approach based on the bicubic spline functions for the building of the regular grid data via scattered geodetic network. The second one represents the inversion of velocities from GPS obser vations data to the strain rate tensor. Finally the eigenvalue/eigenvector problem was considered in the South-East Europe area especially for possible improvements of the Aegean, Greek, Arabian and Eurasian tectonic plates.