Основні труднощі організації робочого процесу еліти в Україні в сучасному періоді розвитку

Abstract

У статті окреслено основні труднощі організації роботи управлінської еліти в Україні в сучасному періоді її розвитку та подано основні практичні засади щодо покращення роботи еліти в сучасних умовах розвитку держави. Отже, визначено, що процес організації роботи еліти сьогодні в силу розвитку різних соціально-економічних змін дещо проблемний, оскільки саме представники політичних еліт не можуть забезпечити відповідний економічний і соціальний розвиток у процесі державного управління. Визначено, що представники управлінської еліти, які займають ключові позиції у політичних, соціальних, культурних інститутах держави загалом чинять прямий вплив на прийняття і реалізацію управлінських рішень, і повинні відповідати певним вимогам, але часто ці вимоги фактично не дотримуються, що, як наслідок, призводить до порушення соціально-економічного рівня розвитку держави і суспільства загалом. Відносно цього процес організації роботи сучасної управлінської еліти різні науковці аналізують загалом не з позитивного погляду, що пов’язано, на нашу думку, з тим, що процес організації ‒ і часто сама робота ‒ сьогодні не є в ефективними, а саме відсутній механізм демократичного управління та контролю за діяльністю влади, система становлення і розвитку управлінської еліти має визначені правила, які формуються під впливом, що не відповідає демократичному суспільству, відносно цього відсутня фактична взаємодія еліти із суспільством, як наслідок підвищується ризик соціально-політичних конфліктів, еліта забезпечує досягнення і реалізацію через владні повноваження власних інтересів, суспільство переживає затяжний перехід від комунізму до демократичного режиму, як результат ‒ недотримання діючих законів і формування неякісного розвитку еліти, деформація організації робочого процесу, що є важливим критерієм ефективності будь-якої практичної діяльності. Відносно цього визначені проблеми роботи еліти сьогодні зумовлюють введення відповідних механізмів, головною метою яких стане контроль за владою і прозора робота.
The article outlines the main difficulties of organizing the work of the management elite in Ukraine in the modern period of its development and presents the basic practical principles for improving the work of the elite in the modern conditions of state development. Thus, it is determined that the process of organizing the work of the elite today due to the development of various socioeconomic changes is somewhat problematic, because it is the representatives of political elites can not ensure appropriate economic and social development in public administration. It is determined that the representatives of the managerial elite, who occupy key positions in the political, social, cultural institutions of the state in general have a direct influence on the adoption and implementation of management decisions, and must meet the relevant requirements, but often do not actually comply with them. socio-economic level of development of the state and society as a whole. In this regard, the process of organizing the work of the modern management elite, various scholars analyze in general not from a positive point of view, which is due, in our opinion, to the fact that the process of organization as often work is not effective today, namely the lack of democratic management and control According to the government, the system of formation and development of the management elite has certain rules that are formed under the influence that does not correspond to a democratic society, in this regard there is no actual interaction of the elite with society. authority of own interests, society is experiencing a protracted transition from communism to democracy, as a result of non-compliance with existing laws and the formation of poor development of the elite and as a consequence of the deformation of the work process, which is an important criterion for any practical activity. In this regard, the identified problems of the elite today lead to the introduction of appropriate mechanisms, the main purpose of which will be control over power and transparent work.

Description

Keywords

процес розвитку, еліта, влада, правила, демократичне суспільство, development process, elite, power, rules, democratic society

Citation

Кельман М. Основні труднощі організації робочого процесу еліти в Україні в сучасному періоді розвитку / Михайло Кельман, Мирослава Кристиняк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 4 (28). — С. 52–55.