Заклади вищої освіти в Україні: правові аспекти їх функціонування

Abstract

З’ясовано, що правовий механізм системи регулювання вищої освіти являє собою сукупність міжнародно-правових актів, зобов’язань України, Конституції України, законів України, підзаконних нормативних правових актів та індивідуальних актів застосування, покликаних здійснювати регулювання правовідносин між суб’єктами освітньої діяльності в процесі впливу на сферу освіти. Визначено, що особливостями організаційно-правового механізму державного регулювання трансформації вищої освіти є самостійний розвиток та інноваційна діяльність, як акцентовано в Законі України “Про вищу освіту”, а саме: повна автономія закладів вищої освіти, їх право самостійно розпоряджатися власними коштами, свобода у визначенні академічних стратегій і підходів.
The article clarifies that the legal mechanism of the system of regulation of higher education is a set of international legal acts, obligations of Ukraine, the Constitution of Ukraine, laws of Ukraine, by-laws and individual acts of application, intended to regulate legal relations between the subjects of educational activities in the process of influencing the education sector. It is determined that the peculiarities of the organizational and legal mechanism of state regulation of higher education transformation are independent development and innovative activity, which is emphasized in the Law of Ukraine “On Higher Education”, namely: full autonomy of higher education institutions, their right to self-manage their own funds, freedom to determine academic strategies and approaches.
Установлено, что правовой механизм системы регулирования высшего образования представляет собой совокупность международно-правовых актов, обязательств Украины, Конституции Украины, законов Украины, подзаконных нормативных правовых актов и индивидуальных актов применения, призванных осуществлять регулирование правоотношений между субъектами образовательной деятельности в процессе воздействия на сферу образования. Определено, что особенностями организационно-правового механизма государственного регулирования трансформации высшего образования является самостоятельное развитие и инновационная деятельность, как акцентировано в Законе Украины “О высшем образовании”, а именно: полная автономия высших учебных заведений, их право самостоятельно распоряжаться своими средствами, свобода в определении академических стратегий и подходов.

Description

Keywords

вища освіта, заклади вищої освіти, освітянська політика, право на вищу освіту, глобалізація, реформування освіти, інтеграційні процеси, система вищої освіти, Закон України “Про вищу освіту”, higher education, higher education institutions, educational policy, the right to higher education, globalization, education reform, integration processes, higher education system, Law of Ukraine “On Higher Education”, высшее образование, учреждения высшего образования, образовательная политика, право на высшее образование, глобализация, реформирование образования, интеграционные процессы, система высшего образования, Закон Украины “О высшем образовании”

Citation

Романинець М. Р. Заклади вищої освіти в Україні: правові аспекти їх функціонування / М. Р. Романинець // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — № 24. — С. 47–54.