Питання попередження злочинності щодо мігрантів у рішеннях XII Конгресу Організації Об’єднаних Націй з питань боротьби зі злочинністю та кримінального правосуддя 2010 р.

Abstract

2010 року в м Салвадор (Бразилія) відбувся XII Конгрес Організації Об’єднаних Націй з питань боротьби зі злочинністю та кримінального правосуддя. У порядку денному для обговорення було вісім питань, серед яких і питання, що стосувались заходів кримінального правосуддя щодо боротьби з незаконним ввезенням мігрантів і торгівлею людьми і зв’язку з транснаціональною організованою злочинністю, а також заходів із попередження злочинності та кримінальному правосуддю в боротьбі з насильством щодо мігрантів, робітників-мігрантів та членів їхніх сімей. Підсумковим документом Конгресу стала Салвадорська декларація про комплексні стратегії для відповіді на глобальні виклики: системи попередження злочинності та кримінального правосуддя і їхній розвиток у світі, що змінюється. Салвадорська декларація також вказувала на необхідність державам-учасницям розглянути питання про прийняття і здійснення ефективних заходів щодо попередження незаконного ввезення мігрантів, переслідування й покарання за нього, а також забезпечити права незаконно ввезених мігрантів відповідно до Протоколу проти незаконного ввезення мігрантів сушею, морем і повітрям, що доповнює Конвенцію організації Об’єднаних Націй проти транснаціо- нальної організованої злочинності, а також пропонувала державам-учасницям негайно вжити заходів, щоб включити до міжнародних стратегій і норм у галузі попередження злочинності заходи щодо попередження злочинів, пов’язаних з насильством щодо мігрантів, а також насильством на ґрунті расизму, ксенофобії та аналогічних форм нетерпимості, а також переслідуванню і покаранню за їх вчинення.
In 2010, the 12th United Nations Congress on Combating Crime and Criminal Justice was held in Salvador, Brazil. The agenda for the discussion included eight issues, among them issues related to criminal justice measures to combat the smuggling of migrants and trafficking in human beings and links to transnational organized crime, as well as crime prevention and criminal justice measures to combat violence against migrants, migrant workers and members of their families. The final document of the Congress was the Salvador Declaration on Integrated Strategies for responding to global challenges: crime prevention and criminal justice systems and their development in a changing world. Among other things, the Salvadoran Declaration pointed to the need for States parties to consider adopting and implementing effective measures to prevent, prosecute and punish illegal immigrants, as well as to ensure the rights of smuggled migrants in accordance with the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, and also invited States Parties to take immediate measures to include in international strategies and norms in the field of crime prevention, measures to prevent crimes related to violence against migrants, as well as violence on the grounds of racism, xenophobia and similar forms of intolerance, as well as prosecution and punishment for their commission.
В 2010 г. в г. Салвадор (Бразилия) состоялся XII Конгресс Организации Объе- диненных Наций по вопросам борьбы с преступностью и уголовного правосудия. В повестку дня для обсуждения было включено 8 вопросов, среди которых были и вопросы, касающиеся мер уголовного правосудия по борьбе с незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми и связи с транснациональной организованной преступностью, а также мер предупреждения преступности и уголовного правосудия в борьбе с насилием в отношении мигрантов, рабочих-мигрантов и членов их семей. Итоговым документом Конгресса стала Салвадорская декларация о комплексных стратегии для ответа на глобальные вызовы: системы предупреждения преступности и уголовного правосудия и их развитие в изменяющемся мире. Среди прочего, Салвадорская декларация указывала на необходимость государствам-участникам рассмотреть вопрос о принятии и осуществлении эффективных мер по предупреждению незаконного ввоза мигрантов, преследования и наказания за него, а также обеспечить права незаконно ввезенных мигрантов в соответствии с Протоколом против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности,а также предлагала государствам-участницам немедленно принять меры, с тем чтобы включить в международных стратегий и норм в области предупреждения преступности меры по предупреждению преступлений, связанные с насилием в отношении мигрантов, а также насилием на почве расизма, ксенофобии и аналогичных форм нетерпимости, а также преследования и наказания за их совершение.

Description

Keywords

мігрант, злочин, винний, конгрес, покарання, жертва, переслідування, migrant, crime, guilty, congress, punishment, victim, persecution, мигрант, преступление, виновный, конгресс, наказание, жертва, преследования

Citation

Марисюк К. Питання попередження злочинності щодо мігрантів у рішеннях XII Конгресу Організації Об’єднаних Націй з питань боротьби зі злочинністю та кримінального правосуддя 2010 р. / Костянтин Марисюк, Наталія Слотвінська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 894, випуск 18. — С. 137–141. — (Кримінальне право та процес).