Formation of traffic safety profile in central parts of the city and its informational protection

Date

2021-03-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Сьогодні існує відмінність європейського та вітчизняного підходів до функціонування та організації вулично-дорожньої мережі, міської мобільності, а також ефективного використання простору урбанізованих територій. Основними факторами були: історичний розвиток, науково-технологічний прогрес, адміністративна складова, у формуванні фінансових потоків для розвитку міських систем, рельєф місцевості, процес урбанізації територій та утворення міських агломерацій. Ці фактори прямо вплинули на формування сучасного стану вулично-дорожньої мережі. Процес інтеграції інтелектуальних транспортних систем у систему українських міст потребує комплексних підходів, зокрема врахування параметричної структури елементів, застосування комунікаторів не тільки для контролю транспортних потоків ззовні, а й всередині, що дозволить пришвидшити обмін інформацією в системі. Одним із елементів поєднання морфологічних елементів міського середовища є практичне застосування критерію оцінки взаємодії вуличної та дорожньої інфраструктури та поняття профіль безпека руху. Це результат поєднання усіх морфологічних ознак між собою та варіанти їх конфігурації. У сучасних умовах для визначення критеріїв і факторів стійкого розвитку транспортних систем потрібний новий підхід у дослідженнях, що дає змогу оперативно враховувати зміни зовнішнього середовища, адекватно реагувати на поведінку конкурентів надання послуг і споживачів, яка змінюється, та ефективно впливати на попит і пропозицію транспортних послуг. Поняття ефективності необхідно розглядати щодо транспортної системи загалом, так і до окремих її елементів. Впровадження прогресивних методів системного управління транспортними потоками забезпечує в умовах швидкої автомобілізації та збільшення площ урбанізованих територій отримання найбільшого ефекту в стислі терміни і дає змогу максимально використовувати можливості міських дорожніх мереж.
Nowadays, there is a difference between European and domestic approaches to the functioning and organization of road networks, urban mobility, and effective use of the space of urbanized territories. The main factors were historical development, scientific-technical progress, an administrative component in the formation of financial flows to developing urban systems, terrain, the process of territories` urbanization, and the formation of urban agglomerations. These factors had a direct impact on the shape of the modern state of the road network. The process of Intelligent transport systems integration into the system of domestic cities requires complex approaches, in particular, consideration of the parametric structure of elements, application of communicators not only for the control of traffic flows from the outside but also from the inside, which will allow speeding up the information change in the system. One of the elements of the combination of morphologic elements of the urban environment is the practical application of the criterion of street and road infrastructure interaction and the concept of traffic safety profile. This is a result of a combination of all morphological features and variants of their configuration. In current conditions, a new approach in research is necessary to determine criteria and factors of sustainable development of transport systems. This approach allows operatively considering the changes of the external environment, reacting adequately to the changing behaviour of competitors providing services and consumers, and effectively impacting the demand and supply of transport services. A concept of effectiveness is required to consider both the transport system in general and its separate elements. Implementation of progressive methods of system control of transport flows provides, in conditions of rapid motorization and increasing the urbanized territories areas, obtaining the most significant effect in short terms and allows maximal using the possibilities of urban transport networks.

Description

Keywords

профіль безпеки руху, центральні райони міста, вулично-дорожня мережа, модель захисту інформації транспортних систем, потенційні загрози, ризики, traffic safety profile, central parts of the city, road network, model of informational protection of transport systems, potential threats, risks

Citation

Barabash O. Formation of traffic safety profile in central parts of the city and its informational protection / Olena Barabash, Ganna Weigang, Kateryna Komar // Transport Technologies. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. — Vol 2. — No 2. — P. 42–51.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By