Модифіковані оздоблювальні розчини з добавкою каоліну

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розроблено оздоблювальні розчини для декоративних фасадних покриттів, у яких каолін природний є одним з основних компонентів. Досліджено хімічний, фазовий склад та мікроструктуру каоліну. Ультрадисперсний каолін (Sпит = 1,58 м2/г) бере активну участь у формуванні фазового складу та мікроструктури цементної матриці оздоблю- вальних розчинів. Нанорозмірні системи глинистих мінералів за рахунок ефекту пластифікації та кольматувального впливу забезпечують покращені адгезійно-когезійні властивості оздоблювальних розчинів. Кристали каолініту мають вигляд лусочок – псевдогексагональних пластин, що видовжені в одному напрямку і формують листо- подібну шарувату структуру. Каолінові глини характеризуються найвищим показником білизни (коефіцієнт відбиття становить 82 %), що дає змогу одержати розчини з необ- хідними декоративними якостями. Механоактивація каоліну забезпечує інтенсивніший набір міцності оздоблювальних розчинів. Введення комплексної добавки пласти- фікувально-повітровтягувальної дії сприяє формуванню мікроструктури цементної матриці з системою дрібних замкнених повітряних пор – “демпферів напружень” за крихкого руйнування, термічних ударів, замерзання води, що є визначальним для покращення якості декоративного покриття, а також підвищення його міцності, деформативності та тріщиностійкості. Фізико-хімічне модифікування оздоблювальних розчинів комплексними добавками дає можливість отримати високоякісні оздоблювальні покриття з покращеними експлуатаційними властивостями. Finishing mortars for decorative and protective facade coatings where natural kaolin is a major component were developed. The chemical and phase composition and microstructure of kaolin were investigated. Ultrafine kaolin (SSA = 1,58 m2/g) actively participates in the formation of phase composition and microstructure of the cement matrix of finishing mortars. Nanoscale systems of clay minerals due to plasticizing effect and filling influence provide improved adhesion-cohesive properties of finishing mortars. Kaolinite crystals has the form of scales – pseudo hexagonal plates, elongated in one direction and form leaflike layered structure. Kaolin clay have the highest rate of whiteness (reflection coefficient is 82 %), which allows to get coatings with the desired decorative qualities. Mechanical activation of kaolin provides intensive set of strength of finishing mortars. Addition of complex plasticizing and air-entraining action additive contributes to the microstructure formation of cement matrix with system of small closed air pores – “tension dampers” during brittle fracture, thermal shock, water freezing, which plays a crucial role in improving the quality of decorative coatings and increases its strength, deformation and fracture toughness. Physico-chemical modification of finishing mortars by complex additives provides a high-quality finishing coatings with improved performance properties.

Description

Keywords

оздоблювальний розчин, каолінова глина, ультрадисперсний каолін, комплексні добавки, мікроструктура, міцність, finishing mortar, kaolin clay, ultrafine kaolin, complex additives, microstructure, strength

Citation

Модифіковані оздоблювальні розчини з добавкою каоліну / Т. П. Кропивницька, М. М. Гоголь, О. В. Прогонюк, О. Т. Мазурак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Теорія і практика будівництва : збірник наукових праць. – 2015. – № 823. – С. 185–190. – Бібліографія: 12 назв.