Функціональна діагностика стану серцево-судинної системи в контексті сучасних інформаційних систем

No Thumbnail Available

Date

2021-04-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Стаття висвітлює проблему забезпечення якості та достовірності функціональної діагностики стану серцево-судинної системи на основі контролю частоти серцевих скорочень. Викладено новий підхід до реалізації діагностичних процедур у режимі реального часу із застосуванням сучасних інформаційних систем, якимй уможливлює істотне підвищення їхньої ефективності. Запропоновано багатоканальну систему реєстрації частоти серцевих скорочень, призначену для неперервного вимірювання пульсу в режимі реального часу. Передбачено використання в складі багатоканальної системи сучасного інформаційного комплексу засобів електронно-обчислювальної техніки, що не тільки забезпечує отримання кількісних значень окремих параметрів, а й дає змогу вирішити широке коло діагностичних завдань під час дослідження серцево-судинної системи із високим рівнем достовірності. Обґрунтовано, що цим забезпечується усунення низки проблемних чинників процесу діагностики на основі технології інтегрування множинних функцій у єдину багатоканальну систему, що дає змогу підвищити ефективність процесу функціональної діагностики серцево-судинної системи, її оперативність та якість.
The article is devoted to the problem of quality assurance and reliability of functional diagnostics of the cardiovascular system on the basis of heart rate control. A new approach to the implementation of diagnostic procedures in real time with the use of modern information systems as an opportunity to increase their efficiency. The multichannel system of registration of heart rate defined for continuous measurement of pulse in real time is presented. Before using in a multi-channel system of a modern information complex of electronic computing, using not only a few values of individual parameters, as well as in the study of the cardiovascular system will determine a wide range of diagnostic tasks with a high level of reliability. It is widely available that in this way a number of problem factors of the diagnostic process are used on the basis of integrated technology of many functional functions in a single multi-channel system, which allows to increase the efficiency of the functional diagnostic process, its efficiency and quality.

Description

Keywords

діагностика, серцево-судинна система, частота серцевих скорочень, бага-токанальна система, diagnostics, cardiovascular system, heart rate, multichannel system

Citation

Функціональна діагностика стану серцево-судинної системи в контексті сучасних інформаційних систем / З. Микитюк, Г. Барило, О. Блавт, І. Кремер, Ю. Кочурак // Інфокомунікаційні технології та електронна інженерія. — Львів : Видавництво Львівської політехніки — Vol 1. — № 1. — С. 120–127.