Дослідження роботи збірно-монолітних плитно-ребристих конструкцій нерозрізних прогонових будов мостів з тріщинами і до руйнування

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Наведено результати експериментальних досліджень, отриманих під час випробувань дослідних нерозрізних збірно-монолітних залізобетонних попередньо напружених мостів. Вперше в лабораторних умовах проведено експериментальні дослідження збірно-моноліт- них нерозрізних прогонових будов для перевірки прийнятих методів розрахунку з безпосереднім визначенням зусиль в елементах під час дії статичного навантаження. Випробування показали достатню жорсткість і міцність збірно-монолітних прогонових будов, які працювали в пружній стадії майже до розрахункового навантаження. Встанов- лено, що в результаті тріщиноутворення і пластичних деформацій проходить незначний просторовий перерозподіл зусиль між елементами прогонових будов. Перерозподіл зале- жить від зміни відношення жорсткостей окремих елементів системи. На підставі отриманих результатів запропоновано методику розрахунку міцності. Проведено порівняння експериментальних та теоретичних величин. Показано переваги і сферу використання розрахункового методу. Виділено характерні стадії напружено-деформованого стану. Виконано аналіз отриманих результатів експериментальних досліджень. The active provides the results of experimental reseach abtain in investigation of the testing multi – span prestresset reinforced concrete bridges. For the first time in the laboratory conditions were held experimental researches of prefabricated monolithic precast spans to check accepted methods of calculating the direct determination of efforts elements during the action of static load. Tests showed sufficient stiffness and strength of prefabricated monolithic spans working in an elastic phase, almost in the estimated load. It was found that as a result of cracking and plastic deformation there is negligible spatial redistribution of forces between of spans elements. On the basis of the got results the metnod of calculation of the strength. Comparison of experimental and theoretical sizes. Adrantages and area of the use of calculation metnod are snown. The chavacteristic stages of the tensely deformed state ave selected. The analysis of the got results of experimental reseaches is executed.

Description

Keywords

збірно-монолітні конструкції, момент тріщиноутворення, згинальний момент, прогини, жорсткість, multi-span constructions, cracring moment, bending moments, deflection, stiffness

Citation

Сало В. Ю. Дослідження роботи збірно-монолітних плитно-ребристих конструкцій нерозрізних прогонових будов мостів з тріщинами і до руйнування / В. Ю. Сало, О. Ю. Сало // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Теорія і практика будівництва : збірник наукових праць. – 2015. – № 823. – С. 286–292. – Бібліографія: 11 назв.