Generalized description of contrast of image elements

Date

2017-03-28

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто проблему оцінювання якості зображень під час передавання та оброблення відеоданих у інформаційних та телекомунікаційних системах. Вирішується завдання вимірювання без еталону контрасту елементів зображення (об'єктів та фону) для складних багатоелементних зображень. Запропоновано новий метод вимірювання контрасту елементів складних зображень на основі аналітичних оцінок контрасту відповідних елементів на вхідному (первинному) та інвертованому (негативному) зображеннях. Запропоновано узагальнений опис контрасту елементів зображення для різних визначень ядер контрасту, а також нові визначення зваженого та відносного контрастів елементів зображення. Досліджено відомі та запропоновані визначення зваженого і відносного контрастів для оцінювання ефективності вимірювання (кількісної оцінки) контрасту елементів зображення.
The problem of image quality assessment in the transmission and processing of video data in information and telecommunication systems is considered. The task of no-reference measurement of contrast of two image elements (objects and background) for complex (multielement) images is solved. A new method of contrast measurement of elements of complex images on the basis of analytical assessments of contrast of appropriate elements on initial (primary) and on inverse (negative) images is proposed. А generalized description of image elements contrast for different definition of contrast kernels is suggested. The new definitions of a weighted and relative contrast of image elements are proposed. The research of known and proposed definitions of a weighted and relative contrast to evaluate the efficiency of measuring (of quantitative assessment) of contrast of image elements was carried out.

Description

Keywords

оцінка якості зображення, контраст зображення, контраст елементів зображення, зважений контраст, відносний контраст, ядро контрасту, image quality assessment, image contrast, contrast of image elements, weighted contrast, relative contrast, contrast kernel

Citation

Romanyshyn Y. M. Generalized description of contrast of image elements / Y. M. Romanyshyn, E. S. Yelmanova // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформаційні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 872. — С. 35–42.