Тенденції проєктування культурно-просвітницьких та театрально-видовищних будівель сьогодні й у майбутньому

No Thumbnail Available
Date
2019-03-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Висвітлено результати навчального, пошукового і конкурсного проєктування культурно-просвітницьких та театрально-видовищних будівель, які запроєктували викладачі та студенти кафедри дизайну архітектурного середовища Інституту архітектури Національного університету “Львівська політехніка”. Аналіз понад 25 проєктів усіх рангів засвідчив, що більшість із них спираються не тільки на ідеї архітекторів другої половини ХХ ст., але й на ті, що утворили мережу культурнопросвітницьких і театрально-видовищних будівель у СРСР. Але останніми роками діяльність Львівської архітектурної школи, особливо після створення кафедри дизайну архітектурного середовища, як показують проєкти і викладачів, і студентів, спрямована на пошук рішень архітектури майбутнього. Це засвідчують результати як навчального, конкурсного проєктування, так і створення спеціальних курсів, що реанімують ідеї архітектури футуристів ХХ ст. – Ф. Кізлера, І. Леонідова й інших архітекторів-футуристів, у прикладній сфері А. Квормбі, К. Танге, Б. Фуллер, а також тих, які займалися пошуками архітектури, яку хоча б частково називати архітектурою майбутнього, – Г. Голміна, В. Д. Прікса, Г. Крейгера.
The article presents the results of an educational, search and competition design of culturally-educational and theatrically-performing buildings, designed by the teachers and students at the department of architectural environment design, institute of Architecture at Lviv Polytechnic National University. The analysis of over 25 projects of all grades has confirmed that most of them are based not only on the ideas of architects of the second half of the 20th century but also on those which were forming the network of culturally-educational and theatrically-performing buildings in a former USSR. However, in the recent years the activity of Lviv architecture school, especially after creating the department of architectural environment design, can be seen in the projects of both teachers and students, there is a movement towards the search of solutions for architecture of the future. It is confirmed by the results of educational, competition design as well as creating specialized courses that revive the ideas of architecture of the futurists of the 20th century – F. Kiesler, I. Leonidov and other architects-futurists in the applied sphere – A. Quarmby, K. Tange, B. Fuller as well as those who take care of searching which can even partially be called the architecture of the future – G. Golmin, Wolf D. Prix, G. Kreiger.
Description
Keywords
театрально-видовищні центри, культурно-просвітницькі центри, театральна архітектура, аналіз проєктування, архітектура майбутнього, theatrically architecture, culturally-educational and theatrically-performing centres, analysis of project, architecture of the future
Citation
Філіпчук Ю. В. Тенденції проєктування культурно-просвітницьких та театрально-видовищних будівель сьогодні й у майбутньому / Ю. В. Філіпчук // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Архітектура. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — Том 1. — № 2s. — С. 92–96.