Раціональна формалізація права: теоретичний аналіз та практичний вимір

No Thumbnail Available
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Розглядається зв’язок між правом і людиною в контексті регулятивних норм. Звернено увагу на зв’язок розвитку людини і джерела права, а також розглядається проблема діалектичного зв’язку з нормативно-правовими актами на основі взаємозв’язку, реальний вплив на суспільство позитивного та природного права. Акцентовано увагу на те, що існує проблема відображення та забезпечення прав і обов’язків людини як об’єктивних явищ у нормах права, а також проблема вдосконалення всієї правової форми сучасних суспільних відносин, її оптимальності, ефективності, надійності. Рассматривается связь между правом и человеком в контексте регулятивных норм. Обращено внимание на связь развития человека и источника права, а также рассматривается проблема диалектической связи с нормативно-правовыми актами на основе взаимосвязи, реальное влияние на общество положительного и естественного права. Акцентировано внимание на том, что существует проблема отображения и обеспечения прав и обязанностей человека как объективных явлений в нормах права, а также проблема совершенствования всей правовой формы современных общественных отношений, ее оптимальности, эффективности, надежности. This article studies the connection between law and rights in the context of regulations. It concentates on the relationship of man and source of law, as well as the problem of dialectical connection with legal acts on the basis of interrelation, real impact on the society of positive and natural law. It accentuates the problem of representation and protection of human rights and responsibilities as objective phenomena in the law, as well as the problem of improvement of the legal form of modern social relations, its optimality, efficiency and reliability.
Description
Keywords
право, закон, сфери життєдіяльності, нормативно-правовий акт, правове регулювання, раціональна формалізація, надмірна формалізація права, право, закон, сферы жизнедеятельности, нормативно-правовой акт, правовое регулирование, рациональная формализация, чрезмерная формализация права, law, human law, living environment, legal act, legal regulation, reasonable formalization, excessive formalization of law
Citation
Радейко Р. І. Раціональна формалізація права: теоретичний аналіз та практичний вимір / Р. І. Радейко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 807 : Юридичні науки. – С. 70–74. – Бібліографія: 5 назв.