Рівність, гідність та пропорційність як принципи прав людини

Abstract

Розглядаються рівність, гідність та пропорційність як принципи прав людини. Досліджуються наукові підходи щодо їх втілення у конституційно-правову практику. Аналізується іноземний досвід реалізації цих принципів.
Еquality, dignity and proportionality as the principles of human rightsare considered. Scientific approaches of their implementation in constitutional and legal practice are studied. Foreign experience in implementing these principles is analyzed.
Рассматриваются равенство, достоинство и пропорциональность как принципы прав человека. Исследуются научные подходы к их реализации в конституционно- правовую практику. Анализируется зарубежный опыт реализации данных принципов.

Description

Keywords

права людини, гідність, рівність, пропорційність, human rights, dignity, equality, proportionality, права человека, достоинство, равенство, пропорциональность

Citation

Забокрицький І. Рівність, гідність та пропорційність як принципи прав людини / Ігор Забокрицький // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 521–530.