Персональні дані як предмет захисту права на недоторканність приватного життя

dc.citation.epage126
dc.citation.issue884
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки
dc.citation.spage120
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorЄсімов, Сергій
dc.contributor.authorEsimov, Serge
dc.contributor.authorЕсимов, Сергей
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.date.accessioned2019-03-13T10:42:57Z
dc.date.available2019-03-13T10:42:57Z
dc.date.created2017-03-28
dc.date.issued2017-03-28
dc.description.abstractІз застосуванням методології структурного аналізу розглянуто теоретичні та прикладні аспекти персональних даних як предмета захисту права на недоторканність приватного життя. На основі досліджень у галузі адміністративного та інформаційного права розглянуто різні підходи, викладені в Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та рішеннях Європейського суду з прав людини щодо співвідношення понять “персональні дані” та “недоторканність приватного життя”.
dc.description.abstractIn the article, using the methodology of structural analysis, the theoretical and applied aspects of personal data as a subject of protection of the right to privacy are considered. Based on studies in the field of administrative and information law, various approaches expressed in the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the decisions of the European Court of Human Rights regarding the correlation between concepts of personal data and privacy are considered.
dc.description.abstractС применением методологии структурного анализа рассмотрены теоретические и прикладные аспекты персональных данных как предмета защиты права на неприкосновенность частной жизни. На основе исследований в области адми- нистративного и информационного права рассматриваются различные подходы, изложеные в Конвенции о защите прав человека и основных свобод и решениях Европейского суда по правам человека о соотношении понятий “персональные данные” и “неприкосновенность частной жизни”.
dc.format.extent120-126
dc.format.pages7
dc.identifier.citationЄсімов С. Персональні дані як предмет захисту права на недоторканність приватного життя / Сергій Єсімов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 884. — С. 120–126.
dc.identifier.citationenEsimov S. Personal data as a substitute of protection of the right to the independence of private life / Serge Esimov // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 884. — P. 120–126.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/44715
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.relation.ispartofВісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки, 884, 2017
dc.relation.references1. Позиція Європейського Суду з прав людини щодо несанкціонованого прослуховування поліцією телефонів / Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів. 21 травня 2015 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://police-access.info/2015/05/pozytsiya-evropejskoho-sudu-z-prav-lyudyny-schodo-nesanktsionovanohoprosluhovuvannya- politsijeyu-telefoniv/.
dc.relation.references2. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України. Справа № 1-9/2012 20 січня 2012 року №2-рп / 2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-12.
dc.relation.references3. Козак В. Захист персональних даних та правила приватності при дослідженнях в Інтернет / В. Козак. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uam.in.ua/upload/medialibrary/de7/de7199d7eeaf41d8582cbff76d2f4368.pdf.
dc.relation.references4. Радкевич О. Законодавче забезпечення охорони й захисту персональної інформації / О. Радкевич. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: pnzzi.kpi.ua/23/23_p26.pdf.
dc.relation.references5. Ковалів М. В. Інформаційне забезпечення. діяльності органів виконавчої влади / М. В. Ковалів, В. Я. Яремко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2014. – Вип. 3. – С. 139–147.
dc.relation.references6. Ємчук Л. В. Конституційно-правове регулювання особистого та сімейного життя людини і громадянина: дис. … канд. юрид. наук: спец.: 12.00.02 / Лідія Вікторівна Ємчук. – Ужгород, Ужгород. нац. ун-т, 2015. – 225 с.
dc.relation.references7. Шарий Т. Захист персональних даних / Т. Шарій // Офіційно про податки. Вісник. 12.06.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.visnuk.com.ua/ru/ publication/100005066-zakhist-personalnikh-danikh-2.
dc.relation.references8. Reform of EU data protection rules / European Commission. Justice. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/reform/index_en.htm.
dc.relation.references9. Обуховська Т. І. Захист персональних даних в умовах розвитку інформаційного суспільства: передумови, принципи та міжнародне законодавство / Т. І. Обуховська // Вісник НАДУ. – 2014. – № 1. – С. 95–103.
dc.relation.references10. Сосніна О. В. Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності приватного життя (ст. 182 КК України): автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец.: 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / О. В. Сосніна. – Львів, 2017. – 21 с.
dc.relation.references11. Саєнко М. І. Сучасне правове регулювання інформаційних відносин у сфері захисту персональних даних в Україні / М. І. Саєнко // Право і суспільство. – 2015. – № 3. – С. 102–107.
dc.relation.references12. Основи ІТ-права: навч. посіб. / Т. В. Бачинський, Р. І. Радейко, О. І. Харитонова і інші. – К.: Юрінком Інтер, 2017. – 208 с.
dc.relation.references13. Горпинюк О. П. Інформаційна приватність та її захист від злочинних посягань в Україні / О. П. Горпинюк. – Львів: Вид-во “БОНА”, 2014. – 324 с.
dc.relation.references14. Речицький В. Політико-правовий коментар до Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень частини першої, другої статті 32, частини другої, третьої статті 34 Конституції України / В. Речицький // Права людини. 2012 № 4. Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://khpg.org/index.php?id=1328294578
dc.relation.referencesen1. Pozy`ciya Yevropejs`kogo Sudu z prav lyudy`ny` shhodo nesankcionovanogo prosluxovuvannya policiyeyu telefoniv [The position of the European Court of Human Rights regarding the unauthorized listening of police phones]. Association of Ukrainian monitors on observance of human rights in the activity of law enforcement bodies on May 21, 2015. Available at: http://policeaccess. info/2015/05/pozytsiya-evropejskoho-sudu-z-prav-lyudyny-schodo-nesanktsionovanohoprosluhovuvannya- politsijeyu-telefoniv/.
dc.relation.referencesen2. Rishennya Konsty`tucijnogo Sudu Ukrayiny` u spravi za konsty`tucijny`m podannyam Zhashkivs`koyi rajonnoyi rady` Cherkas`koyi oblasti shhodo oficijnogo tlumachennya polozhen` chasty`n pershoyi, drugoyi statti 32, chasty`n drugoyi, tret`oyi statti 34 Konsty`tuciyi Ukrayiny` [The decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case of the constitutional petition of the Zhashkiv district council of Cherkasy region concerning the official interpretation of the provisions of the first and second parts of Article 32, parts two and three of Article 34 of the Constitution of Ukraine]. Case № 1-9/2012 on January 20, 2012. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-12.
dc.relation.referencesen3. Kozak V. Zaxy`st personal`ny`x dany`x ta pravy`la pry`vatnosti pry` doslidzhennyax v Internet [Personal data protection and privacy policies for online research]. Available at: http://uam.in.ua/upload/medialibrary/de7/de7199d7eeaf 41d8582cbff76d2f4368. pdf.
dc.relation.referencesen4. Radkevy`ch O. Zakonodavche zabezpechennya oxorony` j zaxy`stu personal`noyi informaciyi [Legislative protection of the protection and protection of personal information]. Available at: pnzzi.kpi.ua/23/23_p26.pdf.
dc.relation.referencesen5. Kovaliv M. V. Informacijne zabezpechennya. diyal`nosti organiv vy`konavchoyi vlady` [Information support. activities of executive bodies]. Scientific herald of Lviv State University of Internal Affairs, 2014, Vol. 3, рр. 139–147.
dc.relation.referencesen6. Yemchuk L. V. Konsty`tucijno-pravove regulyuvannya osoby`stogo ta simejnogo zhy`ttya lyudy`ny` i gromadyany`n Diss, kand.yury`d. nauk [Constitutional and legal regulation of personal and family life of a person and a citizen. Cand. legal. sci. diss.]. Uzhhorod, 2015. 225 р.
dc.relation.referencesen7. Shary`j T. Zaxy`st personal`ny`x dany`x [Protection of personal data]. Officially about taxes. Herald. Available at: http://www.visnuk.com.ua/ru/publication/100005066-zakhistpersonalnikh- danikh-2.
dc.relation.referencesen8. Reform of EU data protection rules [Reform of EU data protection rules]. European Commission. Justice. Available at: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/ index_en.htm.
dc.relation.referencesen9. Obuxovs`ka T. I. Zaxy`st personal`ny`x dany`x v umovax rozvy`tku informacijnogo suspil`stva: peredumovy`, pry`ncy`py` ta mizhnarodne zakonodavstvo [Protection of personal data in the conditions of development of the information society: preconditions, principles and international legislation]. Visiting NAPA, 2014, Vol. 1, рр. 95–103.
dc.relation.referencesen10. Sosnina O. V. Kry`minal`na vidpovidal`nist` za porushennya nedotorkannosti pry`vatnogo zhy`ttya (st. 182 KK Ukrayiny`) Diss, kand.yury`d. nauk [Criminal liability for violation of privacy (Article 182 of the Criminal Code of Ukraine). Cand. legal. sci. diss.]. Lviv, 2017. 21 р.
dc.relation.referencesen11. Sayenko M. I. Suchasne pravove regulyuvannya informacijny`x vidnosy`n u sferi zaxy`stu personal`ny`x dany`x v Ukrayini [Modern legal regulation of information relations in the sphere of protection of personal data in Ukraine]. Law and Society, 2015, Vol. 3, рр. 102–107.
dc.relation.referencesen12. T. V. Bachy`ns`ky`j, R. I. Radejko, O. I. Xary`tonova i in. Osnovy` IT-prava (Fundamentals of IT Law). Kyiv, Yurinkom Inter Publ., 2017, 208 р.
dc.relation.referencesen13. Gorpy`nyuk O. P. Informacijna pry`vatnist` ta yiyi zaxy`st vid zlochy`nny`x posyagan` v Ukrayini (Information privacy and its protection against criminal encroachments in Ukraine). Lviv, BONA Publ., 2014, 324 р.
dc.relation.referencesen14. Rechy`cz`ky`j V. Polity`ko-pravovy`j komentar do Rishennya Konsty`tucijnogo Sudu Ukrayiny` u spravi za konsty`tucijny`m podannyam Zhashkivs`koyi rajonnoyi rady` Cherkas`koyi oblasti shhodo oficijnogo tlumachennya polozhen` chasty`ny` pershoyi, drugoyi statti 32, chasty`ny` drugoyi, tret`oyi statti 34 Konsty`tuciyi Ukrayiny` [Political and legal commentary on the decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case of the constitutional petition of the Zhashkiv regional council of the Cherkassy region concerning the official interpretation of the provisions of the first and second paragraphs of Article 32, of the second and third paragraphs of Article 34 of the Constitution of Ukraine]. Human Rights, 2012, Vol. 4. Available at: http://khpg.org/index.php?id=1328294578.
dc.relation.urihttp://police-access.info/2015/05/pozytsiya-evropejskoho-sudu-z-prav-lyudyny-schodo-nesanktsionovanohoprosluhovuvannya-
dc.relation.urihttp://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-12
dc.relation.urihttp://uam.in.ua/upload/medialibrary/de7/de7199d7eeaf41d8582cbff76d2f4368.pdf
dc.relation.urihttp://www.visnuk.com.ua/ru/
dc.relation.urihttp://ec.europa.eu/justice/dataprotection/reform/index_en.htm
dc.relation.urihttp://khpg.org/index.php?id=1328294578
dc.relation.urihttp://policeaccess
dc.relation.urihttp://uam.in.ua/upload/medialibrary/de7/de7199d7eeaf
dc.relation.urihttp://www.visnuk.com.ua/ru/publication/100005066-zakhistpersonalnikh-
dc.relation.urihttp://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/
dc.rights.holder© Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
dc.rights.holder© Єсімов С., 2017
dc.subjectперсональні дані
dc.subjectзахист права на недоторканність приватного життя
dc.subjectправо забуття
dc.subjectpersonal data
dc.subjectprotection of the right to privacy
dc.subjectright to oblivion
dc.subjectперсональные данные
dc.subjectзащита права на неприкосновенность частной жизни
dc.subjectправо забвения
dc.subject.udc343.4 (477)
dc.titleПерсональні дані як предмет захисту права на недоторканність приватного життя
dc.title.alternativePersonal data as a substitute of protection of the right to the independence of private life
dc.title.alternativeЛичные данные как предмет защиты права на неприкосновенность частной жизни
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2017n884_Esimov_S-Personal_data_as_a_substitute_120-126.pdf
Size:
593.74 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2017n884_Esimov_S-Personal_data_as_a_substitute_120-126__COVER.png
Size:
335.44 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.98 KB
Format:
Plain Text
Description: