Формування експортно-імпортних відносин на ринку овочів та фруктів

dc.citation.epage92
dc.citation.issue1
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: "Проблеми економіки та управління"
dc.citation.spage83
dc.citation.volume4
dc.contributor.affiliationТернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
dc.contributor.affiliationTernopil Ivan Puliui National Technical University
dc.contributor.authorРожко, Н. Я.
dc.contributor.authorRozhko, N.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2020-12-13T14:34:23Z
dc.date.available2020-12-13T14:34:23Z
dc.date.created2020-02-10
dc.date.issued2020-02-10
dc.description.abstractУзагальнено наявні теоретико-методологічні положення та формування комплексу концептуальних засад щодо становлення державної політики забезпечення розвитку аграрного сектора шляхом перегляду політики експорту овочів та фруктів в умовах глобалізації та посилення міжнародної конкуренції. Здійснивши SWOT-аналіз, визначено внутрішні та зовнішні переваги аграрних підприємств. Запропоновано стратегічні напрями подальшого розвитку експортної політики овочів та фруктів. Впровадження цифрових технологій сприятиме не лише популяризації продукції вітчизняних аграрних підприємств але й сприятиме підвищенню рівня конкурентоспроможності на внутрішньому ринку. Визначено місце та роль експортно-кредитних агентств та зазначено, що саме вони сприятимуть вирішенню вагомої частки проблем.
dc.description.abstractThe purpose of the article is to synthesize theoretical and methodological conditions for the development of export potential on the vegetables and fruits market, taking into account the existing influence of state regulation of the indicated process. During the study, the following methods were applied: grouping to identify theoretical and methodological conditions for the use of public policy instruments and tools that guarantee the export process itself; analysis and synthesis to distinguish the main approaches to state regulation in the section we analyze; theoretical generalization to improve the conceptual foundations of state policy in the context of export of vegetables and fruits and adapt it to existing Ukrainian realities. The urgency of shaping the export policy of vegetables and fruits in the context of globalization and increasing international competition is substantiated. It is stated that the urgency of the revision of the export policy should consider the instruments of the state policy that will ensure its further high-tech development with adaptation to the target markets. Some modern instruments are offered, the use of which will contribute to the success of domestic farmers both in foreign markets and in the domestic market. The proposed instruments take into account the advantages and disadvantages of domestic agricultural enterprises based on their classification offered according to certain characteristics. Ensuring that agricultural enterprises operate in a global environment as a systematic and complex process that requires the formation of an appropriate industrial and legal environment, their natural motivation, consumer activity, the establishment of economic and institutional conditions, etc., is determined by some direct and indirect factors that need to be identified and explored. Particular attention is paid to the consistency of ensuring the business activity of agricultural enterprises in the direction of exporting products, such as analysis of official sources, implementation of SWOT analysis, determination of internal and external advantages, the formation of strategic visions regarding export potential, attraction of investments, the introduction of digital technologies, and achieving a competitive position. The introduction of an approach based on the identification of instruments of state regulation in the field of export of agricultural products, in general, and vegetables and fruits, in particular, will allow state institutions in cooperation with export-credit agencies to form the most effective ways of realizing the export potential of domestic manufacturers on the target markets of the EU, Asia and Africa, taking into account their technological and innovative development. This process will also be facilitated by the introduction of digital technologies into the activities of Ukrainian agricultural enterprises. The most active use of digital technologies by Ukrainian agricultural enterprises will not only promote the products on the foreign market but will also increase the level of competitiveness in the domestic market and, as a consequence, will strengthen their competitive position.
dc.format.extent83-92
dc.format.pages10
dc.identifier.citationРожко Н. Я. Формування експортно-імпортних відносин на ринку овочів та фруктів / Н. Я. Рожко // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: "Проблеми економіки та управління". — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 4. — № 1. — С. 83–92.
dc.identifier.citationenRozhko N. Formation of export-import relations on the vegetables and fruits market / N. Rozhko // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: "Problemy ekonomiky ta upravlinnia". — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 4. — No 1. — P. 83–92.
dc.identifier.doidoi.org/10.23939/semi2020.01.083
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/55714
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: "Проблеми економіки та управління", 1 (4), 2020
dc.relation.references1. Скупський Р. М. (2015). Актуальні аспекти формування та функціонування овочевого ринку. Продовольчі ресурси. Серія: Економічні науки. № 4. С. 62–70.
dc.relation.references2. Олійник Т. І., Філімонов Ю. Л., Лещенко Л. О. (2019). Проблеми розвитку експорту овочевої про- дукції в умовах динамізації конкурентного середовища. Інвестиції: практика та досвід. №8. С. 5–10.
dc.relation.references3. Яцишина Л. К. (2019). Дослідження ринку овочів і фруктів в Україні. Економіка та держава. № 2. С. 105–109.
dc.relation.references4. Мазнєв Г. Є. (2016). Інноваційна діяльність як фактор підвищення ефективності агровиробництва. Актуальні проблеми інноваційної економіки. № 2. С. 36–47.
dc.relation.references5. Лупенко Ю. О., Патика Н. І. (2019). Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності Украї- ни на світових ринках сільськогосподарської продукції. Агросвіт.. № 11. С. 16–23. DOI: 10.32702/2306-6793.2019.11.16https://doi.org/10.32702/2306-6792.2019.11.16
dc.relation.references6. Боліла С. Ю., Федорова Т. В., Мілюський В. І. (2010). Підвищення конкурентоспроможності сіль- ського господарства України на основі інноваційних факторів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/34_NIEK_2010/Economics/ 75187.doc.htm (дата звернення: 01.02.2020).
dc.relation.references7. Захарчук О. В. (2018). Світовий ринок овочів та місце України. Агросвіт. № 3. С. 3–7.
dc.relation.references8. Борисова А. І., Биковська К. М. (2014). Формування конкурентної позиції аграрних підприємств при виході на зовнішній ринок. Бізнес-навігатор. № 2. С. 98–102. й
dc.relation.references9. Скупейко В. В., Лихолат С. М. (2018). Імплементація європейських засад формування конкуренто- спроможності сільськогосподарських підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного універси- тету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Вип. 18 (ч. 3). С. 65–69.
dc.relation.references10. Гужва І. Ю. (2015). Торгові доми та експортно-кредитні агентства в системі державної політики просування експорту. Формування ринкових відносин в Україні. №12. С. 93–96.
dc.relation.references11. Волосович С. В. (2017). Експортно-кредитні агентства як інститут розвитку. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. № 4. С. 98–107.
dc.relation.references12. Іванова І. М. (2014). Експортно-кредитні агентства в системі державної фінансової підтримки експорту. Фінанси України. № 3. С. 51–60.
dc.relation.references13. Топольницька Т. Б. (2013). Про створення експортно-кредитного агентства як інституційної основи сприяння експорту. Вісник Української академії банківської справи.. № 2. С. 117–120.
dc.relation.references14. Зовнішня торгівля України товарами та послугами Статистичний збірник) – Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
dc.relation.references15. Чверть врожаю овочевих втрачається через нестачу сховищ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://landlord.ua/news/chvert-vrozhayu-ovochevih-vtrachayetsya-cherez-nestachu-shovishh/ (дата звернення: 01.04.2020 р.)
dc.relation.references16. Світові тренди, що вплинуть на український агросектор у 2020 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://infoindustria.com.ua/svitovi-trendi-shho-vplinut-na-ukra%D1%97nskij-agrosektor-u-2020-roczi/ (дата звернення: 30.03.2020 р.)
dc.relation.references17. Аграрний бізнес у цифрову епоху – українські реалії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://nachasi.com/2018/10/02/it-zemlerobstvo/ (дата звернення: 02.04.2020).
dc.relation.references18. Черепанич С. М. (2018). Світовий досвід страхування експортних кредитів та можливості його застосування в Україні. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. Вип. 3.С. 27–31.
dc.relation.references19. Закону України “Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту”: Закон України від 20 грудня 2016 року№1792-VIII. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/1792-19
dc.relation.references20. Юхта О. І. (2019). Експортно-кредитне агентство як ефективний інститут організації фінансово- кредитної підтримки експортерів. Інвестиції: практика та досвід.. № 11. С. 76–81. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.76
dc.relation.referencesen1. Skupskyi R. M. (2015). Aktualni aspekty formuvannia ta funktsionuvannia ovochevoho rynku. [Topical aspects of the formation and functioning of the vegetable market]. Prodovolchi resursy. Seriia: Ekonomichni nauky. 4, 62–70. [in Ukrainian].
dc.relation.referencesen2. Oliinyk T. I., Filimonov Yu. L., Leshchenko L. O. (2019). Problemy rozvytku eksportu ovochevoi produktsii v umovakh dynamizatsii konkurentnoho seredovyshcha. [Problems of development of vegetable production export in conditions of dynamization of competitive environment] Investytsii: praktyka ta dosvid, 8, 5–10. [in Ukrainian].
dc.relation.referencesen3. Yatsyshyna L. K.(2019). Doslidzhennia rynku ovochiv i fruktiv v Ukraini. [Market reseapch on fruits and vegetables in Ukraine] Ekonomika ta derzhava. 2, 105–109. [in Ukrainian].
dc.relation.referencesen4. Mazniev H. Ye. (2016). Innovatsiina diialnist yak faktor pidvyshchennia efektyvnosti ahrovyrobnytstva. [Innovative activities as a factor improving the efficiency of agricultural production] Aktualni problemy innovatsiinoi ekonomiky, 2, 36–47. [in Ukrainian].
dc.relation.referencesen5. Lupenko Yu. O., Patyka N. I. (2019). Rol innovatsii u zabezpechenni konkurentospromozhnosti Ukrainy na svitovykh rynkakh silskohospodarskoi produktsii. [The role of innovations in ensuring Ukraines competitiveness on world agrarian markets] Ahrosvit, 11, 16–23. DOI: 10.32702/2306-6793.2019.11.16https://doi.org/10.32702/2306-6792.2019.11.16 [in Ukrainian].
dc.relation.referencesen6. Bolila S. Yu., Fedorova T. V., Miliuskyi V. I. Pidvyshchennia konkurentospromozhnosti silskoho hospodarstva Ukrainy na osnovi innovatsiinykh faktoriv [Increasing the agriculture competitiveness in Ukraine based on innovation factors]. URL : http://www.rusnauka.com/34_NIEK_2010/Economics/75187.doc.htm [in Ukrainian].
dc.relation.referencesen7. Zakharchuk O. V. (2018). Svitovyi rynok ovochiv ta mistse Ukrainy. [World vegetable market and Ukraine] Ahrosvit, 3, 3–7. [in Ukrainian].
dc.relation.referencesen8. Borysova A. I., Bykovska K. M. (2014). Formuvannia konkurentnoi pozytsii ahrarnykh pidpryiemstv pry vykhodi na zovnishnii rynok. [Formation of competitive position of agrarian enterprises when entering the foreign market] Biznes-navihator, 2, 98—102. [in Ukrainian].
dc.relation.referencesen9. Skupeiko V. V., Lykholat S. M. (2018). Implementatsiia yevropeiskykh zasad formuvannia konkurentospromozhnosti silskohospodarskykh pidpryiemstv. [Implementation of European principles in terms of shaping the competitiveness of agricultural firms] Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, 18 (3), 65-69. [in Ukrainian].
dc.relation.referencesen10. Huzhva I.Yu. (2015). Torhovi domy ta eksportno-kredytni ahentstva v systemi derzhavnoi polityky prosuvannia eksportu. [Trading houses and export credit agencies in the system of exports promotion policy] Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, 12, 93–96. [in Ukrainian].
dc.relation.referencesen11. Volosovych S.V. (2017). Eksportno-kredytni ahentstva yak instytut rozvytku. [Export-credit agencies as a development institution] Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, 4, 98–107. [in Ukrainian].
dc.relation.referencesen12. Ivanova I. M. (2014). Eksportno-kredytni ahentstva v systemi derzhavnoi finansovoi pidtrymky eksportu. [Export-credit agency as a mechanism for development of high-technology export in Ukraine] Finansy Ukrainy, 3, 51–60. [in Ukrainian].
dc.relation.referencesen13. Topolnytska T. B. (2016). Pro stvorennia eksportno-kredytnoho ahentstva yak instytutsiinoi osnovy spryiannia eksportu. [Establishing an export-credit agency as an institutional framework for export promotion] Visnyk Ukrainskoi akademii bankivskoi spravy, 2, 117–120. [in Ukrainian].
dc.relation.referencesen14. Zovnishnia torhivlia Ukrainy tovaramy ta posluhamy (Statystychnyi zbirnyk) — Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].
dc.relation.referencesen15. Chvert vrozhaiu ovochevykh vtrachaietsia cherez nestachu skhovyshch [A quarter of vegetable harvest is lost due to lack of storage] URL : https://landlord.ua/news/chvert-vrozhayu-ovochevih-vtrachayetsya-cherez-nestachushovishh/ [in Ukrainian].
dc.relation.referencesen16. Svitovi trendy, shcho vplynut na ukrainskyi ahrosektor u 2020 rotsi [Global trends that will affect the Ukrainian agricultural sector in 2020] URL : https://infoindustria.com.ua/svitovi-trendi-shho-vplinut-na-ukra%D1%97nskij-agrosektoru-2020-roczi/ [in Ukrainian].
dc.relation.referencesen17. Ahrarnyi biznes u tsyfrovu epokhu – ukrainski realii [The agrarian business in the digital age is Ukrainian realities] URL : https://nachasi.com/2018/10/02/it-zemlerobstvo/ [in Ukrainian].
dc.relation.referencesen18. Черепанич С. М. (2018). Світовий досвід страхування експортних кредитів та можливості його застосування в Україні. [The world experience of export credit insurance and possibilities of its application in Ukraine] Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 3, 27–31. [in Ukrainian].
dc.relation.referencesen19. Zakonu Ukrainy “Pro zabezpechennia masshtabnoi ekspansii eksportu tovariv (robit posluh) ukrainskoho pokhodzhennia shliakhom strakhuvannia, harantuvannia ta zdeshevlennia kredytuvannia eksportu”: Zakon Ukrainy vid 20 hrudnia 2016 roku No. 1792-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1792-19
dc.relation.referencesen20. Yukhta O. I. Eksportno-kredytne ahentstvo yak efektyvnyi instytut orhanizatsii finansovo-kredytnoi pidtrymky eksporteriv. [Export-credit agency as efficient institute of financial credit support for exporters] Investytsii: praktyka ta dosvid. 2019. No. 11. S. 76–81. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.76 [in Ukrainian].
dc.relation.urihttps://doi.org/10.32702/2306-6792.2019.11.16
dc.relation.urihttp://www.rusnauka.com/34_NIEK_2010/Economics/
dc.relation.urihttp://www.ukrstat.gov.ua/
dc.relation.urihttps://landlord.ua/news/chvert-vrozhayu-ovochevih-vtrachayetsya-cherez-nestachu-shovishh/
dc.relation.urihttps://infoindustria.com.ua/svitovi-trendi-shho-vplinut-na-ukra%D1%97nskij-agrosektor-u-2020-roczi/
dc.relation.urihttps://nachasi.com/2018/10/02/it-zemlerobstvo/
dc.relation.urihttps://zakon.rada
dc.relation.urihttp://www.rusnauka.com/34_NIEK_2010/Economics/75187.doc.htm
dc.relation.urihttps://landlord.ua/news/chvert-vrozhayu-ovochevih-vtrachayetsya-cherez-nestachushovishh/
dc.relation.urihttps://infoindustria.com.ua/svitovi-trendi-shho-vplinut-na-ukra%D1%97nskij-agrosektoru-2020-roczi/
dc.relation.urihttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1792-19
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
dc.rights.holder© Рожко Н. Я., 2020
dc.subjectекспортно-імпортні відносини
dc.subjectринок овочів та фруктів
dc.subjectSWOT-аналіз
dc.subjectвнутрішні та зовнішні переваги
dc.subjectекспортно-кредитні агентства
dc.subjectexport-import relations
dc.subjectvegetables and fruits market
dc.subjectSWOT analysis
dc.subjectinternal and external advantages
dc.subjectexport-credit agencies
dc.subject.jelF14;
dc.subject.jelQ17
dc.subject.udc339.972
dc.subject.udc339.564
dc.titleФормування експортно-імпортних відносин на ринку овочів та фруктів
dc.title.alternativeFormation of export-import relations on the vegetables and fruits market
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2020v4n1_Rozhko_N-Formation_of_export_import_83-92.pdf
Size:
795.37 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2020v4n1_Rozhko_N-Formation_of_export_import_83-92__COVER.png
Size:
393.22 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.95 KB
Format:
Plain Text
Description: