Адаптивне управління радіоресурсом у складних завадостійких умовах

Abstract

Системи радіозв’язку спеціального призначення (СРЗ СП) функціонують на практиці в умовах випадкового впливу різних факторів, частина з яких систематизована в стандартах, а частина – заздалегідь невідома. Специфіка сучасних СРЗ СП визначає необхідність управління їх функціонуванням в умовах параметричної невизначеності, – як об’єкта управління, так і сигнальної невизначеності зовнішніх впливів. Тому виникає задача аналізу і врахування невизначеності під час функціонування такої складної ієрархічної системи, як СРЗ СП. Сутність методу полягає в адаптивній зміні режимів і параметрів СРЗ СП залежно від зміни завадової обстановки в каналі зв’язку з метою одержання максимального значення енергетичної ефективності. За запропонованим методом, на відміну від розроблених раніше, адаптація до стану сигнальної та завадової обстановки здійснюється на основі комплексного координування частотних, енергетичних, часових і інформаційних ресурсів радіоканалів з характеристиками комплексу зовнішніх умов їх реалізації зміною режимів роботи і параметрів сигналів СРЗ СП, що дає змогу підвищити ефективність функціонування військової системи радіозв’язку в умовах складної радіоелектронної обстановки.
Operation of radio communication systems for special purposes (FSA SP) in practice is random in terms of various factors, some of which are codified in standards, and some – previously known. Specificity of modern shipyard JV determines the need to manage their operations in terms of parametric uncertainty as facility management and signaling uncertainty of external influences. So the challenge is the analysis and consideration of uncertainty arising from the operation of such a complex hierarchical system as the FSA SP. The method is adaptive change modes and parameters Shipyard JV depending on changes in efficiency. In the proposed method, in contrast to previously developed, adapting to the state of the signaling and-interference environment is based on a complex coordination of frequency, energy, time and information resources of radio channels with the characteristics of complex environmental conditions of their implementation by changing modes and parameters of signals Shipyard JV, allowing to increase the efficiency of military radio system in a complex electronic environment.

Description

Keywords

радіозв’язок, завада, сигнальна невизначеність, математична модель, енергетична ефективність, об’єкт управління, параметрична невизначеність, ретрансльована завада, частота, радіозасіб, radio, obstacle, signaling uncertainty, mathematical model, energy efficiency, facility management, parametric uncertainty relayed noise ratio, frequency, radiomeans

Citation

Толюпа С. В. Адаптивне управління радіоресурсом у складних завадостійких умовах / С. В. Толюпа, Ю. Я. Самохвалов, О. В. Труш // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації, 2017-03-28. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 874. — С. 81–86.