Правова політика держави (теоретико-правовий аналіз)

Date

2020-03-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

У статті подано теоретико-правовий аналіз поняття правової політики. Її позиціоновано як основний вид політики загалом, оскільки через неї відбувається державно-вольове спрямування розвитку держави у всіх сферах суспільних відносин. Узагальнено, що правова політика цивілізованих народів повинна відповідати аксіологічним принципам верховенства права, демократизму, гуманізму, законності, узгодженості інтересів окремого індивіда, суспільства та держави тощо. Сутністю правової державної політики є стратегічне планування у правовій сфері як постійний процес, за допомогою якого суб’єкти правової політики переглядають стратегічний напрямок своєї організації та її діяльності для досягнення цілей, що визначені органами публічного управління для громади. Державна система планування розвитку охоплює різноманітність інструментів, що включають правову основу держави, а також механізми перетворення політичних рамок у середньостроковий сектор розвитку. Констатовано, що вибір часових меж зумовлений сферою правової політики і глобальністю трансформацій. Доведено, що пріоритетне значення правової політики держави зумовлене: потребою організаційно та нормативно забезпечити економічну, політичну, соціальну сферу співжиття людей; необхідністю упорядкування правової інформації; встановлення єдиних напрямків розвитку державного, публічного та правового простору; необхідністю становлення правопорядку в державі та забезпечення демократичних аксіологічних патерн; встановлення єдиної державницької ідеології; розвиток правової культури та правосвідомості суспільства.
The article presents a theoretical and legal analysis of the concept of legal policy. It is positioned as the main type of policy in general, because through it there is a state-volitional direction of state development in all spheres of public relations. It is generalized that the legal policy of civilized peoples must comply with the axiological principles of the rule of law, democracy, humanism, legality, coherence of the interests of the individual, society and state, and so on. The essence of legal public policy is strategic planning in the legal sphere as an ongoing process through which legal policy actors review the strategic direction of their organization and its activities to achieve the goals set by public authorities for the community. The state system of development planning covers a variety of instruments, including the legal basis of the state), as well as mechanisms for transforming the policy framework into a medium-term development sector. It is stated that the choice of time limits is determined by both the sphere of legal policy and the global nature of transformations. It is proved that the priority of the legal policy of the state is due to: the need to provide organizational and regulatory economic, political, social sphere of coexistence of people; the need to organize legal information; establishment of common directions of development of the state, public and legal space; the need to establish law and order in the state and ensure democratic axiological patterns; establishment of a unified state ideology; development of legal culture and legal awareness of society.

Description

Keywords

політика, правова політика, теоретико-правові аспекти, дефініції, policy, legal policy, theoretical and legal aspects, definitions

Citation

Жаровська І. Правова політика держави (теоретико-правовий аналіз) / Ірина Жаровська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 4 (28). — С. 47–51.