Сутність тактичного прийому в криміналістиці

dc.citation.epage183
dc.citation.issue2 (30)
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
dc.citation.spage178
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorГузела, Назарій
dc.contributor.authorГузела, Михайло
dc.contributor.authorHuzela, Nazarii
dc.contributor.authorHuzela, Mykhailo
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2023-03-13T09:58:34Z
dc.date.available2023-03-13T09:58:34Z
dc.date.created2021-06-01
dc.date.issued2021-06-01
dc.description.abstractДосліджено проблему сутності тактичних прийомів у криміналістиці. Тактичний прийом, який є основним елементом криміналістичної тактики, – це науково розроблена і практично апробована поведінка (дія) або ж комплекс дій слідчого, а також інших суб’єктів досудового та судового провадження, з метою створення найкращих умов для виявлення, збирання, дослідження, перевірки й оцінювання доказової інформації в процесі кримінального провадження. Висвітлено позиції вчених-криміналістів стосовно поняття тактичного прийому як складової криміналістичної тактики. Зокрема, на підставі аналізу багатьох наукових позицій наведено дефініцію тактичного прийому, а також основні ознаки, що його характеризують. Висловлена позиція, що хоча тактичні прийоми є складовою частиною слідчої чи процесуальної дії, тією її найпростішою елементарною і найдоцільнішою у конкретній слідчій ситуації дією у межах проведення слідчої чи процесуальної дії, однак їх не можна ототожнювати зі слідчими (розшуковими) діями. Тактичний прийом охоплює, насамперед: дії, які відповідно до вимог кримінального процесуального закону, а також норм етики та моралі безпосередньо спрямовані на виявлення добросовісності чи недобросовісності учасників кримінального провадження (зокрема, підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, свідка); дії, які спрямовані на усунення негативних обставин на шляху вирішення завдань кримінального провадження через негативну позицію певних учасників процесу чи через недобросовісне виконання ними їхніх процесуальних обов’язків; дії, які спрямовані на розкриття можливостей тих суб’єктів кримінального процесу, які потенційно наділені певною доказовою інформацією, однак існують певні суб’єктивні перешкоди для надання цієї інформації під час проведення тієї чи іншої слідчої (розшукової) дії тощо. Вказано на необхідність розширення можливостей використання тактичних прийомів у судових стадіях кримінального провадження відповідними суб’єктами кримінального провадження.
dc.description.abstractThe article is devoted to the problem of the essence of tactics in criminalistics. Tactical reception as the main element of forensic tactics is a scientifically developed and practically tested behavior (action) or a set of actions of the investigator, as well as other subjects of pre-trial and judicial proceedings, in order to create the best conditions for detection, collection, research, verification and evaluation information in the course of criminal proceedings. The article presents the positions of forensic scientists on the essence of tactics as a component of forensic tactics. In particular, based on the analysis of many scientific positions, the definition of tactical reception is given, as well as the main features that characterize tactical reception. The position is expressed that although tactics are an integral part of investigative or procedural action, its simplest elementary and most appropriate in a particular investigative situation action within the investigative or procedural action, but they can not be equated with investigative (investigative) actions. Tactical methods include, first of all: actions which, in accordance with the requirements of criminal procedure law, as well as ethics and morality, are directly aimed at identifying the good faith or bad faith of participants in criminal proceedings (including suspect, accused, victim, witness); actions aimed at eliminating negative circumstances on the way to solving the problems of criminal proceedings due to the negative position of certain participants in the process or due to unscrupulous performance of their procedural obligations; actions aimed at revealing the capabilities of those subjects of criminal proceedings who, although potentially endowed with certain evidentiary information, but there are certain subjective obstacles to the provision of this information during a particular investigative (search) action, etc. It is pointed out the need to expand the possibilities of using tactics in the judicial stages of criminal proceedings by the relevant subjects of criminal proceedings.
dc.format.extent178-183
dc.format.pages6
dc.identifier.citationГузела Н. Сутність тактичного прийому в криміналістиці / Назарій Гузела, Михайло Гузела // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — № 2 (30). — С. 178–183.
dc.identifier.citationenHuzela N., Huzela M. (2021) Sutnist taktychnoho pryiomu v kryminalistytsi [The essence of tactical reception in criminalistics]. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky (Lviv), no 2 (30), pp. 178-183 [in Ukrainian].
dc.identifier.doihttp://doi.org/10.23939/law2021.30.178
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/57616
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, 2 (30), 2021
dc.relation.references1. Бахин В. П., Биленчук П.Д., Кузмичев В. С. (1991). Криминалистические приемы и средства разрешения следственных ситуацій. Киев.
dc.relation.references2. Белкин Р. С. (1994). Очерки криминалистической тактики. Волгоград.
dc.relation.references3. Белкин Р. С. (1986). Криминалистика. Москва
dc.relation.references4. Судебное следствие: состояние и перспективы развития (2003). Москва: Юрлитинформ.
dc.relation.references5. Кір’яков В. В., Маковецька Н. Є. (2015). Криміналістика: навч. посіб. Львів. С. 179–180.
dc.relation.references6. Когутич І. І. (2009). Про систему криміналістичної тактики та короткий аналіз її складових. Держава і право. Вип. 45. Юридичні і політичні науки. Київ.
dc.relation.references7. Комиссаров В. И. (1987). Теоретические проблемы следственной тактики. Саратов.
dc.relation.references8. Коновалова В. Е., Шепитько В. Ю. (1997). Криминалистическая тактика: теории и тенденции: учеб. пособ.. Харьков.
dc.relation.references9. Москвин Е. О. (2006). Тактический приём. Москва: Юрлитинформ.
dc.relation.references10. Мухин Г. Н., Исютин-Федотков Д. В. (2012). Криминалистика: современные проблемы, история и методология. Москва.
dc.relation.references11. Шепитько В. Ю. (2002). Теория криминалистической тактики: монография. Харьков.
dc.relation.references12. Шепітько В. Ю. (2007). Криміналістична тактика (системно-структурний аналіз): монографія. Харьков.
dc.relation.references13. Якушин С. Ю. (1983). Тактические приемы при расследовании преступлений. Казань. С. 7.
dc.relation.referencesen1. Bakhyn V. P., Bylenchuk P. D., Kuzmychev.V. S. (1991). Krymynalystycheskye pryemы y sredstva razreshenyia sledstvennыkh sytuatsii [Forensic techniques and means of resolving investigative situations]. Kyiv.
dc.relation.referencesen2. Belkyn R. S. (1994). Ocherky krymynalystycheskoi taktyky [Essays on forensic tactics]. Volhohrad.,
dc.relation.referencesen3. Belkyn R. S. (1986). Krymynalystyka [Forensics]. Moskva.
dc.relation.referencesen4. Sudebnoe sledstvye: sostoianye y perspektyvы razvytyia [Judicial investigation: state and prospects of development] (2003). Moskva: Yurlytynform.
dc.relation.referencesen5. Kiriakov V. V., Makovetska N. Ie. (2015). Kryminalistyka [Forensics]: Navch. posib. Lviv. S. 179–180.
dc.relation.referencesen6. Kohutych I. I. (2009). Pro systemu kryminalistychnoi taktyky ta korotkyi analiz yii skladovykh [On the system of forensic tactics and a brief analysis of its components]. Derzhava i pravo. Vyp. 45. Yurydychni i politychni nauky. Kyiv.
dc.relation.referencesen7. Komyssarov V. Y. (1987). Teoretycheskye problemы sledstvennoi taktyky [Theoretical problems of investigative tactics]. Saratov.
dc.relation.referencesen8. Konovalova V. E., Shepytko V. Yu. (1997). Krymynalystycheskaia taktyka [Forensic tactics: theories and trends: textbook. manual]: teoryy y tendentsyy: ucheb. posobye. Kh.
dc.relation.referencesen9. Moskvyn E. O. (2006). Taktycheskyi pryёm [Tactical reception]. Moskva: Yurlytynform.
dc.relation.referencesen10. Mukhyn H. N.. Ysiutyn-Fedotkov D. V. (2012). Krymynalystyka [Forensics]: sovremennыe problemы, ystoryia y metodolohyia. Moskva.
dc.relation.referencesen11. Shepytko V. Yu. (2002). Teoryia krymynalystycheskoi taktyky [Theory of forensic tactics]: monohrafyia. Kh.
dc.relation.referencesen12. Shepitko V. Yu. (2007). Kryminalistychna taktyka [Forensic tactics] (systemno-strukturnyi analiz): monohrafiia. Kh.
dc.relation.referencesen13. Iakushyn S. Iu. (1983). Taktycheskye pryemы pry rassledovanyy prestuplenyi [Tactics in the investigation of crimes]. Kazan. S.7.
dc.rights.holder© Національний університет „Львівська політехніка“, 2021
dc.rights.holder© Гузела Н., Гузела М., 2021
dc.subjectтактичний прийом
dc.subjectкриміналістична тактика
dc.subjectкриміналістика
dc.subjecttactical reception
dc.subjectcriminalistics tactics
dc.subjectcriminalistic
dc.subject.udc343.985
dc.titleСутність тактичного прийому в криміналістиці
dc.title.alternativeThe essence of tactical reception in criminalistics
dc.typeArticle
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2021n2_Huzela_N-The_essence_of_tactical_178-183.pdf
Size:
577.84 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.8 KB
Format:
Plain Text
Description: