Роль державного контролю у протидії тінізації економіки

Abstract
Наведено оновлений погляд на визначення ролі державного контролю у протидії тінізації економіки. Зауважено, що полісемантична природа явища “тіньова економіка”, наявність різних підходів до визначення її змісту, форми тощо, зумовлює відсутність усталеного розуміння ролі держави у забезпеченні протидії тінізації економіки. Закцентовано увагу на концептуальних прорахунках під час здійснення державного контролю у сфері економіки та їх наслідків для вітчизняної економіки.
The article presents an updated view on the definition of the role of state control in combating shadow economy. Noted that polysemantic nature of the phenomenon of “shadow economy”, the existence of different approaches to defining its content, form, etc., causes lack of established understanding of the role of the state in ensuring combating shadow economy. Attentioning to conceptual failures in the exercise of state control in the economy and their consequences for the Ukrainian economy.
Приведен обновленный взгляд на определение роли государственного контроля в противодействии тенизации экономики. Отмечено, что полисемантическая природа явления “теневая экономика”, наличие различных подходов к определению его содер- жания, формы и т.д., обусловливает отсутствие устоявшегося понимания роли государства в обеспечении противодействия тенизации экономики. Акцентировано внимание на концептуальных просчетах при осуществлении государственного контроля в сфере экономики и их последствий для отечественной экономики.
Description
Keywords
тіньова економіка, протидія тінізації економіки, детінізація, дер- жавний контроль, суб’єкти протидії тіньовій економіці, адміністративно-правові заходи, shadow economy, combating the shadow economy, legalization, state control, subjects combating shadow economy, administrative and legal measures, теневая экономика, противодействие тенизации экономики, детенизация, государственный контроль, субъекты противодействия теневой экономики, административно-правовые меры
Citation
Тильчик О. Роль державного контролю у протидії тінізації економіки / Ольга Тильчик // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 332–337.