Покращення якості технології процесу запресовування зубців ушарошки бурових доліт

dc.citation.journalTitleВісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні
dc.citation.spage69
dc.citation.volume867
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationДрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка
dc.contributor.authorЯким, Р. С.
dc.coverage.placenameЛьвів;
dc.date.accessioned2018-03-06T13:58:55Z
dc.date.available2018-03-06T13:58:55Z
dc.date.created2017-03-28
dc.date.issued2017-03-28
dc.description.abstractВстановлено, що за забезпечення існуючою технологією нормального розподілу розмірів отворів у вінцях шарошок під вставні твердосплавні зубці типорозміром 14 мм створюються сприятливі умови для групування селективних груп по розмірах отворів та вставних зубців. Запропоновано підхід для встановлення раціональних параметрів натягів для проектування з’єднання “зубець–шарошка” у дев’яти селективних групах. Такий підхід уможливлює забезпечити стале середнє значення натягу на рівні 0,103 мм. Формування селективних груп зубців і отворів під них забезпечує отримання заданої точності під час складання з’єднання “зубець–шарошка” за умов заданої точності оброблення отворів у вінцях шарошок. Це усуває виникнення нераціональних значень натягів, які знижують надійність з’єднання “зубець–шарошка”.
dc.description.abstractDetermined that modern technology to ensure normal distribution sizes of holes in the roller cone bit for installation cutter pick under the false standard size of 14 mm create favorable conditions for selective grouping groups the size of holes and plug tungsten carbide inset cutter. In article proposed a method to establish rational parameters tensions in the design of connections "cone – tungsten carbide inset cutter" nine selective groups. This approach enables to provide constant average value of tension at 0.103 mm. Formation of selective groups tungsten carbide inset cutter and holes for it a specified accuracy when drawing up connection "cone – tungsten carbide inset cutter " provided the desired precision cutting holes in the row of cone. It does not appear irrational values of the tensions which reduce the reliability of "cone – tungsten carbide inset cutter".
dc.format.extent69-77
dc.format.pages9
dc.identifier.citationСліпчук А. М. Покращення якості технології процесу запресовування зубців ушарошки бурових доліт / А. М. Сліпчук, Р. С. Яким // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — Том 867. — С. 69–77.
dc.identifier.citationenSlipchuk A. M. Improving the quality of the technology of the process when preserving tungsten carbide inset cutter in the cone, A. M. Slipchuk, R. S. Yakym, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Optymizatsiia vyrobnychykh protsesiv i tekhnichnyi kontrol u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — Vol 867. — P. 69–77.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/39531
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherVydavnytstvo Lvivskoi politekhniky
dc.relation.ispartofВісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні (867), 2017
dc.relation.references1. Яким Р. С. Науково-практичні основи технології виготовлення тришарошкових бурових доліт та підвищення їх якості і ефективності: моногр. / Р. С. Яким, Ю. Д. Петрина, І. С. Яким. – Івано-Франківськ: Вид. ІФНТУНГ, 2011. – 384 с.
dc.relation.references2. Кремлев В. И. Повышение долговечности буровых шарошечных долот на основе совершенствования технологии сборки и упрочнения шарошек с твердосплавными зубцами: автореф. дис. ... канд. техн. наук: спец. 05.02.08 “Техно- логия машиностроения”/ В. И. Кремлев. – Самара, 2009. – 20 с.
dc.relation.references3. Яким Р. С. Підвищення якісних показників вставного породоруйнівного оснащення шарошок тришарошкових бурових доліт / Р. С. Яким, Ю. Д. Петрина, І. С. Яким // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2013. – № 3 (48). – С. 127–138.
dc.relation.references4. Яким Р. С. Конструкторсько-технологічні підходи у визначенні оптимального розміщення зубців на вінцях шарошок тришарошкових бурових доліт / Р. С. Яким, А. М. Сліпчук // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”: зб. наук. пр. – Серія: Технології у машинобудуванні. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2016. – № 5 (1177). – С. 25–33.
dc.relation.references5. Підвищення надійності вставних породоруйнівних зубців у тришарошкових бурових долотах / Ю. Д. Петрина, Р. С. Яким, Д. Ю. Петрина, Т. П. Венгринюк, Н. Я. Пицків // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2014. – № 1 (50). – С. 82–87.
dc.relation.references6. Підвищення якості кріплення твердосплавного озброєння шарошкових доліт / Є. І. Крижанівський, І. В. Воєвідко, Г. С. Веселовський, Р. Й. Гук // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2008. – № 4(29). – С. 17–21.
dc.relation.references7. Набатни- ков Ю. Ф. Обеспечение качества соединений “твердосплавная вставка – отверстие” шарошечных буровых долот / Ю. Ф. Набатников, Е. И. Сизова // Горное оборудование и электромеханика. – 2008. – № 3. – С. 20–23.
dc.relation.references8. Яким Р. С. Вдосконалення технології виготовлення бурових доліт з вставним породоруйнівним оснащенням на етапі проектування процесу пресування твердо- сплавних вставок у шарошку / Р. С. Яким, А. М. Сліпчук // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні”. – 2015. – № 822. – С. 86–91.
dc.relation.references9. Яким Р. С. Вдосконалення технології виготовлення шарошок з вставним твердосплавним породоруйнівним оснащенням для тришарошкових бурових доліт / Р. С. Яким, Ю. Д. Петрина, І. С. Яким // Перспективні технології та прилади – 2014. – № 5 (2). – С. 181 – 188.
dc.relation.references10. Смирнов Н. В. Курс вероятностей и матема- тической статистики для технических приложений / Н. В.Смирнов, Н. В. Дунин-Барковский. – М.: Наука, 1969. – 511 с.
dc.relation.references11. Doll, G.L., Evans, R.D., and Ribaudo, C.R., "Improving the performance of rolling contact bearings with tribological coatings," Surface Engineering in Materials Science III, The Minerals, Metals & Materials Society Journal. – 2005. – Р. 153–162.
dc.relation.references12. Harris T.A. and Kotzalas M.N., “Rolling Bearing Analysis Essential Concepts of Bearing Technology” Fifth Edition, CRC Press, Boca Raton, 2007.
dc.relation.references13. Nixon H., Ai. X., Cogdell J., and Fox G. "Accessing and Predicting the Performance of Bearings in Debris Contaminated Lubrication Environment," SAE Technical Paper #1999-01-2791, International Off-Highway & Power Plant Congress & Exposition, Indianapolis, Sept. 13, 1999.
dc.relation.references14. Schroder J. "Cone Retention and Tapered Bearing Preload System for Roller Cone Bit," US patent application filed Nov. 2, 2011.
dc.relation.references15. Zhou R.S., and Nixon H., (1992). "A Contact Stress Model for Predicting Rolling Contact Fatigue," SAE Technical Paper 921720 in SEA Transactions Journal. – 1992. – Vol. 101, No. 2, Sept. 1.
dc.relation.referencesen1. Yakym R. S. Naukovo-praktychni osnovy tekhnolohii vyhotovlennia trysharoshkovykh burovykh dolit ta pidvyshchennia yikh yakosti i efektyvnosti: monohr., R. S. Yakym, Yu. D. Petryna, I. S. Yakym, Ivano-Frankivsk: Vyd. IFNTUNH, 2011, 384 p.
dc.relation.referencesen2. Kremlev V. I. Povyshenie dolhovechnosti burovykh sharoshechnykh dolot na osnove sovershenstvovaniia tekhnolohii sborki i uprochneniia sharoshek s tverdosplavnymi zubtsami: avtoref. dis. ... kand. tekhn. nauk: spets. 05.02.08 "Tekhno- lohiia mashinostroeniia"/ V. I. Kremlev, Samara, 2009, 20 p.
dc.relation.referencesen3. Yakym R. S. Pidvyshchennia yakisnykh pokaznykiv vstavnoho porodoruinivnoho osnashchennia sharoshok trysharoshkovykh burovykh dolit, R. S. Yakym, Yu. D. Petryna, I. S. Yakym, Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch, 2013, No 3 (48), P. 127–138.
dc.relation.referencesen4. Yakym R. S. Konstruktorsko-tekhnolohichni pidkhody u vyznachenni optymalnoho rozmishchennia zubtsiv na vintsiakh sharoshok trysharoshkovykh burovykh dolit, R. S. Yakym, A. M. Slipchuk, Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu "KhPI": zb. nauk. pr, Serie: Tekhnolohii u mashynobuduvanni, Kh. : NTU "KhPI", 2016, No 5 (1177), P. 25–33.
dc.relation.referencesen5. Pidvyshchennia nadiinosti vstavnykh porodoruinivnykh zubtsiv u trysharoshkovykh burovykh dolotakh, Yu. D. Petryna, R. S. Yakym, D. Yu. Petryna, T. P. Venhryniuk, N. Ya. Pytskiv, Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch, 2014, No 1 (50), P. 82–87.
dc.relation.referencesen6. Pidvyshchennia yakosti kriplennia tverdosplavnoho ozbroiennia sharoshkovykh dolit, Ye. I. Kryzhanivskyi, I. V. Voievidko, H. S. Veselovskyi, R. Y. Huk, Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch, 2008, No 4(29), P. 17–21.
dc.relation.referencesen7. Nabatni- kov Iu. F. Obespechenie kachestva soedinenii "tverdosplavnaia vstavka – otverstie" sharoshechnykh burovykh dolot, Iu. F. Nabatnikov, E. I. Sizova, Hornoe oborudovanie i elektromekhanika, 2008, No 3, P. 20–23.
dc.relation.referencesen8. Yakym R. S. Vdoskonalennia tekhnolohii vyhotovlennia burovykh dolit z vstavnym porodoruinivnym osnashchenniam na etapi proektuvannia protsesu presuvannia tverdo- splavnykh vstavok u sharoshku, R. S. Yakym, A. M. Slipchuk, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika" "Optymizatsiia vyrobnychykh protsesiv i tekhnichnyi kontrol u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni", 2015, No 822, P. 86–91.
dc.relation.referencesen9. Yakym R. S. Vdoskonalennia tekhnolohii vyhotovlennia sharoshok z vstavnym tverdosplavnym porodoruinivnym osnashchenniam dlia trysharoshkovykh burovykh dolit, R. S. Yakym, Yu. D. Petryna, I. S. Yakym, Perspektyvni tekhnolohii ta prylady – 2014, No 5 (2), P. 181 – 188.
dc.relation.referencesen10. Smirnov N. V. Kurs veroiatnostei i matema- ticheskoi statistiki dlia tekhnicheskikh prilozhenii, N. V.Smirnov, N. V. Dunin-Barkovskii, M., Nauka, 1969, 511 p.
dc.relation.referencesen11. Doll, G.L., Evans, R.D., and Ribaudo, C.R., "Improving the performance of rolling contact bearings with tribological coatings," Surface Engineering in Materials Science III, The Minerals, Metals & Materials Society Journal, 2005, R. 153–162.
dc.relation.referencesen12. Harris T.A. and Kotzalas M.N., "Rolling Bearing Analysis Essential Concepts of Bearing Technology" Fifth Edition, CRC Press, Boca Raton, 2007.
dc.relation.referencesen13. Nixon H., Ai. X., Cogdell J., and Fox G. "Accessing and Predicting the Performance of Bearings in Debris Contaminated Lubrication Environment," SAE Technical Paper #1999-01-2791, International Off-Highway & Power Plant Congress & Exposition, Indianapolis, Sept. 13, 1999.
dc.relation.referencesen14. Schroder J. "Cone Retention and Tapered Bearing Preload System for Roller Cone Bit," US patent application filed Nov. 2, 2011.
dc.relation.referencesen15. Zhou R.S., and Nixon H., (1992). "A Contact Stress Model for Predicting Rolling Contact Fatigue," SAE Technical Paper 921720 in SEA Transactions Journal, 1992, Vol. 101, No. 2, Sept. 1.
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
dc.rights.holder© Сліпчук А. М., Яким Р. С., 2017
dc.subjectшарошка
dc.subjectтвердосплавні зубці
dc.subjectселективні групи
dc.subjectбурове долото
dc.subjectнатяг
dc.subjectcutter
dc.subjectcarbide teeth
dc.subjectselective group
dc.subjectdrill bit
dc.subjecttension
dc.subject.udc622.24.051.55
dc.titleПокращення якості технології процесу запресовування зубців ушарошки бурових доліт
dc.title.alternativeImproving the quality of the technology of the process when preserving tungsten carbide inset cutter in the cone
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2017v867_Slipchuk_A_M-Improving_the_quality_69-77.pdf
Size:
1.72 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2017v867_Slipchuk_A_M-Improving_the_quality_69-77__COVER.png
Size:
434.82 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.79 KB
Format:
Plain Text
Description: