Мотиваційні передумови інноваційної активності та реалізації інноваційного маркетингу на підприємстві

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто роль мотивації у процесі інноваційної діяльності підприємства, запропоновано систему заходів, необхідних для інноваційної активності та реалізації інноваційного маркетингу на підприємстві. Сформовано механізм мотивації персоналу, що являє собою систему, яка узгоджує потреби, інтереси, ціннісні настанови, мотиви і поведінку працівників. Визначено принципи, яких потрібно дотримуватись для забезпечення ефективної мотивації працівників. Сформовано структуру інтелектуальної складової трудового потенціалу. Визначено чинники, які формують інтелектуальну складову трудового потенціалу та сприяють його функціонуванню: інтелектуальні здібності, інтелектуальний потенціал, рівень освіти, інформаційні ресурси, інтелектуальна власність, фінансовий капітал і досягнення інноватора, його творча активність та нові технології. Сформовано перелік сприятливих умов для інноваційної активності підприємства. Запропоновані заходи можуть створити сприятливе інноваційне середовище та задіяти необхідні механізми і стимули для підвищення зацікавленості підприємств у впровадженні інноваційних технологій. The article examines role of motivation in the process of innovation of the company, proposed a system of measures necessary for the implementation of innovative activity and innovative marketing in the enterprise. A mechanism of motivation of staff was formed, which is a system that matches the needs, interests, values, guidance, motivation and behavior of employees. The principles that have to be followed for effective motivation of employees. An intellectual component formed structure of labor potential. Factors that form part of the intellectual labor potential and contributing to its functioning is intellectual abilities and intellectual potential, level of education, information resources, intellectual property, financial capital and achievements innovator, his creative activity and new technologies. Determined that the motivation is an important component of innovation activity that determines the extent to which the employee will use its competence, creative effort, creativity at finding a solution to the problem, which is a very important resource in the process of innovation activity. This article highlighted that due to product-novelties with creative abilities of employees in innovative enterprises is the process of creating new technologies, products renewal, resulting in the company entering into new fast-growing markets. Such activities may contribute to improving the image of the company as innovation-oriented and increase investment in it. In the innovative business important role played by questions of the organization of marketing activities. However, small companies often these questions are beyond attention of manager. As a result, many projects fail. Marketing innovation activities of enterprise evaluation is an important condition for the success of the activities concerning innovation. Innovative Marketing for the enterprise stands as a certain type of production and business activities, which aims to optimize and control the innovation and production- sales management enterprises. Based on innovative marketing is the readiness of the enterprise to implementation innovative project. This article formed the list of favorable conditions for innovation activity of enterprises. Among these measures is the government support innovative creativity creating the necessary socio-economic conditions and investments to increase scientific capacity, attracting investors and encouraging staff to work for effective results, formatting team of creative people. Formed measures may create a favorable innovative environment, and activate the necessary mechanisms and incentives to enhance the interest of enterprises in implementation of innovative technologies.

Description

Keywords

інновація, мотивація, діяльність, маркетинг, персонал, інноваційна діяльність, інноваційна активність, innovation, motivation, activities, marketing, personnel, innovation, innovative activity

Citation

Антоненко О. Л. Мотиваційні передумови інноваційної активності та реалізації інноваційного маркетингу на підприємстві / О. Л. Антоненко, З. І. Козар // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : збірник наукових праць. – 2015. – № 819. – С. 207–214. – Бібліографія: 6 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By