Національно-правова гармонізація інституту правосуддя в системі інтеграційних процесів

Abstract

Досліджено проблему національно-правової гармонізації інституту правосуддя в системі інтеграційних процесів та визначено шляхи приведення національного законодавства про інститут правосуддя відповідно до міжнародних стандартів. Фундаментальність гармонізації законодавства України про інститут правосуддя із міжнародними стандартами безпосередньо залежить від етапів її реалізації. Пропонуємо виокремити такі етапи гармонізаційних процесів у сфері судоустрою та статусу суддів: етап формування національно-правого механізму/програми гармонізації законодавства України, судоустрій та статус суддів із міжнародними стандартами; етап порівняльно- правового аналізу та правової експертизи; етап активної модернізації; етап реалізації гармонізаційних процесів. З’ясовано, що без запровадження мобільних та продуктивних заходів процес приведення національного законодавства відповідно до міжнародних стандартів ООН, РЄ, ЄС фактично залишатиметься на рівні проголошень і побажань, а приєднання України до міжнародних правових актів, що закріплюють міжнародні стандарти, матиме радше політичний, а не міжнародно-правовий характер.
The article deals with the problem of the national-legal harmonization of the institute of justice in the system of integration processes and to determine the ways of bringing the national legislation on the institute of justice in accordance with international standards. The fundamental harmonization of the Ukrainian legislation on the institution of justice with international standards directly depends on the stages of their implementation. We propose to distinguish the following stages of harmonization processes in the field of the judiciary and the status of judges: the stage of formation of the national-law mechanism/program for the harmonization of Ukrainian legislation in the judicial system and the status of judges with international standards; the stage of comparative legal analysis and legal expertise; stage of active modernization; the stage of realization of harmonization processes. It is revealed that without the introduction of mobile and productive measures, the process of bringing the national legislation in line with international standards of the United Nations, the Council of Europe, the EU will actually remain at the level of proclamations and wishes, and Ukraine’s accession to international legal acts that establish international standards will have a political, not an international legal nature.
В статье исследована проблема национально-правовой гармонизации института правосудия в системе интеграционных процессов и определены пути приведения национального законодательства об институте правосудия в соответствие с международными стандартами. Фундаментальность гармонизации законодательства Украины об институте правосудия с международными стандартами напрямую зависит от этапов их реализации. Предлагаем выделить следующие этапы гармонизаций них процессов в сфере судоустройства и статуса судей: этап формирования национально- правого механизма/программы гармонизации законодательства Украины о судоустройстве и статусе судей с международными стандартами; этап сравнительно- правового анализа и правовой экспертизы; этап активной модернизации; этап реализации гармонизационных процессов. Выяснено, что без введения мобильных и производительных мероприятий процесс приведения национального законодательства в соответствие с международными стандартами ООН, СЕ, ЕС фактически останется на уровне провозглашений и пожеланий, а присоединение Украины к международным правовым актам, закрепляющим международные стандарты, будет иметь скорее политический, а не международно-правовой характер.

Description

Keywords

інститут правосуддя, інтеграційні процеси, система права, національно-правова гармонізація, держава, принципи та норми міжнародного права, міжнародні стандарти, institute of justice, integration processes, system of law, national-legal harmonization, state, principles and norms of international law, international standards, институт правосудия, интеграционные процессы, система права, национально-правовая гармонизация, государство, принципы и нормы международного права, международные стандарты

Citation

Ватаманюк Л. Національно-правова гармонізація інституту правосуддя в системі інтеграційних процесів / Любов Ватаманюк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 889, випуск 17. — С. 156–162. — (Конституційне та міжнародне право).