Юридичні науки. – 2018. – № 889

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У збірнику наукових праць серії “Юридичні науки” запропоновано результати наукових досліджень актуальних проблем з різних напрямів юридичної науки, розроблено наукові концепції щодо вдосконалення вітчизняного та зарубіжного законодавства. До нього увійшли аналітичні статті та фахові коментарі вчених Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка”, вітчизняних і зарубіжних науковців, експертні оцінки та рецензії провідних фахівців у галузі права. На авторів опублікованих матеріалів покладається повна відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, відповідної галузевої термінології, власних імен та інших відомостей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – № 889, випуск 17. – 208 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки

Зміст


1
4
ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
11
ТЕОРІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
15
21
30
37
42
49
55
60
АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
68
77
86
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС
93
100
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС
106
110
117
125
132
137
144
149
КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
156
163
168
175
182
192
198
205

Content


1
4
ISTORIIA DERZHAVY I PRAVA
11
TEORIIA TA FILOSOFIIA PRAVA
15
21
30
37
42
49
55
60
ADMINISTRATYVNE TA INFORMATSIINE PRAVO
68
77
86
TSYVILNE PRAVO I PROTSES
93
100
CRIMEAINALNE PRAVO TA PROTSES
106
110
117
125
132
137
144
149
KONSTYTUTSIINE TA MIZHNARODNE PRAVO
156
163
168
175
182
192
198
205

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 32
 • Item
  Християнські життєдайні норми: метаантропологічне обґрунтування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Сливка, Степан; Slyvka, Stepan; Слывка, Степан; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено життєдайні норми в метаантропологічному аспекті. Основну увагу зосереджено на характеристиці чеснот. Доводиться, що процес чеснот у метаантро- пологічному вимірі має природні детермінанти, адже християнські життєдайні норми по-різному виявляються в буденному, екзистенційному та трансцендентальному вимірах. Охарактеризовано життєву методику з погляду трансцендентного права.
 • Item
  Перший кодекс українського права та інституалізація юридичної аргументації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Романова, Альона; Чорнобай, Олена; Romanova, Alona; Chornobai, Olena; Романова, Алёна; Чорнобай, Елена; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У працях дослідників “Руська Правда” постає як нормативно-правовий акт або навіть звод законів. Існують думки про “Руську Правду” як про звод звичаїв або зведення судових прецедентів. Розкрито питання про правову природу першого кодексу українського права та інституалізацію юридичної аргументації.
 • Item
  Правова соціалізація особи як об’єкт теоретично-правового дослідження
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Парута, Олена; Paruta, Olena; Парута, Елена; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто теорію правової соціалізації особи. Сформульовано основні підходи до визначення поняття “правова соціалізація особи”.
 • Item
  Парадигма вищої освіти в умовах інтеграційних викликів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Парпан, Уляна; Parpan, Ulyana; Парпан, Ульяна; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто вплив інтеграційних процесів на розвиток системи вищої освіти в Україні, досліджено поняття інтеграції у вищій освіті, визначено зміст поняття інтеграційного середовища під час підготовки майбутніх фахівців. У результаті проведеного аналізу досліджено, що складне та багатокомпонентне поняття інтеграції в освіті можна розглядати у зовнішньому прояві як реформування, модернізація освіти, рух до Європейського простору, одним із завдань якого є піднесення компетенції майбутніх фахівців до світових стандартів, а також в її внутрішньому прояві, що має на увазі найрізноманітніші напрями, такі як інтеграція змісту навчальних дисциплін, інтеграція освіти і науки, вищих навчальних закладів та підприємств та ін.
 • Item
  Механізм детермінації девіантної поведінки дитини
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Гарасимів, Тарас; Муринець, Наталія; Harasymiv, Taras; Murinets, Natalia; Гарасымив, Тарас; Муринець, Наталья; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Подано науково-теоретичний огляд вітчизняних і зарубіжних досліджень щодо проблеми формування агресії та девіацій поведінки у дитячому середовищі. Розглянуто психологічні особливості деструктивної поведінки та її характеристик з позиції психології, соціології та кримінально-правових наук. Розкрито механізми формування протиправних дій, а також проаналізовано вплив девіацій на формування особистості. Проаналізовано соціальні відхилення поведінки особистості, які формуються під впливом соціальних інститутів, а також теорії причин виникнення відхилень.
 • Item
  Академічнамобільність як стратегічна варіація українського студентства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Гарасимів, Богдан; Harasymiv, Bohdan; Гарасымив, Богдан; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Входження України у європейські та загальносвітові процеси зумовлює транс- формацію соціокультурної парадигми й створюють нові моделі соціального буття сучасного студентства. Впровадження нових методів студентських обмінів та підтримання індивідуальної мобільності з боку держави створює новітній підхід у сприянні економічного зросту країни, політичній стабільності та соціальній збалансо- ваності громадян. Проаналізовано сучасний стан української освіти в умовах впливу глобалізаційних процесів, розвиток академічної мобільності в Україні та охаракте- ризовані зовнішні та внутрішні проблеми, що впливають на вітчизняну освіту.
 • Item
  Правова інтеграція України у площині глобалізаційного дискурсу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Чорнописька, Вікторія; Гарасимів, Тарас; Chornopyska, Victoriya; Harasymiv, Taras; Гарасымив, Тарас; Чорнопыська, Виктория; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Інтеграційні процеси, що відбуваються у сучасному світі, призводять до розвитку національної системи законодавства. Досліджуючи виникнення та еволюцію українського законодавства, варто зауважити, що цей процес є тривалим і характеризується конкретними етапами розвитку й становлення нашої держави. Впроваджуючи інтеграційні процеси в країні, насамперед, необхідно керуватися тим, що кожна правова система певної держави, яка обумовлюється системою національного законодавства, є унікальною. Інтеграція правової системи України має забезпечуватися створенням єдиного правового порядку з урахуванням національної ідентичності, а не повною ідентифікацією правопорядків. Зміст інтеграційного правового процесу країни полягає в “апперцепції” тих елементів чи способів, методів та форм інших правових систем, яких їй не вистачає. Відтак визначальною метою такого процесу є якісне та ефективне підвищення національного правового регулювання зі збереженням конститутивних цінностей в основних інституціях права. Отже, аналіз правої інтеграції України в контексті глобалізаційного дискурсу виступає предметом запропонованої статті.
 • Item
  Міжнародний кримінальний суд як головний орган із протидії агресії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Сірант, Мирослава; Sirant, Myroslava; Сирант, Мирослава; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглядаються питання Міжнародного кримінального Суду у контексті протидії агресії. На підставі методології системного аналізу міжнародного та національного законодавства досліджується реалізація компетенції визначеної Римським Статутом Міжнародного кримінального Суду щодо агресії та вплив юридичної практики установи на забезпечення безпеки. Пропонується доповнення терміну “агресія” новими чинниками зв’язаними з появою кібер-атак і інших новітніх засобів.
 • Item
  Ідеї феофана прокоповича в розвитку науки логіки та їхнє значення для сучасноїюриспруденції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Андрусяк, Ірина; Andrusyak, Iryna; Андрусяк, Ирина; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено розвиток науки логіки в Україні на основі праць професора Києво- Могилянської академії, відомого діяча української духовної культури наприкінці XVII – першої половини XVIII ст. Проаналізовано структуру, проблеми та термінологію курсу “Логіка” авторства Ф. Прокоповича.
 • Item
  Трасти за європейським правом і міжнародний судовий процес
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Перестюк, Наталія; Perestiuk, Nataliia; Перестюк, Наталья; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Kyiv National University
  Зроблено спробу дослідити процес міжнародного судового розгляду справи, предметом якої є відносини трасту, ускладнені іноземним елементом, з наступним зверненням за визнанням та примусовим виконанням винесеного рішення в іншій державі-члені ЄС чи EFTA. У результаті такого дослідження регулювання трасту в європейському праві розглянуто в трьох аспектах: питання міжнародної підсудності трастових справ та визнання і виконання іноземних судових рішень в трастових справах (основу чому заклали Брюссельська (1968 р.) та Луганська (1988 р.) конвенції з подальшою їх еволюцією в рамках ЄС), а також колізійні трастові норми (Гаазька трастова конвенція 1985 року).
 • Item
  Аналіз спадкового права окремих країн єс
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Павлів-Самоїл, Надія; Мех, Христина; Pavliv-Samoyil, Nadiya; Mekh, Khrystyna; Павлів-Самоил, Надежда; Мех, Кристина; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Стаття присвячена аналізу норм спадкового права окремих країн Європейського Союзу, нормативно-правових актів які врегульовують процедури спадкування, а також у разі відсутності волі спадкодавця (якщо в померлого не було шлюбу та дітей; якщо батьки вже померли; якщо померлий не був одружений але мав дітей; якщо померлий залишив другу половинку з подружжя; якщо покійний залишив чоловіка/дружину та дітей), в яких би були зазначені правила, однакові для всіх держав незалежно від того, хто людина за національністю.
 • Item
  Проект виборчого кодексу України: недоліки ташляхи вдосконалення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Ковальчук, Олена; Kovalchuk, Olena; Ковальчук, Елена; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розкрито основні положення проекту Виборчого кодексу України прийнятого в першому читанні Верховною Радою України 7 листопада 2017 року. Звернено увагу на позитивні положення проекту та виявлено низку недоліків. Запропоновано можливі шляхи його вдосконалення, зокрема, спростити структуру кодексу, форму викладу окремих норм, вдосконалити визначення відповідних термів у проекті та дати їх визначення на початку кодексу та інше.
 • Item
  Діяльність мкчх у період збройних конфліктів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Жаровська, Ірина; Zharovs’ka, Iryna; Жаровская, Ирина; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглядається питання функціонування МКЧХ. Вказується на принципи функціонування. Акцентовано увагу саме на діяльності МКЧХ під час збройного конфлікту.
 • Item
  Національно-правова гармонізація інституту правосуддя в системі інтеграційних процесів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Ватаманюк, Любов; Vatamanyuk, Lyubov; Ватаманюк, Любовь; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено проблему національно-правової гармонізації інституту правосуддя в системі інтеграційних процесів та визначено шляхи приведення національного законодавства про інститут правосуддя відповідно до міжнародних стандартів. Фундаментальність гармонізації законодавства України про інститут правосуддя із міжнародними стандартами безпосередньо залежить від етапів її реалізації. Пропонуємо виокремити такі етапи гармонізаційних процесів у сфері судоустрою та статусу суддів: етап формування національно-правого механізму/програми гармонізації законодавства України, судоустрій та статус суддів із міжнародними стандартами; етап порівняльно- правового аналізу та правової експертизи; етап активної модернізації; етап реалізації гармонізаційних процесів. З’ясовано, що без запровадження мобільних та продуктивних заходів процес приведення національного законодавства відповідно до міжнародних стандартів ООН, РЄ, ЄС фактично залишатиметься на рівні проголошень і побажань, а приєднання України до міжнародних правових актів, що закріплюють міжнародні стандарти, матиме радше політичний, а не міжнародно-правовий характер.
 • Item
  Особливості планування досудового розслідування вбивств: теоретичні та прикладні аспекти
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Черепущак, Василь; Гула, Лев; Cherepuschak, Vasyl; Hula, Lev; Черепущак, Василий; Гула, Лев; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розкрито поняття та зміст планування розслідування вбивств. Проаналізовано наукові розробки проблеми планування злочинів проти життя і здоров’я особи. Визначено окремі ознаки вбивств, які необхідно враховувати під час складання плану їх розслідування. Окреслено основні обов’язкові елементи планування розслідування вбивств. Визначено планування окремих слідчих (розшукові) дій залежно від способу вчинення злочину.
 • Item
  Криміналістична характеристика осіб, які вчиняють терористичні акти з використанням вибухових пристроїв
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Савчук, Микола; Savchuk, Mykola; Савчук, Николай; Львівський університет бізнесу та права; Lviv University of Business and Law
  Проаналізовано наукове розроблення криміналістичного поняття особи злочинця. Подано криміналістичну характеристику осіб, які вчиняють терористичні акти з використанням вибухових пристроїв. Визначено основні ознаки терористичних груп, які вчиняють терористичні акти. Класифіковано осіб, які вчиняють терористичні акти, залежно від їхнього соціального та професійного стану.
 • Item
  Характеристика нецільового використання бюджетних коштів: криміналістичні аспекти
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Писарчук, Іван; Гула, Лев; Pysarchuk, Ivan; Hula, Lev; Писарчук, Иван; Гула, Лев; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто сутність криміналістичної характеристики нецільового використання бюджетних коштів посадовими особами. Окреслено основні елементи криміналістичної характеристики на її розвиток. Взято до уваги сучасне визначення криміналістичної характеристики нецільового використання бюджетних коштів посадовими особами. Охарактеризовано окремі способи вчинення посадовими особами нецільового використання бюджетних коштів. Подано склади злочинів які пов’язані з нецільовим використанням бюджетних коштів.
 • Item
  Методологічні та методичні засади кримінологічного обслуговування діяльності територіальних органів національної поліції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Крижановський, Анатолій; Kryzhanovsky, Anatoly; Крыжановский, Анатолий; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглядаються методологічні та методичні засади кримінологічного обслуговування діяльності територіальних органів Національної поліції. На підставі комплексного підходу до аналізу методологічних засад дослідження злочинності, як специфічного юридично- правового явища, визначається специфіка кримінологічних досліджень у контексті наукових підходів до об’єктивного пізнання державно-правових процесів.
 • Item
  Мобінг: поняття, суть та питання криміналізації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Марисюк, Костянтин; Marysyuk, Konstantin; Марисюк, Константин; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Стаття присвячена аналізу дій, пов’язаних із психологічним (моральним) переслідуванням працівника, тобто з так званим мобінгом. Зазвичай мобінг може мати на меті формування у працівника заниженої оцінки власних професійних навиків, результатом чого може стати фактична неможливість ефективно виконувати свої професійні функції та, часто, або підпорядкування його волі інших (пристосування до ситуації), або й виникнення психічних чи психосоматичних захворювань. На цей час в Україні відсутня спеціальна норма, яка б врегульовувала дії мобера щодо організації чи здійснення переслідування. Саме тому на практиці доводиться застосовувати норми Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за аналогічні діяння загального характеру. Так, наприклад, якщо наслідком мобінгу є самогубство жертви, за наявності інших ознак складу злочину, відповідальність має наставати за ст. 120 КК України (“Доведення до самогубства”). Не претендуючи на істину в останній інстанції, можемо запропонувати два варіанти вирішення ситуації. Одним із варіантів пропонуємо доповнити розділ V Особливої частини самостійною статтею, перша частина якої передбачала б кримінальну відповідальність за порушення прав працівника шляхом застосування психологічного насилля або інших елементів мобінгу, якщо ці дії спричинили тяжкі наслідки або вчинені службовою особою, а друга – якщо ці дії спричинили особливо тяжкі наслідки. Ще одним із варіантів вирішення ситуації вбачається доповнення ст. 67 КК України “Обставини, які обтяжують покарання” пунктом “вчинення злочину з застосуванням систематичного психологічного притиснення працівника з боку працедавця або інших працівників (мобінгу)”.