Перспективні напрями розвитку віктимологічної компоненти у системі запобігання злочинності в Україні

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-06-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Розвинено комплексний підхід до тлумачення системи запобігання злочинності. В сучасних умовах її невід’ємною складовою має стати віктимологічне запобігання кримінальним правопорушенням у реальних умовах місця та часу. Наведено аргументацію щодо пріоритетності розвитку віктимологічної компоненти запобігання злочинності. Це, зокрема, можливість досягти зниження рівня злочинності без залучення істотних матеріальних ресурсів, спираючись на природне прагнення людини до самозбереження та самозахисту. Досліджено особливості віктимологічних заходів запобігання злочинності як окремого виду найгуманніших юридичних практик протидії злочинності. Зважаючи на українські реалії сьогодення, проаналізовано найкращі зразки європейського досвіду. Систематизовано основні ознаки сучасного стану розвитку віктимологічної компоненти запобігання злочинності в Україні. Це зокрема: поступальний розвиток вітчизняної нормативно-правової бази у напрямі захисту прав потерпілих і жертв кримінальних правопорушень; формування окремої ланки державних спеціальних суб’єктів забезпечення захисту потерпілих; інституційна розбудова мережі громадських організацій віктимологічного спрямування; розроблення адресних заходів захисту прав та інтересів окремих категорій осіб (дітей; жінок; викривачів корупційних проявів; жертв насильницьких зникнень і членів їхніх сімей тощо). Узагальнено, що такі тенденції розвитку віктимологічної компоненти в Україні узгоджуються із європейськими та міжнародними стандартами захисту жертв кримінальних правопорушень. Обґрунтовано доцільність подальшого розвитку віктимологічної компоненти у системі протидії злочинності у таких напрямах: формування вітимологічної політики, розвиток спеціальних методик впливу на віктимогенні фактори та жертви кримінальних правопорушень; залучення громадських та державних інституцій до оцінювання й моніторингу стану віктимологіної ситуації в державі, окремих її території чи груп населення; удосконалення наукових засад програмування заходів віктимологічного запобігання злочинності. Розвинено змістове наповнення ефективної для України віктимологічної політики, яка має відповідати суспільним запитам сьогодення. Зокрема, правова віктимологічна політика повинна охоплювати законодавчу сферу, правозастосування, ідеологічну складову, що спрямована на зниження рівня віктимності у суспільстві; забезпечення компенсаторних гарантій жертвам реалізованих правопорушень тощо
A comprehensive approach to the interpretation of the crime prevention system has been developed. In modern conditions, its integral part should be victimological prevention of criminal offenses in real conditions of place and time. The argumentation on the priority of development of the victimological component of crime prevention is given. This is, in particular, an opportunity to achieve a reduction in crime without the involvement of significant material resources, based on the natural human desire for self-preservation and self-defense. The peculiarities of victimological measures to prevent crime as a separate type of the most humane legal practices in combating crime have been studied. Taking into account the Ukrainian realities of today, the best examples of the European experience are analyzed. The main features of the current state of development of the victimological component of crime prevention in Ukraine are systematized. These are: progressive development of the domestic legal framework in the direction of protection of the rights of victims and victims of criminal offenses; formation of a separate link of state special subjects to ensure the protection of victims; institutional development of the network of victimological public organizations; development of targeted measures to protect the rights and interests of certain categories of persons (children; women; whistleblowers; victims of enforced disappearances and members of their families etc). It is generalized that such tendencies of development of the victimological component in Ukraine are coordinated with the European and international standards of protection of victims of criminal offenses. The expediency of further development of the victimological component in the system of combating crime in the following areas is substantiated: formation of vitimological policy, development of special methods of influencing victimogenic factors and victims of criminal offenses; involvement of public and state institutions in the assessment and monitoring of the victimological situation in the state, its individual territories or groups of the population; improvement of scientific bases of programming of measures of victimological prevention of crime. The content of an effective victimological policy for Ukraine, which must meet the public demands of today, has been developed. In particular, legal victimology policy should cover the legislative sphere, law enforcement, ideological component, aimed at reducing the level of victimhood in society; providing compensatory guarantees to realized victims of offenses, etc.

Description

Keywords

віктимність, запобігання, програмування заходів, моделювання, віктимологічна політика, victimization, prevention, event programming, modeling, victimology policy

Citation

Якимова С. Перспективні напрями розвитку віктимологічної компоненти у системі запобігання злочинності в Україні / Світлана Якимова, Юлія Коміссарчук // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — № 2 (30). — С. 225–230.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By