Structure of news messages as a tool of communication

No Thumbnail Available
Date
2019-02-26
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Окреслено структуру новинних повідомлень, описано способи оприлюднення новин, які виробила журналістська практика. Оскільки засоби масової комунікації не можуть хаотично подавати ту інформацію, на яку є попит, а повинні передбачати вплив цієї інформації на суспільство, у нашому дослідженні порівняємо особливості жорстких (важких) і м’яких (легких) новин. Тепер потрібно подолати стереотипи, якими послуговується журналіст, адже це призводить до спрощення засобів масової інформації. Регіональні ЗМІ зазвичай пропонують ті самі теми, аналогічних дійових осіб. Система комунікації залишається незмінною і передбачуваною. Науковці, яких цитуємо в дослідженні, пропонують належно виходити за межі звичного і шукати зворотний зв’язок, що дасть можливість диференціювати їх від інших. Для досягнення ефективної комунікації з аудиторією у цій статті пропонуємо журналістам глибше розуміння відповідей на запитання під час підготовки новинних повідомлень. Оскільки новина є актуальною інформацією про факти, події, явища соціальної значущості, вона повинна відповідати певним вимогам. Факти набувають значення, коли їх поміщають у структуру або сюжетну лінію, що упорядковує їх, вибираючи один та ігноруючи інші. Новинні повідомлення на регіональних телеканалах не завжди, точніше часто, не відповідають виробленим і сформульованим стандартам. У дослідженні окреслено, осмислено метод підготовки новинного повідомлення. За результатами наукового осмислення теорії телевізійної комунікації та аналізу новинного контенту рекомендовано оптимальну структуру новинних повідомлень. Основними сегментами цієї структури є абсолютні, національні, громадянські, сімейні, особисті цінності й розроблена нами структура соціогуманістичних потреб телеглядачів.
Thearticleoutlinesthestructureofnewsreports, describesthewaysofnewspublishing, which has been developed by journalist practice. Since mass media should not chaotically translate information that is in demand, but rather should predict the impact this information has on society, the features of hard and soft news are compared in our study. Now it is necessary to overcome stereotypes that correspondent just informs, because it leads to the simplification of the media. These stereotypes move into the consciousness of a new generation of journalists. Regional media usually offer the same topics, similar actors. The communication system remains unchanged and predictable. Scholars who are quoted in the study suggest properly going beyond the usual and looking for feedback, which will make it possible to differentiate from others. In order to achieve effective communication with the audience, in this article we offer journalists a deeper understanding of the answers during the preparation of news reports. Since news is the current information about facts, events, phenomena of social significance, it has to correspond to certain requirements. Facts become meaningful when placed in a structure or plot line that arranges them, choosing one and ignoring others. Releases on regional TV channels do not often correspond to the developed and formulated standards. In the given research we have outlined, comprehended method of preparation of a news message. Based on the results of scientific reflection on the theory of television communication and analysis of news content, the optimal structure of news reports has been recommended. The basic segments of this structure are absolute, national, civic, family, personal values and socio-humanistic needs of viewers.
Description
Keywords
новини, телебачення, ідентичність, цінності, аудиторія, реципієнт, контент, кореспондент, факт, повідомлення, випуск, news, TV, identity, values, audience, recipient, content, correspondent, fact, message
Citation
Dvorianyn P. Structure of news messages as a tool of communication / Paraskoviia Dvorianyn // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Журналістські науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — № 3. — С. 136–141.