Про аналітичну апроксимацію густини за даними градієнта сили тяжіння

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Математичні постановки конкретних геофізичних задач зводяться у підсумку до визначення значень коефіцієнтів рівнянь математичної фізики, які входять у ці постановки. В руслі цього факту розв’язання задачі Алексідзе у вигляді нелінійного інтегрального рівняння зведено до лінійної комбінації шуканих розв’язків. Ця альтернативна задача зведена до класичної задачі варіаційного числення. Математические постановки конкретных геофизических задач сводятся в итоге к определению значений коэффициентов уравнений математической физики, входящих в эти постановки. В русле этого факта решение задачи Алексидзе в виде нелинейного интегрального уравнения сведено к линейной комбинации искомых решений. Эта альтернативная задача сведена к классической задаче вариационного исчисления. Mathematical formulations of specific geophysical problems are usually reduced to determination of coefficients in the equations of mathematical physics, comprising a formulation. In the groove of the fact, the solution of the Alexidze problem in the form of non-linear integral equation has been reduced to linear combination of desired solutions. Then, the resulting problem was reduced to a classical problem of variational calculation.

Description

Keywords

гравіметрія, обернена задача, аналітична апроксимація, аналітичне продовження, градієнт сили тяжіння, лінійна контактна задача, задача Алексідзе, метод Ньютона, гравиметрия, обратная задача, аналитическая аппроксимация, аналитическое продолжение, градиент силы тяжести, линейная контактная задача, задача Алексидзе, метод Ньютона, gravimetry, inversion, analytical approximation, analytical continuation, gravity gradient, linear contact problem, Alexidze problem, Newton method

Citation

Дубовенко Ю. І. Про аналітичну апроксимацію густини за даними градієнта сили тяжіння / Ю. І. Дубовенко // Геодинаміка. – 2013. – № 2 (15) : Геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища : V Міжнародна наукова конференція до 95-річчя Національної академії наук України, 1–4 жовтня 2013 року, Львів. – С. 142–145. – Бібліографія: с. 145.