Адміністративно-правове регулювання поведінки окремих категорій осіб у соціальних мережах

Date

2020-02-24

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Проаналізовано стан правового регулювання розміщення інформації у соціальних мережах державними службовцями. Зазначено, що соціальні мережі перетворилися на стандартний канал соціальних комунікацій між людьми. Державні службовці використовують соціальні мережі як один з найпотужніших інструментів у комунікації з громадянами та між собою, а також як майданчик для обмірковування важливих суспільно-політичних питань та дискусій. Така ситуація вимагає належного правового регулювання поведінки відповідних осіб у соціальних мережах. Проте законодавство України у цій сфері тільки розвивається і не достатньо врегулює усі аспекти користування соціальними мережами, зокрема державними службовцями. Разом з тим судова практика України багата на різноманітні справи, пов’язані із притягненням до відповідальності державних службовців внаслідок формулювання та вираження своїх поглядів в соціальних мережах. Якщо правила поведінки суддів, адвокатів у соціальних мережах врегульовані у відповідних актах (Кодекс суддівської етики, Правила адвокатської етики), то поведінка службовців органів виконавчої влади в мережі Інтернет не врегульована на законодавчому рівні. Відтак підкреслюється, що держава повинна розробити дієву політику, спрямовану на створення безпеки в інформаційному середовищі, яка б визначала юридичні та етичні аспекти, що виникають при використанні соціальних мереж публічними особами. Соціальні мережі також є інструментом, за допомогою якого їх користувачі демонструють свої соціальні зв’язки. Саме тому варто було б сформувати єдиний правовий підхід до визначення поняття “дружба” у соціальних мережах, оскільки на практиці виникають сумніви стосовно розуміння поняття “дружба” між учасниками судового процесу, що інколи слугує підставою для відведення судді.
The article analyzes the state of legal regulation of information placement on social networks by public officials. It is noted that social networks have become the standard channel of social communication between people. Public officials use social networks as one of the most powerful tools in communication with citizens and among themselves, as well as a platform for discussing important socio-political issues and discussions. This situation requires proper legal regulation of the behavior of the relevant persons on social networks. However, the legislation of Ukraine in this area is only developing and does not sufficiently regulate all aspects of the use of social networks, including public officials. At the same time, the judicial practice of Ukraine is rich in various cases related to holding public servants accountable by formulating and expressing their views on social networks. If the rules of conduct of judges, lawyers in social networks are regulated in the relevant acts (Code of Judicial Ethics, Rules of Attorney Ethics), then the behavior of officials of the executive power on the Internet is not regulated at the legislative level. Therefore, it is emphasized that the state should develop an effective policy aimed at creating security in the information environment, which would determine the legal and ethical issues arising from the use of social networks by public officials. Social networks are also a tool for their users to showcase their social connections. That is why it would be worthwhile to formulate a single legal approach to defining the concept of “friendship” in social networks, since in practice there are doubts about the understanding of the term “friendship” between participants in the trial, which sometimesserves as a ground for withdrawala judge.

Description

Keywords

інформація, комунікація, соціальнімережі, Інтернет, державні службовці, information, communication, social networks, Internet, public officials

Citation

Скочиляс-Павлів О. Адміністративно-правове регулювання поведінки окремих категорій осіб у соціальних мережах / Ольга Скочиляс-Павлів, Марта Змисла // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 2. — С. 173–179.