Антропологічна пролематика у філософсько-правовій традиції

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Досліджено антропологічну проблематику крізь призму філософсько-правового пізнання та практичного перетворення правової дійсності. Виявлено методологічні засади та головні джерела становлення антропологічного принципу в філософії права, з’ясовано особливості історичного розвитку філософсько-правових поглядів на антропологічний принцип як складову світоглядно-методологічних основ філософії права. Розкрито сутність антропологічного принципу в філософії права на основі аналізу предметної специфіки філософсько-правового знання. Исследуется антропологическая проблематика сквозь призму философско- правового познания и практического преобразования правовой действительности. Выявлено методологические основы и главные источники становления антропологического принципа в философии права, выяснены особенности исторического развития философско-правовых взглядов на антропологический принцип как составляющую мировоззренчески-методологических основ философии права. Раскрыта сущность антропологического принципа в философии права на основе анализа предметной специфики философско-правового знания. The article examines the anthropological perspective in the light of philosophical and legal knowledge and practical transformation of legal reality. Revealed methodological principles and main sources of formation of anthropological principle in the philosophy of law, elucidated the historical development of philosophical and legal views on the anthropological principle as part of the ideological and methodological foundations of philosophy of law. The essence of the anthropological principle in legal philosophy by analyzing the specific subject of philosophical and legal knowledge.

Description

Keywords

антропологія, індивід, людина, особистість, становлення, соціалізація, соціальна роль, соціальний статус, поведінка, суспільство

Citation

Гарасимів Т. Антропологічна пролематика у філософсько-правовій традиції / Т. Гарасимів, Б. Базарник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2016. – № 855. – С. 152–157. – Бібліографія: 18 назв.