Розвиток адміністративної юстиції в контексті судової реформи України

Abstract
Стаття присвячена розгляду питань, пов’язаних із розвитком адміністративної юстиції, з огляду на триваючу в Україні судову реформу, що покликана забезпечити захист прав, свобод та законних інтересів людини і громадянинашляхом своєчасного, ефективного і справедливого вирішення спорів у публічно-правовій сфері на засадах верховенства права.
The article is devoted to the consideration of issues related to the development of administrative justice, taking into account the ongoing judicial reform in Ukraine, which is designed to protect the rights, freedoms and legitimate interests of a person and citizen by timely, effective and fair resolution of disputes in public law based on the rule of law.
Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с развитием адми- нистративной юстиции, учитывая продолжающуюся в Украине судебную реформу, которая призвана обеспечить защиту прав, свобод и законных интересов человека и гражданина путем своевременного, эффективного и справедливого разрешения споров в публично-правовой сфере на основе верховенства права.
Description
Keywords
адміністративна юстиція, адміністративне судочинство, адміністративний суд, публічно-правові відносини, незалежність суду, administrative justice, administrative legal proceedings, administrative court, public relations, independence of the court, административная юстиция, административное судопроизводство, административный суд, публично-правовые отношения, независимость суда
Citation
Корчинський О. Розвиток адміністративної юстиції в контексті судової реформи України / Олег Корчинський // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 906 (20). — С. 94–99.