Міграційні процеси: поняття, сутність, сучасний стан

Abstract

Розглянуто поняття, сутність, сучасний стан міграційних процесів. На основі міжнародно-правових актів проаналізовано термінологію, яку застосовують для визначення міграції та міграційних процесів. Характеризуються методологічні засади побудови моделі міграції на підставі концепцій та підходів, які існують у науковій літературі, особливості міграційних процесів, їх зв’язок з економічними, соціальними, демографічними, культурологічними і юридичними чинниками, взаємний зв’язок між імміграцією та еміграцією.
The article deals with the concept, essence, modern state of migration processes. Based on international legal acts, the terminology used to determine migration and migration processes is analyzed. Characterizes the methodological principles of constructing a migration model based on the concepts and approaches that exist in the scientific literature, the peculiarities of migration processes, their connection with economic, social, demographic, cultural and legal factors, and the mutual relationship between immigration and emigration.
Рассматрены понятие, сущность, современное состояние миграционных процес- сов. На основе международно-правовых актов анализируется терминология, которая применяется для определения миграции и миграционных процессов. Характеризуются методологические основы построения модели миграции на основании концепций и подходов, существующих в научной литературе, особенности миграционных процессов, их связь с экономическими, социальными, демографическими, культурологическими и юридическими факторами, взаимосвязь между иммиграцией и эмиграцией.

Description

Keywords

міграція, міграційні процеси, еміграція, імміграція, взаємозв’язок, модель міграції, migration, migration processes, emigration, immigration, interconnection, migration model, миграция, миграционные процессы, эмиграция, иммиграция, взаимосвязь, модель миграции

Citation

Бортник Н. Міграційні процеси: поняття, сутність, сучасний стан / Надія Бортник, Сергій Єсімов, Надія Мороз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 884. — С. 64–71.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By