Проблеми поведінки людини у ноосфері

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Досліджено антропологічно-правові проблеми філософії людини. Доведено, що частина біосфери все частіше породжує умовну сферу людської діяльності – ноосферу. В результаті онтологічно обґрунтованої інтелектуальної діяльності людини проявляються активні дії переходу біосфери у ноосферу. Автор розглядає можливі світові наслідки такого переходу, оскільки людина може випромінювати таку порцію зла, яка перевершує допустимі природою норми. Тому досліджуються завдання проблем філософії права у таких вимірах: інтелігібельному, сенсибельному, екзистенційному і флуктаційному. Доведено, що зміст цих вимірів є предметом уваги філософії права. Исследуются антропологически-правовые проблемы философии человека. Доказывается, что часть биосферы все чаще порождает условную сферу человеческой деятельности – ноосферу. В результате онтологически обоснованной интеллектуальной деятельности человека проявляются активные действия перехода биосферы в ноосферу. Автор рассматривает возможные мировые последствия такого перехода, поскольку человек может излучать порцию зла, превосходящую допустимые природой нормы. Поэтому исследуются задачи проблем философии права в следующих измерениях: интеллигибельном, сенсибельном, экзистенциальном и флуктационном. Доказывается, что содержание этих измерений является предметом внимания философии права. This article explores anthropological and legal problems of philosophy of man. It is proved that part of the biosphere increasingly generates conventional sphere of human activity – the noosphere. As a result, ontologically grounded human intellectual activity manifested proactive transition of the biosphere into the noosphere. The author considers the global implications of this transition, since a person can emit a portion of evil, which exceeds the permissible nature rules. Therefore, the task of problems studied philosophy of law in the following terms: the intelligible sensybelnomu, existential and fluktatsiynomu. We prove that the contents of these measurements is the subject of attention philosophy of law.

Description

Keywords

біосфера, поведінка, ноосфера, глобалізація, інтелігібельність, сенсибельність, екзистенціальність, флуктаційність, биосфера, поведение, ноосфера, глобализация, интеллигибельность, сенсибельность, флуктационность, biosphere, behavior, noosphere, globalization, intelligibility, sensybelnist, ekzystentsialnist, fluktatsiynist

Citation

Сливка С. С. Проблеми поведінки людини у ноосфері / С. С. Сливка // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2015. – № 813. – С. 152–161. – Бібліографія: 5 назв.