Математичне та програмне забезпечення інформаційно-технологічного супроводу процесів у галузі туризму

No Thumbnail Available

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет "Львівська політехніка"

Abstract

У дисертаційній роботі розв’язано актуальне наукове завдання розроблення математичного та програмного забезпечення для повноцінної персоналізованої мобільної інформаційно-технологічної підтримки та супроводу туристів на всіх етапах їх подорожі (планування, реалізація, аналіз результатів). Розроблено клас моделей у сфері індивідуальних туристичних подорожей, які враховують персональні уподобання туриста та особливості туристичних напрямків і об’єктів. Розроблено інноваційні методи: визначення туристичних уподобань, персоналізованого мобільного динамічного інформаційно-технологічного супроводу екскурсій, позиціонування у складно структурово організованих приміщеннях, генерування рекомендацій щодо забезпечення персональної безпеки під час подорожі та обґрунтовано їх доцільність. Розроблено структурну модель програмно-алгоритмічного комплексу «Мобільний інформаційний асистент туриста» («МІАТ»), його функціонал, схему роботи та проект інтерфейсу мобільного застосунку. В диссертационной работе решена актуальная научная задача разработки математического и программного обеспечения для полноценной персонализированной мобильной информационно-технологической поддержки и сопровождения туристов на всех этапах их путешествия (планирование, реализация, анализ результатов). Разработан класс моделей в сфере индивидуальных туристических путешествий, учитывающих персональные предпочтения туриста и особенности туристических направлений и объектов. Разработаны инновационные методы: определения туристических предпочтений, персонализированного мобильного динамического информационно-технологического сопровождения экскурсий, позиционирования в сложных структурно организованных помещениях, генерирования рекомендаций по обеспечению личной безопасности во время путешествия и обосновано их целесообразность. Разработана структурная модель программно-алгоритмического комплекса «Мобильный информационный ассистент туриста» («МИАТ»), его функционал, схему работы и проект интерфейса мобильного приложения. software for the complete personalized mobile information and technological support of tourists at all stages of their journey (planning, realization, analysis of results) is solved. In the first chapter is devoted to the analysis of the modern tendentious of mobile information technologies in the field of tourism. As a result advantages, disadvantages of tourist mobile technologies and unsolved problems in the field were distinguished. A class of models in the field of individual tourist trips is developed and described in the second chapter. It takes into account personal preferences of the tourist and features of tourist destinations and objects. The following models belong to the class: the model of tourist trip, the model of process of trip planning, the model of excursion process, the model of tourist navigation process and more. The third chapter is devoted to developing methods in the field of mobile information technologies for personalized support of tourists’ trips. The following innovative methods have been developed: the method of determining tourist preferences, personalized mobile dynamic information and technological support of excursions, positioning in complexly structured spheres, generating recommendations for ensuring personal safety while travelling; and justified their expediency. Implementation of the methods gives an opportunity to provide personalized information support of excursions as well as whole tourist trips and give recommendations to organize personal safety. A structural model of the "Mobile informational tourist assistance assistant" ("MIAT") software-algorithmic complex, its functionality, the scheme of work and the project of the interface of the mobile application were developed and described in the fourth chapter. The system consists of several subsystems: tourist profile, recommendation subsystem, navigation, information support, audio guide. The fourth chapter is also devoted to the realization of tourists’ mobile application with function of personalized information support of trips.

Description

Keywords

інформаційно-технологічний супровід, туристична подорож, математичне та програмне забезпечення, програмна система, мобільний застосунок, архітектура програмної системи, моделювання туристичних процесів, информационно-технологическое сопровождение, туризм, математическое и программное обеспечение, программная система, мобильное приложение, архитектура программной системы, моделирование туристических процессов, informational and technological support, tourist trip, mathematical and software, software system, mobile application, architecture of the software system, modeling of tourist processes

Citation

Савчук В. В. Математичне та програмне забезпечення інформаційно-технологічного супроводу процесів у галузі туризму : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем / Валерія Володимирівна Савчук ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2018. – 245 с. – Бібліографія: с. 197–214 (143 назви).