Resources for structural optimization of gas-hydrodynamic measuring transducers

Abstract
Проаналізовано та обґрунтовано ресурси структурного синтезу схем газогідродинамічних дросельних перетворювачів для вимірювання фізико-механічних параметрів плинних середовищ. Такі ресурси, як: кількість дроселів у схемі та їх компонування; тип дросельних елементів; вимірювальні канали із певним типом вихідного сигналу; режим живлення вимірювального перетворювача, можуть бути інтегровані в проєктування вимірювального перетворювача конкретного параметра. Для формування можливих структур дросельних схем, зокрема, запропоновано математичний апарат на основі теорії множин та комбінаторного аналізу, для формування множини вимірювальних каналів – на основі теорії графів. Наведено приклади, які демонструють можливості побудови різних схем вимірювальних перетворювачів за допомогою розглянутих ресурсів структурного синтезу. Запропоновані ресурси є засобами структурно-параметричної оптимізації для створення газогідродинамічних вимірювальних перетворювачів із оптимальними характеристиками.
The paper presents the analysis of the resources of structural and parametric optimization of gas-hydrodynamic measuring transducers of physical and mechanical parameters of fluids. Resources such as the number of throttles and their arrangement in the diagram, type of throttle elements, measuring channels with a certain type of output signal, the supply mode of the measuring transducer can be integrated into the design process of the measuring transducer of a specific parameter. A mathematical apparatus based on set theory and combinatorial analysis is proposed for synthesizing the possible structures of throttle diagrams, graph theory – for forming a set of measuring channels. The authors have given examples demonstrating the possibilities of building different diagrams of measuring transducers using the resources for structural synthesis. The proposed resources are the means of structural and parametric optimization for synthesizing the gas-hydrodynamic measuring transducers with optimal characteristics.
Description
Keywords
вимірювальний перетворювач, фізико-механічні параметри, дросельний елемент, структурний синтез, структура схеми, measuring transducer, physical and mechanical parameters, throttle element, structural synthesis, structure of diagram
Citation
Pistun Y. Resources for structural optimization of gas-hydrodynamic measuring transducers / Yevhen Pistun, Halyna Matiko, Hanna Krykh // Energy Engineering and Control Systems. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. — Vol 7. — No 2. — P. 136–143.