Становлення особистості: історико-філософський огляд

Date
2016
Authors
Гарасимів, Т. З.
Іванишин, Т. І.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Досліджено становлення особистості в історико-філософському контексті, розглянуто еволюцію становлення і розвитку соціоприродних та правових детермінант формування людини як особистості. Проаналізовано феномен людини та особистості як об’єкта рефлексії філософсько-правової та історико-філософської наукової думки. В статье исследован процесс становления личности в историко-философском контексте, рассмотрена эволюция становления и развития социоприродных и правовых детерминант формирования человека как личности. Проанализированы феномен человека и личности как объекта рефлексии философско-правовой и историко-философской научной мысли. In the article the process of identity formation in historical and philosophical context, the evolution of establishment and development of socio-natural and legal determinant of human beings. Analyzed the phenomenon of individual rights and as an object of reflection philosophical and legal, historical and philosophical science.
Description
Keywords
індивід , особистість , становлення , процес , історико-філософський огляд , свобода , суспільство , индивид , личность , становление , процесс , историко-философский обзор , свобода , общество , individual , personality , development , process , historical and philosophical overview , liberty and society
Citation
Гарасимів Т. З. Становлення особистості: історико-філософський огляд / Т. З. Гарасимів, Т. І. Іванишин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2016. – № 845. – С. 345–349. – Бібліографія: 10 назв.