Міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я: до характеристики джерел

Abstract

Міжнародний захист прав людини – це одне із найважливіших завдань сучасного міжнародного права та пов’язане з поняттям “стандарти прав людини”. За допомогою стандартизації прав та свобод людини і громадянина можливо визнати ту чи іншу правову систему демократичною, тобто такою, яка відповідає демократичним цілям розвитку людства. Значну роль у захисті прав людини відіграють міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я, і тому виникає необхідність їхнього дослідження. Стаття присвячена аналізу поняття міжнародно-правових стандартів прав людини у сфері охорони здоров’я та з’ясуванню значення для забезпечення та захисту прав людини й визначення впливу на розвиток суспільних відносин з питань охорони здоров’я. Проведено аналіз положень основних міжнародно-правових документів у сфері охорони здоров’я, зокрема Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права, Конвенції про права дитини, Конвенції про права осіб з інвалідністю, Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, Лісабонської декларації тощо. На основі проаналізованих правових позиції та основних джерел дослідження можна дійти до висновку що міжнародно-правові стандарти прав людини у сфері охорони здоров’я – це закріплені в актах та документах міжнародного рівня, уніфіковані та функціонально універсальні норми і принципи права. Вони, за допомогою досить абстрактних, переважно, оціночних, понять фіксують необхідний мінімальний чи бажаний обсяг та зміст прав людини у сфері охорони здоров’я. Також ці стандарти обумовлені досягненнями розвитку суспільства та його динамічністю, встановлюють обов’язки держав забезпечувати їх дотримання, охорону та захист, і можуть передбачати певну відповідальність у вигляді санкцій політичного чи політико-юридичного характеру.
International human rights protection is one of the most important tasks of modern international law and it is related to the concept of “human rights standards”. By standardizing the rights and freedoms of the individual and the citizen, it is possible to recognize a particular legal system as democratic, that is, one that meets the democratic goals of human development. International legal standards in the field of health play a significant role in protecting human rights, and therefore there is a need for research. The article focuses on analyzing the concept of international human rights standards in the field of health and explaining the importance of ensuring and protecting human rights in order to determine the impact on the development of public health relations. An analysis of the provisions of the main international legal instruments in the field of health, in particular, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Convention on the Rights of the Child, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the Lisbon Declaration etc. Based on the analyzed legal position and the main sources of the study, it can be concluded that the international legal standards of human rights in the field of health care are enshrined in acts and documents of the international level, unified and functionally universal norms and principles of law. Using rather abstract, mostly evaluative, concepts, they capture the minimum or desired amount and content of human rights in health care. Also, these standards are conditioned by the achievements of society and its dynamism, impose the duty of states to ensure their observance, protection and protection, and may impose some liability in the form of sanctions of a political or legal nature.

Description

Keywords

права людини, Конвенція, охорона здоров’я, міжнародні стандарти, міжнародно-правові акти, права пацієнтів, human rights, convention, health care, international standards, international legal acts, patients’ rights

Citation

Цебенко С. Міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я: до характеристики джерел / Соломія Цебенко, Марія Журавель // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 3 (27). — С. 116–124.