Міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я: до характеристики джерел

dc.citation.epage124
dc.citation.issue3 (27)
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
dc.citation.spage116
dc.citation.volume7
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorЦебенко, Соломія
dc.contributor.authorЖуравель, Марія
dc.contributor.authorTsebenko, Solomiia
dc.contributor.authorZhuravel, Mariia
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2021-05-06T07:45:15Z
dc.date.available2021-05-06T07:45:15Z
dc.date.created2020-03-01
dc.date.issued2020-03-01
dc.description.abstractМіжнародний захист прав людини – це одне із найважливіших завдань сучасного міжнародного права та пов’язане з поняттям “стандарти прав людини”. За допомогою стандартизації прав та свобод людини і громадянина можливо визнати ту чи іншу правову систему демократичною, тобто такою, яка відповідає демократичним цілям розвитку людства. Значну роль у захисті прав людини відіграють міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я, і тому виникає необхідність їхнього дослідження. Стаття присвячена аналізу поняття міжнародно-правових стандартів прав людини у сфері охорони здоров’я та з’ясуванню значення для забезпечення та захисту прав людини й визначення впливу на розвиток суспільних відносин з питань охорони здоров’я. Проведено аналіз положень основних міжнародно-правових документів у сфері охорони здоров’я, зокрема Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права, Конвенції про права дитини, Конвенції про права осіб з інвалідністю, Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, Лісабонської декларації тощо. На основі проаналізованих правових позиції та основних джерел дослідження можна дійти до висновку що міжнародно-правові стандарти прав людини у сфері охорони здоров’я – це закріплені в актах та документах міжнародного рівня, уніфіковані та функціонально універсальні норми і принципи права. Вони, за допомогою досить абстрактних, переважно, оціночних, понять фіксують необхідний мінімальний чи бажаний обсяг та зміст прав людини у сфері охорони здоров’я. Також ці стандарти обумовлені досягненнями розвитку суспільства та його динамічністю, встановлюють обов’язки держав забезпечувати їх дотримання, охорону та захист, і можуть передбачати певну відповідальність у вигляді санкцій політичного чи політико-юридичного характеру.
dc.description.abstractInternational human rights protection is one of the most important tasks of modern international law and it is related to the concept of “human rights standards”. By standardizing the rights and freedoms of the individual and the citizen, it is possible to recognize a particular legal system as democratic, that is, one that meets the democratic goals of human development. International legal standards in the field of health play a significant role in protecting human rights, and therefore there is a need for research. The article focuses on analyzing the concept of international human rights standards in the field of health and explaining the importance of ensuring and protecting human rights in order to determine the impact on the development of public health relations. An analysis of the provisions of the main international legal instruments in the field of health, in particular, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Convention on the Rights of the Child, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the Lisbon Declaration etc. Based on the analyzed legal position and the main sources of the study, it can be concluded that the international legal standards of human rights in the field of health care are enshrined in acts and documents of the international level, unified and functionally universal norms and principles of law. Using rather abstract, mostly evaluative, concepts, they capture the minimum or desired amount and content of human rights in health care. Also, these standards are conditioned by the achievements of society and its dynamism, impose the duty of states to ensure their observance, protection and protection, and may impose some liability in the form of sanctions of a political or legal nature.
dc.format.extent116-124
dc.format.pages9
dc.identifier.citationЦебенко С. Міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я: до характеристики джерел / Соломія Цебенко, Марія Журавель // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 3 (27). — С. 116–124.
dc.identifier.citationenTsebenko S. International legal standards of health: to characteristics of sources / Solomiia Tsebenko, Mariia Zhuravel // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 7. — No 3 (27). — P. 116–124.
dc.identifier.doidoi.org/10.23939/law2020.27.116
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/56385
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, 3 (27) (7), 2020
dc.relation.references1. Наливайко Л. Р., Степаненко К. В. Міжнародно-правові стандарти прав людини : навч. посіб. Дніпро : ДДУВС, 2019. 184 с.
dc.relation.references2. Рабінович П. М. Міжнародні стандарти прав людини: властивості, загальне поняття, класифікація. Вісник Національної академії правових наук України. 2016. № 1 (84). С. 19–29.
dc.relation.references3. Путраймс І. І. (2013). Ефективність імплементації міжнародних стандартів прав людини у законодавство України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.11. К. 20 с.
dc.relation.references4. Шамич О. М. (2014). Поняття та структура природного права людини на охорону здоров’я. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. № 11. С. 75–92.
dc.relation.references5. Колоколов Г. Р. (2005). Основы медицинского права. Курс лекций : учебн. пособ. для вузов. М.: Экзамен. 320 с.
dc.relation.references6. Загальна декларація прав людини: міжнар. док. від 10.12.1948. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (дата звернення: 05.03.2020).
dc.relation.references7. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права: міжнар. док. від 16.12.1966. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042 (дата звернення: 05.03.2020).
dc.relation.references8. Права людини у сфері охорони здоров’я: практичний посібник (2012). : за наук. ред. І. Я. Сенюти. Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право». 552 с.
dc.relation.references9. Конвенція про права осіб з інвалідністю: міжнар. док. від 13.12.2006. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71 (дата звернення: 30.03.2020).
dc.relation.references10. Про мінімальні норми соціального забезпечення: Конвенція МОП № 102 ; міжн. Док. від 28.06.1952. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_011 (дата звернення: 30.03.2020).
dc.relation.references11. Про медичну допомогу і допомоги у випадку хвороби: Конвенція МОП 130 ; міжн. док. від 25.06.1969. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_184 (дата звернення: 30.03.2020).
dc.relation.references12. Алма-Атинська декларація: міжн. док. від 12.09.1978. URL: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/113875/E93944R.pdf (дата звернення: 02.04.2020).
dc.relation.references13. HISTORY. The Story of the WMA. World Medical Association. URL: https://www.wma.net/who-we-are/history/ (accessed: 02.04.2020).
dc.relation.references14. Бойко Ю. Ю. (2018). Міжнародно-правова концепція охорони прав пацієнта. Правова позиція. № 2 (21). С. 162–166.
dc.relation.references15. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод: міжн. док. від 04.11.1950. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: (дата звернення: 17.03.2020).
dc.relation.references16. Мельник О. (2018). Європейська соціальна хартія у системі джерел права соціального забезпечення: теоретико-правовий аспект. Підприємство, господарство і право. № 5. С. 90–95.
dc.relation.references17. Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину: міжн. док. від 04.04.1997. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334 (дата звернення: 07.04.2020).
dc.relation.references18. Добрянський С. (2013). Хартія основних прав Європейського Союзу як регіональний праволюдинний стандарт. Вісник Національної академії правових наук України. № 3 (74). С. 23–30. 19. Шишацька Н. Ф. (2013). Права пацієнтів у міжнародних документах. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. № 4 (58). С. 84–86. 20. The European Charter of Patients` Rights. ACN, 2000. URL: https://ec.europa.eu/health/phoverview/co_operation/mobility/docs/health_services_co108_en.pdf (accessed: 09.04.2020).
dc.relation.referencesen1. Nalyvaiko L. R., Stepanenko K. V. (2019). Mizhnarodno-pravovi standarty prav liudyny: navch. posibnyk [International legal standards for human rights: a textbook] Dnipro: DDUVS. 184 p.
dc.relation.referencesen2. Rabinovych P. M. (2016). Mizhnarodni standarty prav liudyny: vlastyvosti, zahalne poniattia, klasyfikatsiia [International Human Rights Standards: Properties, General Concept, Classification] Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy. No. 1 (84). P. 19–29.
dc.relation.referencesen3. Putraims I. I. (2013). Efektyvnist implementatsii mizhnarodnykh standartiv prav liudyny u zakonodavstvo Ukrainy [Effectiveness of implementation of international human rights standards in the legislation of Ukraine]: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.11. K. 20 p.
dc.relation.referencesen4. Shamych O. M. (2014). Poniattia ta struktura pryrodnoho prava liudyny na okhoronu zdorovia [The concept and structure of the natural human right to health]. Aktualni problemy navchannia ta vykhovannia liudei z osoblyvymy potrebamy. No. 11. P. 75–92.
dc.relation.referencesen5. Kolokolov H. R. (2005). Osnovu medytsynskoho prava. Kurs lektsyi: Uchebnoe posobye dlia vuzov [Fundamentals of medical law. Lecture Course: A tutorial for universities]. M.: Ekzamen. 320 p.
dc.relation.referencesen6. Zahalna deklaratsiia prav liudyny (1948, December 10) [Universal Declaration of Human Rights: Law of United Nations Organization]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (accessed: 05.03.2020).
dc.relation.referencesen7. Mizhnarodnyi pakt pro ekonomichni, sotsialni i kulturni prava (1966, December 16) [International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: Law of United Nations Organization]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042 (accessed: 05.03.2020).
dc.relation.referencesen8. Prava liudyny u sferi okhorony zdorovia: praktychnyi posibnyk (2012) [Human rights in health: a practical guide] / za nauk. red. I. Ya. Seniuty. Lviv: Vyd-vo LOBF «Medytsyna i pravo». 552 p.
dc.relation.referencesen9. Konventsiia pro prava osib z invalidnistiu (2006, December 13) [Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Law of United Nations Organization]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71 (accessed: 30.03.2020).
dc.relation.referencesen10. Pro minimalni normy sotsialnoho zabezpechennia (1952, June 28) No. 102 [On Minimum Standards of Social Security: Law of International Labor Organization]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_011 (accessed: 30.03.2020).
dc.relation.referencesen11. Pro medychnu dopomohu i dopomohy u vypadku khvoroby (1969, June 25) No. 130 [On Medical Assistance and Assistance to Patients: Law of International Labor Organization]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_184 (accessed: 30.03.2020).
dc.relation.referencesen12. Alma-Atynska deklaratsiia (1978, September 12) [The Alma-Ata Declaration: Law of World Health Organization]. Retrieved from: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/113875/E93944R.pdf (accessed: 02.04.2020).
dc.relation.referencesen13. HISTORY. The Story of the WMA. World Medical Association. Retrieved from: https://www.wma.net/who-we-are/history/ (accessed: 02.04.2020).
dc.relation.referencesen14. Boiko Yu. Yu. (2018). Mizhnarodno-pravova kontseptsiia okhorony prav patsiienta. [International legal concept for the protection of patients' rights] Pravova pozytsiia. No. 2 (21). P. 162–166.
dc.relation.referencesen15. Konventsiia pro zakhyst prav liudyny ta osnovopolozhnykh svobod (1950, November 4) [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: Law of Council of Europe]. Retrieved from: (accessed: 17.03.2020).
dc.relation.referencesen16. Melnyk O. (2018). Yevropeiska sotsialna khartiia u systemi dzherel prava sotsialnoho zabezpechennia: teoretyko-pravovyi aspekt. [The European Social Charter in the System of Sources of Social Security Law: Theoretical and Legal Aspects]. Pidpryiemstvo, hospodarstvo i pravo. No. 5. P. 90–95.
dc.relation.referencesen17. Konventsiia pro zakhyst prav i hidnosti liudyny shchodo zastosuvannia biolohii ta medytsyny: Konventsiia pro prava liudyny ta biomedytsynu (1997, April 4) [Convention for the Protection of Human Rights and Dignity in the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine: Law of Council of Europe]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334 (accessed: 07.04.2020).
dc.relation.referencesen18. Dobrianskyi S. (2013). Khartiia osnovnykh prav Yevropeiskoho Soiuzu yak rehionalnyi pravoliudynnyi standart. [Charter of Fundamental Rights of the European Union as a Regional Standard of Justice]. Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy. No. 3 (74). P. 23–30. 19. Shyshatska N. F. (2013). Prava patsiientiv u mizhnarodnykh dokumentakh. [Patients' rights in international documents]. Visnyk sotsialnoi hihiieny ta orhanizatsii okhorony zdorovia Ukrainy. No. 4 (58). P. 84–86. 20. The EuropeanCharter of Patients` Rights. ACN, 2000. Retrieved from: https://ec.europa.eu/health/ph_overview/cooperation/mobility/docs/health_services_co108_en.pdf (accessed: 09.04.2020).
dc.relation.urihttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015
dc.relation.urihttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042
dc.relation.urihttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71
dc.relation.urihttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_011
dc.relation.urihttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_184
dc.relation.urihttp://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/113875/E93944R.pdf
dc.relation.urihttps://www.wma.net/who-we-are/history/
dc.relation.urihttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334
dc.relation.urihttps://ec.europa.eu/health/phoverview/co_operation/mobility/docs/health_services_co108_en.pdf
dc.relation.urihttps://ec.europa.eu/health/ph_overview/cooperation/mobility/docs/health_services_co108_en.pdf
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
dc.rights.holder© Цебенко С., Журавель М., 2020
dc.subjectправа людини
dc.subjectКонвенція
dc.subjectохорона здоров’я
dc.subjectміжнародні стандарти
dc.subjectміжнародно-правові акти
dc.subjectправа пацієнтів
dc.subjecthuman rights
dc.subjectconvention
dc.subjecthealth care
dc.subjectinternational standards
dc.subjectinternational legal acts
dc.subjectpatients’ rights
dc.subject.udc341.231.14
dc.titleМіжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я: до характеристики джерел
dc.title.alternativeInternational legal standards of health: to characteristics of sources
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2020v7n3_Tsebenko_S-International_legal_standards_116-124.pdf
Size:
786.93 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2020v7n3_Tsebenko_S-International_legal_standards_116-124__COVER.png
Size:
367.38 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
3.02 KB
Format:
Plain Text
Description: