Прототип інформаційної системи аналізу структурно-логічних схем освітніх програм

Abstract

Наведено результати аналізу поточної ситуації використання системних рішень для створення та удосконалення освітніх програм. Впродовж аналізу та дослідження предметної області визначено фактори, що впливають на всебічний розвиток студента, виявлено зв’язок із цими факторами та навчальними планами. Проаналізовано основні терміни, ключові поняття цієї предметної області та їх вплив та важливість. Визначено основну проблему та обґрунтовано її актуальність, а саме – важливість цілісної освіти та формування освітніх програм згідно з останніми тенденціями ринку, із урахуванням бази знань, яку отримують студенти на попередніх курсах. Досліджено продуктивність та цінність вибраних рішень, що використовуються під час формування освітніх програм та навчальних планів. Визначено, що повинно бути у системі для того, щоб вона допомагала у вирішенні проблеми та формуванні якісних освітніх програм. В результаті аналізу та дослідження зроблено висновок про недостатність наявного функціонала рішень для повного забезпечення вирішення поставленої проблеми. Визначено основні характеристики системи, призначеної для створення та аналізу освітніх програм. Запропоновано прототип інформаційної системи для вирішення проблем формування й аналізу освітніх програм у закладах вищої освіти. На підставі аналізу визначено формат подання візуальної складової системи, вибрано спосіб представлення за допомогою структурно-логічних схем. Висвітлено ключові аспекти функціональності проєктованої системи. Вибрано засоби представлення логіки та функціонала системи, вибрано та побудовано UML діаграми для визначення завдань основних модулів та принципів її роботи. Проаналізовано й описано побудовані діаграми системи та їхні особливості.
The article contains the results of the analysis of the current situation of using system solutions in the creation and improvement of educational programs. During the analysis and research of the subject area the factors influencing the comprehensive development of the student are determined. These factors and curricula have also been linked. The basic terms and key concepts of this subject area are analyzed and their influence and importance are determined. The article identifies the main problem and its relevance, namely – the importance of holistic education and the formation of educational programs in accordance with the latest market trends, taking into account the knowledge base that students receive in previous courses of their studies. The productivity and value of the use of selected solutions used in the formation of educational programs and curricula are studied. An analysis of what should be implicit in the system in order for it to help solve the problem and form quality educational programs. As a result of the analysis and research, it was concluded that the existing functionality of the existing solutions is insufficient to fully ensure the solution of the problem. The main characteristics of the system designed for the creation and analysis of educational programs are determined. A prototype of an information system for solving problems of formation and analysis of educational programs in higher education institutions is proposed. According to the analysis, the format of representation of the visual component of the system is determined, the method of representation with the help of structural-logical schemes is chosen. The article presents the key aspects of its functionality of the designed system. The means of presenting the logic and functionality of the system are selected, UML diagrams are selected and built to determine the tasks of the main modules and the principles of its operation. The constructed diagrams of the system are analyzed, the diagrams and their features are described.

Description

Keywords

освітня програма, навчальний план, навчальний курс, структурно-логічна схема, інформаційна система, прототип, UML діаграми, educational program, curriculum, training course, structural and logical scheme, information system, prototype, UML diagrams

Citation

Іванов В. Прототип інформаційної системи аналізу структурно-логічних схем освітніх програм / Вадим Іванов, Наталія Кунанець, Василь Литвин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформаційні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — № 9. — С. 112–121.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By