Застосування алгоритмів нечіткої логіки в системах розумного будинку

dc.citation.epage148
dc.citation.issue905
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Комп’ютерні системи та мережі
dc.citation.spage142
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorЮрчак, І. Ю.
dc.contributor.authorВишинський, П. С.
dc.contributor.authorYurchak, I.
dc.contributor.authorVyshynskyi, P.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2020-03-10T13:15:00Z
dc.date.available2020-03-10T13:15:00Z
dc.date.created2018-02-26
dc.date.issued2018-02-26
dc.description.abstractРозглянуто методи та підходи до побудови систем «розумного будинку». Оглянуто рівні інтелектуалізації сучасних будівель залежно від оснащення інженерними систе- мами. Проаналізовано вимоги щодо систем «розумного будинку» та визначено основні очікування власників помешкань від впровадження таких систем, зокрема, енерго- збереження, рівень комфорту та безпеки. Досліджено основні технології та способи керування системами «розумного будинку». Для розроблення ефективної системи регулювання температурного режиму запропоновано підхід, що грунтується на математичному апараті нечіткої логіки. Розроблено архітектуру системи, визначено основні модулі та їхні функції. Реалізовано алгоритм для визначення комфортних температур для приміщення. Сформовано базові терм-множини, визначено лінгвістичні змінні та функції належності, складено таблицю нечітких правил. Розроблено методику об’єднання відсічених функцій та оцінювання нечітких правил за алгоритмом Мамдані. Ця методика дозволяє за допомогою оцінки внутрішньої і зовнішньої температури повітря з використанням правил нечіткої логіки визначити, як потрібно скорегувати температуру до комфортних значень.
dc.description.abstractThere was considered the methods and approaches to the construction of "smart house" systems. Reviewed the level of intellectualization of modern buildings, which depending on the equipment of engineering systems. Conducted an analysis of requirements for "smart house" systems and determined the main expectations of owners of dwellings from the introduction of these systems, in particular, energy saving, level of comfort and safety. There was conducted the research on the main technologies and methods of control of "smart house" systems. An approach based on a mathematical apparatus of fuzzy logic is proposed to develop an effective system of temperature control. Developed the architecture of the system, defined the main modules and their functions. Implemented an algorithm for determining the comfort of the room. Defined the basic term sets are formed, linguistic variables and membership functions, compiled the table of fuzzy rules. Developed the method of combining cut off functions and estimating fuzzy rules based on Mamdani algorithm. This technique allows using the evaluation of the internal and external air temperature using the rules of fuzzy logic to determine how to adjust the temperature to comfortable values.
dc.format.extent142-148
dc.format.pages7
dc.identifier.citationЮрчак І. Ю. Застосування алгоритмів нечіткої логіки в системах розумного будинку / І. Ю. Юрчак, П. С. Вишинський // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Комп’ютерні системи та мережі. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2018. — № 905. — С. 142–148.
dc.identifier.citationenYurchak I. Applying of algorithms of fuzzy logic in systems of a smart house / I. Yurchak, P. Vyshynskyi // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Kompiuterni systemy ta merezhi. — Lviv : Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2018. — No 905. — P. 142–148.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/47203
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Національного університету “Львівська політехніка”
dc.relation.ispartofВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Комп’ютерні системи та мережі, 905, 2018
dc.relation.references1. Системы “Умный дом” [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.vashdom.ru/articles/research_2.htm.
dc.relation.references2. Euronews. Новітні технології. Майбутнє – за голосовими технологіями [Електронний ресурс].
dc.relation.references3. Гололобов В. Н. “Умный дом” своими руками / В. Н. Гололобов. – Москва : НТ Пресс, 2007. – 416 с.
dc.relation.references4. Элсенпитер Р. Умный Дом строим сами / Роберт К. Элсенпитер, Тоби Дж. Велт. – М. : Кудиц – Образ, 2005. – 384 c.
dc.relation.references5. Волошин О. “Home Smart Home” журнал Компьютерра No 18 13.05.2008 / О. Волошин.
dc.relation.references6. Заборский Г. “Умный дом” и проблемы развития / Г. Заборский // Архитектура и строительство : No (206). – 2009.
dc.relation.references7. Mann W. The state of the science / Mann William C // Smart technology for aging, disability and independence. – John Wiley and Sons, 2005.
dc.relation.references8. “Розумний будинок” з інтелектуальною начинкою [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://alls.in.ua/12199-rozumnijj-budinok-z-intelektualnoyu-nachinkoyu.html.
dc.relation.references9. “Розумний будинок” – економія чи дорога іграшка [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://sofit.com.ua/articles/rozumnij_budinok_ekonom_ya_chi_doroga_grashka
dc.relation.references10. Державна архітектурно-будівельна інспекція України. Гірник М .А.: Інтелектуальна споруда – інтегрована інформаційна система [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.dabi.gov.ua.
dc.relation.references11. «Побудова моделі оцінювання параметрів теплового комфорту на основі нечіткої логіки 2010./ Машевська М., Ткаченко П. Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/8270/1/141pdf.
dc.relation.referencesen1. Systemy “Umnyi dom” [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://www.vashdom.ru/articles/research_2.htm.
dc.relation.referencesen2. Euronews. Novitni tekhnolohii. Maibutnie – za holosovymy tekhnolohiiamy [Elektronnyi resurs].
dc.relation.referencesen3. Hololobov V. N. “Umnyi dom” svoymy rukamy / V. N. Hololobov. – Moskva : NT Press, 2007. – 416 s.
dc.relation.referencesen4. Elsenpyter R. Umnyi Dom stroym samy / Robert K. Elsenpyter, Toby Dzh. Velt. – M.: Kudyts – Obraz, 2005. – 384 c.
dc.relation.referencesen5. Voloshyn O. “Home Smart Home” zhurnal Kompiuterra No 18 13.05.2008 / O. Voloshyn.
dc.relation.referencesen6. Zaborskyi H. “Umnyi dom” y problemы razvytyia / H. Zaborskyi // Arkhytektura y stroytelstvo : No 7 (206). – 2009.
dc.relation.referencesen7. Mann W. The state of the science / Mann William C // Smart technology for aging, disability and independence. – John Wiley and Sons, 2005.
dc.relation.referencesen8. “Rozumnyi budynok” z intelektualnoiu nachynkoiu [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://alls.in.ua/12199-rozumnijj-budinok-z-intelektualnoyunachinkoyu.html.
dc.relation.referencesen9. “Rozumnyi budynok” – ekonomiia chy doroha ihrashka [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://sofit.com.ua/articles/rozumnij_budinok_ekonom_ya_chi_doroga_grashka.
dc.relation.referencesen10. Derzhavna arkhitekturno-budivelna inspektsiia Ukrainy. Hirnyk M. A.: Intelektualna sporuda – intehrovana informatsiina systema [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://www.dabi.gov.ua.
dc.relation.referencesen11. «Pobudova modeli otsiniuvannia parametriv teplovoho komfortu na osnovi nechitkoi lohiky 2010./ Mashevska M., Tkachenko P. Rezhym dostupu: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/8270/1/141pdf.
dc.relation.urihttp://www.vashdom.ru/articles/research_2.htm
dc.relation.urihttp://alls.in.ua/12199-rozumnijj-budinok-z-intelektualnoyu-nachinkoyu.html
dc.relation.urihttp://sofit.com.ua/articles/rozumnij_budinok_ekonom_ya_chi_doroga_grashka
dc.relation.urihttp://www.dabi.gov.ua
dc.relation.urihttps://ena.lpnu.ua/bitstream/ntb/8270/1/141pdf
dc.relation.urihttp://alls.in.ua/12199-rozumnijj-budinok-z-intelektualnoyunachinkoyu.html
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
dc.rights.holder© Юрчак І. Ю., Вишинський П. С., 2018
dc.subjectрозумний будинок
dc.subjectнечіткі алгоритми
dc.subjectінтелектуалізація будинків
dc.subjectsmart house
dc.subjectfuzzy algorithms
dc.subjectintellectualization of buildings
dc.subject.udc621
dc.titleЗастосування алгоритмів нечіткої логіки в системах розумного будинку
dc.title.alternativeApplying of algorithms of fuzzy logic in systems of a smart house
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2018n905_Yurchak_I-Applying_of_algorithms_142-148.pdf
Size:
681.25 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2018n905_Yurchak_I-Applying_of_algorithms_142-148__COVER.png
Size:
393.26 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
3 KB
Format:
Plain Text
Description: