Організація територій на засадах комплексного ведення кадастрових робіт

No Thumbnail Available

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет "Львівська політехніка"

Abstract

В роботі запропоновано комплексний підхід до виконання кадастрових робіт на територіях окремих адміністративно-територіальних утворень. Такий підхід базується на отриманні в процесі його виконання геодезичної, картографічної, землевпорядної, містобудівної документації, а також матеріалів ґрунтових, геоботанічних, кліматичних та інших спеціальних обстежень, які є основою перспективного розвитку територій та охорони грунтів. Дослідженнями визначено сфери використання аерокосмічних знімків сучасних знімальних систем, запропоновано моделі організації території. На підставі експериментальних досліджень встановлено ефективність комплексного підходу, доказано доцільність поєднання завдань геодезії, ґрунтознавства, якісної оцінки територій в єдину систему. На практиці реалізована теорія комплексного підходу до отримання кадастрової інформації і її застосування для прогнозу перспектив розвитку територій. В работе предложен комплексный подход к выполнению кадастровых работ на территориях отдельных административно-территориальных образований. Такой подход базируется на получении в процессе его выполнения геодезической, картографической, землеустроительной, градостроительной документации, а также материалов почвенных, геоботанических, климатических и других специальных обследований, которые составляют основу перспективного развития территорий та охраны почв. Исследованиями определены сферы использования космических снимков современных систем, предложены модели организации территорий. На основе экспериментальных исследований установлена эффективность комплексного подхода, доказана целесообразность единства задач геодезии, почвоведения, качественной оценки территорий в единую систему. На практике реализована теория комплексного подхода к получению кадастровой информации и ее применения к прогнозу развития территорий. The Ph.D Thesis is propose of the integrated of approach cadastral works on the self – contained administration district. This method of approach on base of the geodetic, geobotanical, cartographical, climatological, land administration, town-building and soil information. This information using for the sustainable of the development of territory and protection of the soil. The research preformed by using the space surveying for the different spheres of cadastre. Based on the experimental research is determinate of the effective of the integrated of approach. On the practice is realise theory of the integrated of approach to obtains of cadastral information and using this information for the forecast of the development territory.

Description

Keywords

комплексний підхід, модель, кадастр, територія, прогнозування, ефективність, комплексный подход, модель, кадастр, территория, прогнозирование, эффективность, complex of approach, cadastre, model, territory, forecast, effective

Citation

Лудчак О. Є. Організація територій на засадах комплексного ведення кадастрових робіт : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 05.24.04 – кадастр і моніторинг земель / Оксана Євгенівна Лудчак ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2012. - 24 с.