Визначення впливу властивостей сипкого середовища на ефективність сепарації

Abstract

Розглянуто вплив динамічних параметрів сипкого середовища на ефективність вібраційної сепарації за умови вертикального збурення корпуса вібраційного сепара- тора. На основі моделювання сипкого середовища як нашарування плоских пружно- пластичних балок побудовано математичну модель руху середовища. Досліджено залежності амплітуди та частоти коливання сипкого середовища від його пружних характеристик. Проведені дослідження дають змогу надалі оптимізувати процес вібраційної сепарації з урахуванням найефективнішого амплітудно-частотного режиму
It is investigated in the paper the influence of the dynamic parameters of the loose medium on the efficiency of vibration separation under the condition of vertical perturbation of the housing of the vibration separator. Based on the simulation of a loose medium as a layering of flat elastic-plastic beams, a mathematical model of the motion of the medium was constructed. The dependences of the amplitude and frequency of oscillations of the friable medium on its elastic characteristics are studied. The conducted researches allow furthering optimizing vibration separation process taking into account the most effective amplitudefrequency mode.

Description

Keywords

оптимізація, вібраційна сепарація, сипке середовище, пружні властивості, амплітудно-частотні характеристики, optimization, vibration separation, friable medium, elastic properties, amplitude-frequency characteristics

Citation

Стоцько З. А. Визначення впливу властивостей сипкого середовища на ефективність сепарації / З. А. Стоцько, Д. П. Ребот, В. Г. Топільницький // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 891. — С. 60–65.