Порівняння об’ємів поверхневого стоку з типових мікрорайонів житлової забудови великих міст, визначених згідно з нормативними документами України

Abstract

У роботі проаналізовано низку нормативно-технічних документів, які регламентують процедуру визначення середньорічних об’ємів поверхневого стоку із забудованих територій, виділено 4 методики. Виявлено значну відмінність не лише в числових значеннях загального коефіцієнта стоку, але і в класифікації поверхонь за видами покриття. Для демонстрування відмінностей у результатах, отриманих за різними методиками, виконано розрахунки середньорічних об’ємів поверхневого стоку з центральної високо урбанізованої частини м. Луцька (Fзаг = 146,1 га). Розрахунковий питомий об’єм стоку за методикою 1 на 5,45 %, а за методикою 2 – на 7,17 % менший, ніж за базовою методикою 3. За методиками 2 і 3 виконано також розрахунки середньорічних об’ємів стоку за узагальненими середніми коефіцієнтами поверхневого стоку; отримано результати, менші відповідно на 24,9 % і 19,4 % за питомий об’єм, визначений за базовою методикою 3. Виконаний аналіз дає змогу рекомендувати до використання методику 3 з поділом урбанізованої поверхні за видами покриття.
It was analyzed Ukrainian normative documents, regulating the procedure of calculating the average annual volume of stormwater runoff from urbanized areas. It was found the big differences as in the numerical values of the general (annual) runoff coefficient, so in the classification of the surface cover type. Methods 1 and 2 indicate the ranges of numerical values of the general runoff coefficient for different cover types, but don’t explain the criteria for selecting the precise values for performing calculations under certain conditions. Methods method #3 only recommends to take into account the wastewater from street washing works in the total annual average volume of surface wastewater. The calculation of the average annual volume of stormwater runoff from the central high-urbanized part of Lutsk (F = 146.1 ha) clearly shows the differences between the results, obtained by methods 1−3. The maximal value of the specific annual average volume of stormwater runoff, obtained using the method # 3 (W' = 3627 m3/ha), was accepted as 100 %. Estimated specific volume of runoff, using the method 1 is 5.45 % less, and using the method 2 is 7.17 % less respectively. Calculations of average annual specific volume were done using the methods 2 and 3, taking into account generalized average coefficients surfac e runoff; the results were obtained by 24.9 % and by 19.4 % less respectively, comparing the baseline method 3. Performed analysis allows recommend for the practical using method 3 with the division of urbanized areas by cover types. An important problem is empirical refinement of the values of the total runoff coefficient for different cover types.

Description

Keywords

поверхневий стік, загальний коефіцієнт стоку, види покриття, stormwater runoff, general runoff coefficient, surface cover type

Citation

Вовк Л. І. Порівняння об’ємів поверхневого стоку з типових мікрорайонів житлової забудови великих міст, визначених згідно з нормативними документами України / Л. І. Вовк, Ю. А. Трофимчук // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Теорія і практика будівництва. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 904. — С. 3–9.