Шумовімоделі вхідного колашумового термометра на основі двоканального підсилювача

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Здійснено аналіз та синтез можливих варіантів вхідного кола шумового термометра з використанням двоканального підсилювача. Запропоновано шумові моделі, які описують залежність вихідних напруг двоканального підсилювача від шумових параметрів чутливого елемента первинного перетворювача, лінії зв’язку, операційних підсилювачів та резисторів зворотного зв’язку першого каскаду. Отримано математичні вирази еквівалентної сумарної шумової напруги, зведеної до входу шумового термометра. Выполнен анализ и синтез возможных вариантов входной цепи шумового термометра с использованием двухканального усилителя. Предложены шумовые модели, описывающие зависимость выходных напряжений двухканального усилителя от шумовых параметров чувствительного элемента первичного преобразователя, линии связи, операционных усилителей и резисторов обратной связи первого каскада. Получены математические выражения эквивалентного суммарного шумового напряжения, приведенного к входу шумового термометра. An analysis and synthesis of possible variants of entrance chain of noise thermometer is conducted with the use of two channel strengthener. Noise models, describing dependence of output tensions of two channel strengthener on the noise parameters of pickoff of primary transformer, flow, operating strengtheners and resistors of feed-back of the first cascade line, are offered. Mathematical expressions of equivalent total noise tension, resulted to the entrance of noise thermometer are got.

Description

Keywords

Citation

Микитин І. Шумовімоделі вхідного колашумового термометра на основі двоканального підсилювача / І. Микитин // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – Випуск 69. – С. 10–17. – Бібліографія: 5 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By