Розроблення проєкту інформаційної системи мінімізації ризиків управління людськими ресурсами

Abstract

Роботу присвячено дослідженню джерел виникнення ризиків формування та управління людськими ресурсами компанії та розробленню проєкту інформаційної системи мінімізації ризиків звільнення працівників. У статті описано наявні підходи до стимулювання працівників та наявні програмні рішення щодо ведення обліку людського капіталу. Також проаналізовано найвідоміші сучасні інформаційні системи з моніторингу та управління співробітниками. Для вирішення наявної проблемної ситуації, а саме, розроблення проєкту інформаційної системи мінімізації ризиків звільнення працівників, побудовано дерево цілей. Розглянуто альтернативні засоби для реалізації проєкту інформаційної системи з врахуванням особливості області застосування. Подано ієрархію генеральної мети оптимального вибору засобу реалізації інформаційної системи мінімізації ризиків звільнення працівників. Використовуючи метод аналітичної ієрархії (МАІ), розраховано пріоритети альтернатив відносно фокуса. Найдоцільнішим варіантом реалізації проєкту інформаційної системи мінімізації ризиків звільнення працівників є застосування платформи WordPress. Для реалізації проєкту розроблено комплекс UML діаграм. Подано структуру проєкту у вигляді WBS, а також діаграму Ганта, яка детально зображає графік реалізації проєкту інформаційної системи. Щоб відстежувати всі можливі відхилення виконання проєкту, розраховано критичний шлях виконання проєкту. Прототип інформаційної системи мінімізації ризиків звільнення працівників працює на вебсервері Apache з використанням MySQL як бази даних. Дизайн розроблявся на основі набору інструментів для створення сайтів та вебдодатків WordPress. Проєкт інформаційної системи реалізує політику виявлення та керування ризиками, пов’язаними з відтоком цінних працівників, описує та дає змогу регулювати процедуру виявлення та ведення обліку працівників, що є одноосібними носіями проєктних знань. Також визначається послідовність подальших кроків, які унеможливлюють настання ризиків пов’язаних з відтоком кадрів, ускладнюють та/або сповільнюють цей процес. Застосовувати інформаційну систему запропоновано в галузі розробки програмного забезпечення, проєктування баз даних та підтримки наявних інформаційних систем.
The work is devoted to the research of sources of risks of formation and management of human resources of the company and the development of a project of an information system to minimize the risks of dismissal. Existing approaches to employee incentives and programmatic decisions on the human capital accounting are described. This work analyzes the most famous modern information systems for monitoring and management of personnel. A target tree has been built to address the current problematic situation. Alternative means for the realization of the project of the information system considering the peculiarities of the scope are considered. The hierarchy of the general purpose of choosing the optimal means of implementing the information system for minimizing the risks of personnel management is presented. Using the method of analytical hierarchy, the priorities of alternatives relative to the focus are calculated. The most appropriate project implementation for such a system is to use the WordPress platform. A complex of UML diagrams was developed for the project implementation. The structure of the project in the form of WBS is given. Gantt chart, which shows in detail the schedule of information system design. To track all possible deviations of the project, the critical path of the project is calculated. The prototype information system for minimizing the risks of dismissal of workers runs on an Apache Web Server using MySQL as a database. The design was based on a suite of tools for creating WordPress sites and web applications. The project of the information system implements the policy of identification and management of risks associated with the outflow of valuable employees, describes and allows to regulate the procedure of identification and accounting of employees who are the sole owners of project knowledge. It also defines the sequence of steps that make it impossible to incur the risks associated with the outflow of staff, complicate, and/or slow down the process. The information system in the field of software development, database design, and support of existing information systems is offered.

Description

Keywords

проєкт, критерії, ризик, метод аналітичної ієрархії, управління, людські ресурси, інформаційна система, Project, Criteria, Risk, Analytic Hierarchy Process, Management, Human Resource, Information System

Citation

Верес О. Розроблення проєкту інформаційної системи мінімізації ризиків управління людськими ресурсами / Олег Верес, Микіч Христина, Олексій Іщенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформаційні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — № 8. — С. 27–44.