Права і свободи людини у філософії права українських народників: зародження і формування

dc.citation.epage34
dc.citation.issue861
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць
dc.citation.spage28
dc.contributor.affiliationЛьвівський державний університет безпеки життєдіяльності
dc.contributor.affiliationLviv State University of Internal Affairs
dc.contributor.authorКупчак, Мар’яна
dc.contributor.authorСаміло, Андрій
dc.contributor.authorШишко, Валерій
dc.contributor.authorKupchak, Mariana
dc.contributor.authorSamilo, Andrey
dc.contributor.authorShyshko, Valery
dc.contributor.authorКупчак, Марьяна
dc.contributor.authorСамило, Андрей
dc.contributor.authorШишко, Валерий
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.date.accessioned2018-06-12T13:04:34Z
dc.date.available2018-06-12T13:04:34Z
dc.date.created2017-03-28
dc.date.issued2017-03-28
dc.description.abstractСтаття присвячена дослідженню особливостей формування народницької філософії права і філософсько-правових ідей в Україні. У статті проаналізовано розвиток філософської думки в контексті європейської філософсько-правової культури та власних коренів її формування. Розкриваються основні положення уявлень про співвідношення прав і свобод людини з уявленнями про владу і державу у філософсько- правових концепціях українських народників, їхні погляди на природне право.
dc.description.abstractThe article investigates the features of formation of the populist philosophy of law and the philosophical and legal ideas in Ukraine. The article analyzes the development of philosophical thought in the context of European philosophical and legal culture and the roots of its own formation. The basic ideas of the relationship between the position of human rights with notions of power and state in philosophical and legal concepts Ukrainian populists, their views on natural law.
dc.description.abstractСтатья посвящена исследованию особенностей формирования народнической философии права и философско-правовых идей в Украине. В статье анализируется развитие философской мысли в контексте европейской философско-правовой культуры и собственных корней ее формирования. Раскрываются основные положения представлений о соотношении прав и свобод человека с представлениями о власти и государстве в философско-правовых концепциях Украинская народников, их взгляды на естественное право.
dc.format.extent28-34
dc.format.pages7
dc.identifier.citationКупчак М. Права і свободи людини у філософії права українських народників: зародження і формування / Мар’яна Купчак, Андрій Саміло, Валерій Шишко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 861. — С. 28–34.
dc.identifier.citationenKupchak M. Human rights and freedoms in the philosophy of law ukrainian populists: origin and formation / Mariana Kupchak, Andrey Samilo, Valery Shyshko // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 861. — P. 28–34.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/41740
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.relation.ispartofВісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць, 861, 2017
dc.relation.references1. Потульницький В. А. Теорія української політології. Курс лекцій / В. А. Потульницький. – К.: Либідь, 1993. – 192 с.
dc.relation.references2. Скиба В. Й. Вступ до політології: Екскурс в історію правничо- політичної думки / В. Й. Скиба, В. П. Горбатенко, В. В. Туренко ; Міжнародний фонд “Відродження”. – К.: Основи, 1996. – 717 с.
dc.relation.references3. Сумцов Н. Ф. Станислав Ориховский / Н. Ф. Сумцов // Киевская старина. – 1988. – № 11.
dc.relation.references4. Огородник І. В. Історія філософської думки в Україні. Курс лекцій. / І. В. Огородник, В. В. Огородник. – К.: Вища школа, 1999. – 543 с.
dc.relation.references5. Ідзьо В. Григорій Сковорода – національний символ української філософської та державницької думки ХVІІІ століття / Віктор Ідзьо. – Львів: СПОЛОМ, 2007. – 60 с.
dc.relation.references6. Білодід В. Шад Йоганн Баптист // Філософська думка в Україні: Бібліогр. словник / авт. кол.: В. С. Горський, М. Л. Ткачук, В. М. Нічик та ін. – К.: Унів. вид-во “Пульсари”, 2002. – 244 с
dc.relation.references7. Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького; редкол. Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та ін. – К.: Довіра; Генеза, 1996. – 942 с.
dc.relation.references8. Исторія Русовь или Малой Россіи. Соч. Георгія Конискаго, Архіепископа Белорускаго, Москва, Вь Университетской Типографіи, 1846. – 45 с.
dc.relation.references9. Балагутрак М. Генеза етнопсихології в Україні ХІХ століття: історико-етнологічний аспект / Микола Балагутрак. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2007. – 224 с.
dc.relation.references10. Михайло Петрович Драгоманов: 1841–1895. Его юбілей, смерть, автобіографія і спис творів. – Львів, 1896. – 320 с.
dc.relation.references11. Купчак М. Я. Самосвідомість українців з етнопсихологічного погляду українських народників / М. Я. Купчак // Тези Круглого столу на тему “Психологічні умови становлення професійної самосвідомості працівників органів внутрішніх справ”. 13 лютого 2009 р. – Львів: ВЦ ЛьвДУВС, 2009. – С. 33–37.
dc.relation.references12. Левенець Ю. Теоретико- методологічні засади української суспільно-політичної думки: проблеми становлення та розвитку (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) / Ю. Левенець. – К.: Стилос, 2001. – 584 с.
dc.relation.referencesen1. Potul'nyts'kyy V. A. Teoriya ukrayins'koyi politolohiyi. Kurs lektsiy. [Ukrainian Political Theory. lectures] Kyiv: Lybid, 1993. – 192 p.
dc.relation.referencesen2. Skyba V. Y., Horbatenko V. P., Turenko V. V. Vstup do politolohiyi: Ekskurs v istoriyu pravnycho-politychnoyi dumky [Introduction to Political Science: An excursion into the history of legal and political thought] International Fund "Renaissance". Kyiv: Osnovy,1996. 717 p.
dc.relation.referencesen3. Sumtsov N. F. Stanyslav Orykhovskyy [Kyevskaya staryna] Kiev old. 1988. № 11.
dc.relation.referencesen4. Ohorodnyk I. V., Ohorodnyk V. V. Istoriya filosofs'koyi dumky v Ukrayini. Kurs lektsiy.[ The history of philosophical thought in Ukraine. Lectures] Kiev Vishcha School, 1999. 543 p.
dc.relation.referencesen5. Idz'o V. Hryhoriy Skovoroda – natsional'nyy symvol ukrayins'koyi filosofs'koyi ta derzhavnyts'koyi dumky KhUIII stolittya [Gregory Skovoroda – national symbol of Ukrainian statehood and philosophical thought of the XVIII century.]. Lviv: SPOLOM, 2007. 60 p.
dc.relation.referencesen6. Bilodid V. Shad Yohan Baptyst Filosofs'ka dumka v Ukrayini: Bibliohr. Slovnyk [Philosophical thought in Ukraine: Bibliogr. dictionary] Kiev. Unіv. kind of "Pulsar", 2002. 244 p.
dc.relation.referencesen7. Mala entsyklopediya etnoderzhavoznavstva [Small Encyclopedia etnoderzhavoznavstva] Kiev. Dovira: Genesis, 1996. 942 p.
dc.relation.referencesen8. Ystoriya Rusov' yly Maloy Rossiy [The history Rusovъ Or Malaya Rossio] Vol. Georgіya Koniskogo, Arhіepiskopa Belarusian, Moscow, The University Tipografіi, 1846. 45 р.
dc.relation.referencesen9. Balahutrak M. Heneza etnopsykholohiyi v Ukrayini KhIKh stolittya: istoryko-etnolohichnyy aspekt. [ Genesis ethnopsychology Ukraine in XIX century: historical and ethnological aspect] Lviv: Іnstitut narodoznavstva National Academy of Sciences of Ukraine, 2007. 224 p.
dc.relation.referencesen10. Mykhaylo Petrovych Drahomanov: 1841–1895. Eho yubiley, smert', avtobiohrafiya i spys tvoriv. [His anniversary, death, autobiography spear works]. Lviv, without Vidanov, 1896. 320 р.
dc.relation.referencesen11. Kupchak M. Ya. Samosvidomist' ukrayintsiv z etnopsykholohichnoho pohlyadu ukrayins'kykh narodnykiv [Selfconsciousness of the Ukrainian ethno-psychological perspective Ukrainian populists]. Lviv: VC LvDUVS, 2009. P. 33–37 р.
dc.relation.referencesen12. Levenets' Yu. Teoretyko-metodolohichni zasady ukrayins'koyi suspil'nopolitychnoyi dumky: problemy stanovlennya ta rozvytku (druha polovyna KhIKh - pochatok KhKh st.) [Theoretical and methodological foundations of Ukrainian political thought: problems of formation and development (late XIX – early XX century.)]. Kyiv: Stylos, 2001. 584 p.
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
dc.rights.holder© Купчак М., Саміло А., Шишко В., 2017
dc.subjectдержава
dc.subjectправо
dc.subjectсвобода
dc.subjectприродне право
dc.subjectправова держава
dc.subjectсуспільні цінності
dc.subjectstate
dc.subjectlaw
dc.subjectfreedom
dc.subjectnatural law
dc.subjectthe rule of law
dc.subjectpublic value
dc.subjectгосударство
dc.subjectправо
dc.subjectсвобода
dc.subjectестественное право
dc.subjectправовое государство
dc.subjectобщественные ценности
dc.subject.udc129
dc.subject.udc340.12
dc.titleПрава і свободи людини у філософії права українських народників: зародження і формування
dc.title.alternativeHuman rights and freedoms in the philosophy of law ukrainian populists: origin and formation
dc.title.alternativeПрава и свободы человека в философии права украинских народников: зарождение и формирование
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2017n861_Kupchak_M-Human_rights_and_freedoms_28-34.pdf
Size:
507.13 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2017n861_Kupchak_M-Human_rights_and_freedoms_28-34__COVER.png
Size:
302.96 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Description: