Українське питання в програмах та діяльності польського військово-політичного підпілля в Західній Україні в 1939-1941 рр.

dc.citation.epage26
dc.citation.issue541 : Держава та армія
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету “Львівська політехніка”
dc.citation.spage22
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.authorГулай, В. В.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2021-01-20T15:56:51Z
dc.date.available2021-01-20T15:56:51Z
dc.date.created2005-03-01
dc.date.issued2005-03-01
dc.description.abstractРозкриваються основні етапи створення та напрямки діяльності польських підпільних структур на території Західної України в умовах утвердження сталінського тоталітарного режиму. Свою головну увагу автор зосереджує на висвітленні діяльності Союзу збройної боротьби та Делегатури уряду Польської держави. В своєму ставленні до українського питання вони виходили насамперед із офіційної позиції керівництва Польської держави в екзилі, яка не завищи адекватно відображала ситуацію в краї.
dc.description.abstractThe article uncovers basic stages of development and activity directions of Polish underground structures on the territory of Western Ukraine at times of totalitarian consolidation of Stalin regime. Author concentrates his attention mainly on explanation of activity of the Union of armed strife and the Delegated authorities of the Polish government. As for the Ukrainian question, they proceeded mainly, from the official position of the governing body of the Polish state in exile, the latter depicting the situation within country not always adequately.
dc.format.extent22-26
dc.format.pages5
dc.identifier.citationГулай В. В. Українське питання в програмах та діяльності польського військово-політичного підпілля в Західній Україні в 1939-1941 рр. / В. В. Гулай // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. — № 541 : Держава та армія. — С. 22–26.
dc.identifier.citationenHulai V. V. Ukrainske pytannia v prohramakh ta diialnosti polskoho viiskovo-politychnoho pidpillia v Zakhidnii Ukraini v 1939-1941 rr. / V. V. Hulai // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Lviv : Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2005. — No 541 : Derzhava ta armiia. — P. 22–26.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/55939
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Національного університету “Львівська політехніка”
dc.relation.ispartofВісник Національного університету “Львівська політехніка”, 541 : Держава та армія, 2005
dc.relation.references1. Гонтар Т. Українське питання в планах політичних сил Польщі та еміграційного уряду в Лондоні у період Другої світової війни // Slavica Tamopolensia. - Тернопіль, 2000. - Bun. 7. - С. 130-141.
dc.relation.references2. Зашкільняк Л. Українська проблема в політиці польського еміграційного уряду і польського підпілля в 1939-1945 роках // Україна-Польща: важкі питання: Матеріали IV Міжнар. семінару істориків “Українсько-польські відносини під час Другої світової війни", Варшава, 8-10 жовтня 1998. - Варшава: Світовий союз воїнів Армії Крайової; Об’єднання українців у Польщі; TYRSA, 1999. - С. 122-138.
dc.relation.references3. Зашкільняк Л. Українське питання в політиці польського еміграційного уряду і підпілля в 1939-1945 роках // Волинь і Холмщина 1938-1947 рр.: польсько-українське протистояння та його відлуння. Дослідження, документи, спогади // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. - Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2003. - Вип. 10. - С. 161-202.
dc.relation.references4. Ільюшин 1.1. ОУН-УПА і українське питання в роки Другої світової війни (в світлі польських документів). - К: Ін-т історії України НАН України, 2000. - 198 с.
dc.relation.references5. Ільюшин /./. Польське військово-політичне підпілля в Західній Україні (1939-1945 рр.): Автореф. дис. ...д-ра іст. наук. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2003. - 36 с.
dc.relation.references6. Партач Ч. Українська проблема в політиці польського еміграційного уряду і польського підпілля в 1939-1945 рр. // Україна-Польща: важкі питання: Матеріали IV Міжнар. семінару істориків “Українсько-польські відносини під час Другої світової війни”, Варшава, 8-10 жовтня 1998. - Варшава: Світовий союз воїнів Армії Крайової; Об’єднання українців у Польщі; TYRSA, 1999. - С. 109-121.
dc.relation.references7. Піскунович Г. Польське підпілля на південно-східних кресах Другої Речі Посполитої у 1939-1945 рр. // Україна- Польща: важкі питання: Матеріали IIМіжнар. семінару істориків “Українсько-польські відносини в 1918-1947 роках". - Варшава: Світовий Союз воїнів Армії Крайової; Об’єднання українців у Польщі, 1997. - С. 172-189.
dc.relation.references8. Partacz Cz. Pro by porozumienia polsko-ukrainskiego na terenie kraju w czasie II wojny swiatowej // Polska-Ukraina: trudnie pytania. Materiaty seminarium historycznego “Stosunkipolsko-ukrainski w latach II wojny swiatowej”. - Warszawa: Swiatowy Zwiqzek Zolnierzy Armii Krajowej; Zwiqzek Ukraincow w Polsce; Karta, 2000. - S. 17-52.
dc.relation.references9. Torzecki R. Polacy і Ukraincy. Sprava ukrainska w czasie II wojny swiatowej na terenie II Rzeczypospolitej. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. - 349 s.
dc.relation.referencesen1. Hontar T. Ukrainske pytannia v planakh politychnykh syl Polshchi ta emihratsiinoho uriadu v Londoni u period Druhoi svitovoi viiny, Slavica Tamopolensia, Ternopil, 2000, Bun. 7, P. 130-141.
dc.relation.referencesen2. Zashkilniak L. Ukrainska problema v politytsi polskoho emihratsiinoho uriadu i polskoho pidpillia v 1939-1945 rokakh, Ukraine-Polshcha: vazhki pytannia: Materialy IV Mizhnar. seminaru istorykiv "Ukrainsko-polski vidnosyny pid chas Druhoi svitovoi viiny", Varshava, 8-10 zhovtnia 1998, Varshava: Svitovyi soiuz voiniv Armii Kraiovoi; Obiednannia ukraintsiv u Polshchi; TYRSA, 1999, P. 122-138.
dc.relation.referencesen3. Zashkilniak L. Ukrainske pytannia v politytsi polskoho emihratsiinoho uriadu i pidpillia v 1939-1945 rokakh, Volyn i Kholmshchyna 1938-1947 rr., polsko-ukrainske protystoiannia ta yoho vidlunnia. Doslidzhennia, dokumenty, spohady, Ukraine: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist, Lviv: In-t ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy, 2003, Iss. 10, P. 161-202.
dc.relation.referencesen4. Iliushyn 1.1. OUN-UPA i ukrainske pytannia v roky Druhoi svitovoi viiny (v svitli polskykh dokumentiv), K: In-t istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2000, 198 p.
dc.relation.referencesen5. Iliushyn /./. Polske viiskovo-politychne pidpillia v Zakhidnii Ukraini (1939-1945 rr.): Avtoref. dys. ...d-ra ist. nauk, K., In-t istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2003, 36 p.
dc.relation.referencesen6. Partach Ch. Ukrainska problema v politytsi polskoho emihratsiinoho uriadu i polskoho pidpillia v 1939-1945 rr., Ukraine-Polshcha: vazhki pytannia: Materialy IV Mizhnar. seminaru istorykiv "Ukrainsko-polski vidnosyny pid chas Druhoi svitovoi viiny", Varshava, 8-10 zhovtnia 1998, Varshava: Svitovyi soiuz voiniv Armii Kraiovoi; Obiednannia ukraintsiv u Polshchi; TYRSA, 1999, P. 109-121.
dc.relation.referencesen7. Piskunovych H. Polske pidpillia na pivdenno-skhidnykh kresakh Druhoi Rechi Pospolytoi u 1939-1945 rr., Ukraine- Polshcha: vazhki pytannia: Materialy IIMizhnar. seminaru istorykiv "Ukrainsko-polski vidnosyny v 1918-1947 rokakh", Varshava: Svitovyi Soiuz voiniv Armii Kraiovoi; Obiednannia ukraintsiv u Polshchi, 1997, P. 172-189.
dc.relation.referencesen8. Partacz Cz. Pro by porozumienia polsko-ukrainskiego na terenie kraju w czasie II wojny swiatowej, Polska-Ukraina: trudnie pytania. Materiaty seminarium historycznego "Stosunkipolsko-ukrainski w latach II wojny swiatowej", Warszawa: Swiatowy Zwiqzek Zolnierzy Armii Krajowej; Zwiqzek Ukraincow w Polsce; Karta, 2000, S. 17-52.
dc.relation.referencesen9. Torzecki R. Polacy i Ukraincy. Sprava ukrainska w czasie II wojny swiatowej na terenie II Rzeczypospolitej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993, 349 s.
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2005
dc.rights.holder© Гулай В. В., 2005
dc.subject.udc94(477.43/44)”1939/1941”
dc.titleУкраїнське питання в програмах та діяльності польського військово-політичного підпілля в Західній Україні в 1939-1941 рр.
dc.typeArticle

Files

License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.94 KB
Format:
Plain Text
Description: