Logo bibliotek akademickich jako element identyfikacji wizualnej

No Thumbnail Available
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Logo to jeden z elementów systemu identyfikacji wizualnej mającego na celu kreowanie wizerunku organizacji, jej jednoznaczną identyfikację i rozpoznawalność. W tekście, po przedstawieniu podstaw terminologicznych oraz roli logo w komunikacji z odbiorcą, analizie poddane zostały logo wybranych polskich bibliotek akademickich – 54, w tym szczegółowej charakterystyce – 15, a także pogrupowano grafiki wg konkretnych typologii (G. Hardy’ego, M. Evamy’ego, M. Fleischera, J. Altkorna), wskazano najczęściej występujące motywy oraz typy, a także korespondencję pomiędzy logo uczelni a logo biblioteki. Przeprowadzone badania pozwoliły na ustalenie trendów panujących w projektach logo bibliotek akademickich oraz cech znaków. Niewątpliwymi zaletami posiadania własnego logo jest reklama biblioteki, zapamiętywalność jej znaku i jego korespondencja z pozytywnymi skojarzeniami, a także przyciągnięcie uwagi i podkreślenie indywidualności książnicy będącej częścią struktury instytucji szkolnictwa wyższego. The logo is one of the components of a visual identification system designed to create the identity of an organization, its unique identity and visibility. In this paper, after a short presentation of the basic terminologies and the role of the logo in the communication with the customers, we will analyze the logos of a selection of Polish academic libraries – 54, and a detailed characterization of 15, as well as an attempt to group the signs by specific typology (G. Hardy, M. Evamy, M. Fleischer, J. Altkorn) and indicate the most frequently occurring motifs and types and correspondence between the logo of university and the logo of its library. The study showed the determination of the trends in the logo design projects of academic libraries and features of signs. Undoubted advantages of having your own logo is advertisement of the library, the memorability of its sign and its correspondence with the positive connotations, attracting attention and emphasizing individuality of the library as part of the structure of higher education institutions. Логотип – один із елементів системи візуальної ідентифікації. Представлено коротку характеристику ролі логотипу в комунікаційних процесах з користувачем і термінологічну базу. Охарактеризовано логотипи 54 польських бібліотек вищих навчальних закладів і проаналізовано – 15. Здійснено спробу типологічного групування графічних елементів логотипів за критеріями, розробленими Г. Харді, М. Флейшером, Є. Альткорном, а також підкреслено найчастіше використовувані їх мотиви й типи. Показано результати аналізу логотипів вибраних польських наукових бібліотек ВНЗ, символіка яких часто відображає знаки, характерні для навчальних закладів. Проведене дослідження дозволило простежити характерні тенденції, які притаманні логотипам наукових бібліотек, основною метою використання яких є формування іміджу і розпізнаваності організації. Важливою ознакою успішності бібліотеки є наявність логотипу, який підкреслює її індивідуальність як підрозділу навчальної інституції.
Description
Keywords
biblioteka akademicka, logo, identyfikacja wizualna, academic library, logo, corporate identity, наукова бібліотека, логотип, візуальна ідентифікація
Citation
Fluda-Krokos A. Logo bibliotek akademickich jako element identyfikacji wizualnej / Agnieszka Fluda-Krokos // Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 травня 2017 року, Львів, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; за редакцією Р. Самотий ; [редколегія: А. Андрухів, Р. Самотий, Н. Мосієнко, С. Палюх]. − Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 368–389. – Bibliografia.