Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід. – 2017 р.

Permanent URI for this collection

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 травня 2017 року, Львів, Україна

Збірник містить статті, підготовлені учасниками Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційний простір бібліотеки», у яких розглядаються проблеми створення інформаційних ресурсів, використання автоматизованих бібліотечних інформаційних систем, формування інформаційної культури користувачів, а також засоби комунікації бібліотек та імідж бібліотеки в інформаційному просторі.

Інформаційний простір бібліотеки : польсько-український досвід : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 травня 2017 року, Львів, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; за редакцією Р. Самотий ; [редколегія: А. Андрухів, Р. Самотий, Н. Мосієнко, С. Палюх]. − Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 1 електронний оптичний диск (CD-ROM).
ISBN 978-966-941-176-1

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 37
 • Item
  Видавнича сторінка
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017)
 • Item
  Автори
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017)
 • Item
  Інтеграція вітчизняних бібліотек ВНЗ до європейського та світового наукового простору: досвід практичної роботи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017) Говоруха, Володимир; Семенова, Лариса; Семенова, Людмила; Кафедра обчислювальної математики і математичної кібернетики Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара; Науково-технічна бібліотека Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  Проаналізовано досягнення в діяльності європейських бібліотек вищих навчальних закладів, досліджено їх досвід щодо впровадження окремих інноваційних методів роботи в бібліотечній сфері, а також розглянуто можливості та перспективи для успішної інтеграції вітчизняних бібліотек вищих навчальних закладів до європейського і світового наукового простору шляхом вдосконалення сучасних форм обслуговування користувачів. There was reviewed of the European university libraries achievements, analyzed their experience of introducing some innovative methods of work in the library sector, also there was outlined of the opportunities and prospects for the successful integration of domestic university libraries to the European and universal scientific area by improving the modern forms of the users services. Przeanalizowano osiągnięcia w działalności europejskich bibliotek uczelnianych, zbadano ich doświadczenie we wprowadzeniu określonych metod innowacyjnych do pracy w dziedzinie bibliotecznej, jak również rozpatrzono możliwości i perspektywy skutecznej integracji krajowych bibliotek uczelnianych z europejską i światową przestrzenią naukową poprzez wdrażanie współczesnych form obsługi użytkowników.
 • Item
  Wizerunek Biblioteki Politechniki Białostockiej w oczach jej czytelników – analiza ankiet
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017) Sidorczuk, Anna; Biblioteka Politechniki Białostockiej
  Problematyka jakości usług bibliotecznych jest w ostatnich latach bardzo ważna, bowiem wiąże się to z konkurencyjnością oferty danej placówki na tle innych. Zapewnienie wysokiej jakości usług jest ważnym elementem strategicznym, marketingowym, a także wizerunkowym. Odbiorca bowiem często uzależnia swoją decyzję o skorzystaniu z danej usługi od opinii innych odbiorców na temat jej jakości. Artykuł przedstawia pomiar jakości, jaki został przeprowadzony na podstawie badań ankietowych z perspektywy klientów biblioteki. Przeprowadzone badania miały na celu rozpoznanie zmieniających się oczekiwań i wymagań użytkowników związanych z nowym budynkiem oraz po przeprowadzce, ustalenie w jakim stopniu oferta biblioteki odpowiada oczekiwaniom środowiska akademickiego i czy sposób świadczenia usług jest odpowiedni. The quality of library services is very important in recent years, especially in the case of academic libraries, because it is related to the competitiveness of the offer of that exact institution on the background of others. Ensuring high quality service is an important strategic, marketing and image element. Consumers often make their decision to use the service by depending on the opinions of other users about its quality. The paper presents the measurement of quality, which was carried out on the basis of surveys from the perspective of library customers. The researches were aimed at identifying the changing expectations and requirements of users, which were connected with new building, determining the extent in which the library’s offerings match the expectations of the academic community and whether the delivery of services is appropriate. Протягом останніх років набуває особливого значення проблематика якості бібліотечних послуг, оскільки свідчить про конкурентоспроможність наукової бібліотеки на фоні інших. Забезпечення високої якості послуг є важливим стратегічним питанням, маркетинговим та іміджетворчим аспектом управлінської діяльності. Отримувач при виборі послуги часто приймає рішення, спираючись на відгуки інших користувачів щодо її якості. У доповіді представлено результати вимірювання якості на основі проведеного серед клієнтів бібліотеки анкетування. Завданням усіх досліджень було розпізнавання очікувань і вимог користувачів, що змінювалися протягом останніх п’яти років, і були пов’язані з розташуванням бібліотеки у новому будинку. А також визначення, на скільки пропозиції послуг бібліотеки відповідають очікуванням університетського середовища і чи створено відповідні умови для їхнього забезпечення.
 • Item
  Віртуальні проекти університетів і бібліотек як засіб популяризації навчального закладу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017) Cамотий, Рената; Козел, Надія; Науково-технічна бібліотека Національний університет «Львівська політехніка»
  Розглянуто значення віртуальних проектів для популяризації та формування іміджу вищого навчального закладу. Увагу зосереджено на аналізі впроваджених онлайнових ресурсів на сайтах вітчизняних та закордонних бібліотек і університетів. Підкреслено роль, яку відіграє наукова комунікація, інтеграція історичної науки та бібліотечної справи, пошукова робота з джерельною інформацією, застосування веб-технологій у створенні якісного електронного ресурсу. The importance of virtual projects as a mean of popularization of higher education institutions national and cultural heritage and formation of its image is considered in this work. Attention is focused on the analysis of implemented online resources on the sites of domestic and foreign libraries and universities. The role, played by scientific communication, integration of historical science and library management, search work with source information, application of web technologies in creation of high-quality electronic resource is emphasized. Rozpatrzono znaczenie projektów wirtualnych dla popularyzacji i kształtowania wizerunku szkoły wyższej. Uwagę skupiono na analizie zasobów wprowadzonych online na stronach internetowych uniwersytetów oraz bibliotek krajowych i zagranicznych. Podkreślono rolę, jaką odgrywa komunikacja naukowa, integracja nauki historycznej z działalnością biblioteczną, proces wyszukiwania informacji źródłowej, wykorzystanie technologii web w tworzeniu jakościowego zasobu elektronicznego.
 • Item
  Działalność biblioteczna i nie-biblioteczna współczesnej biblioteki akademickiej na przykładzie wybranych bibliotek wydziałowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017) Jadwiga Wichman; Biblioteka Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Jagielloński
  W artykule opisano, jak w obliczu szybkiego rozwoju nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych zmienia się działalność bibliotek naukowych. Przedstawiono jakie działania są prowadzone, aby współpraca z użytkownikami, których największą grupę stanowią pracownicy, doktoranci i studenci macierzystej uczelni, przynosiła jak najlepsze efekty. Na przykładzie Biblioteki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ omówiono rozwój biblioteki akademickiej jako centrum edukacji, informacji i kultury. Pokazano w jaki sposób podejmowane przez bibliotekę działania kształtują jej prestiż i nowy wizerunek. The article discusses how the activities of contemporary academic libraries are subject to continuous change in times of rapid development in information and communication technologies. The largest group of library users is the academic staff, PhDs and the students of the university. This work presents activities that make the library-user cooperation most effective and beneficial for both parties. The example of the Library of Physics, Astronomy and Applied Computer Science Faculty of the Jagiellonian University illustrates how this contemporary centre of education, information and culture enhances and shapes its new status and image. У статті представлено вплив розвитку інформаційних і комунікаційних технологій на зміни у діяльності наукових бібліотек. Увагу зосереджено на нових формах діяльності, спрямованих на задоволення потреб сучасних користувачів, а також на співпрацю з основними категоріями відвідувачів: науковим складом інституту, аспірантами та студентами. На прикладі бібліотеки Інституту фізики, астрономіі та інформатики Ягеллонського університету продемонстровано можливості розвитку наукової бібліотеки як центру освіти, інформації та культури. Показано яким чином діяльність бібліотеки формує її престиж і створює новий імідж.
 • Item
  Kreowanie wizerunku biblioteki akademickiej. Naukowa i kulturalna działalność Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
  (2017) Ciesielska-Kruczek, Renata; Piotrowska, Ewa; Biblioteka Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
  Działalność naukowa, edukacyjna, kulturalna czy artystyczna oraz funkcjonowanie w środowisku akademickim i lokalnym kształtują wizerunek i prestiż bibliotek. W artykule opisana zostanie aktywność Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w zakresie upowszechniania efektów pracy naukowej oraz oferta edukacyjno-kulturalna. Formami propagowania działalności naukowej są organizowane regularnie w bibliotece konferencje, seminaria, warsztaty; wydawane monografie oraz czasopismo elektroniczne; z kolei przedsięwzięcia kulturalne realizowane są poprzez tematyczne «Tygodnie Bibliotek», cykle «Noce w Bibliotece», wystawy, konkursy. Podejmowane inicjatywy skierowane są do różnych grup odbiorców: środowiska bibliotekarskiego, akademickiego, młodzieży i dzieci lub użytkowników z najbliższego otoczenia Uczelni. Scientific, educational, cultural and artistic activities and functioning in the academic or local environment shape the image and the prestige of a library. In this article the activity of the Library of Pedagogical University of Cracow for the dissemination of scientific work results and its educational and cultural offer are described. Forms of promotion of scientific activities are organized regularly in the library conferences, seminars and workshops; published monographs and an e-journal. In their turn, cultural projects are implemented through thematic «Library Weeks», cycles «Nights in the Library», exhibitions and contests. Those initiatives are addressed at different groups of recipients: the library community, academic staff, youth and children, and members of the immediate environment of the University. Наукова, освітня, культурна і мистецька діяльність, функціонування в академічному й місцевому середовищі формують імідж і престиж бібліотеки. У статті описана діяльність Бібліотеки Краківського педагогічного університету з метою популяризації результатів наукової роботи, а також освітньо-культурні пропозиції закладу. Культурну діяльність Бібліотека педагогічного університету в Кракові реалізовує через організацію лекцій, виставок, конкурсів, зустрічей з авторами, діячами науки та мистецтва. Протягом багатьох років популярністю користуються тематичні «Тижні бібліотек», цикли «Ніч у бібліотеці», що пропонують учасникам лекції, поетичні читання, театральні вистави, концерти, кінопокази. Ці ініціативи спрямовані на різну аудиторію: бібліотечне середовище, студентів, молодь і дітей, або користувачів з найближчого оточення університету.
 • Item
  Event-маркетинг у бібліотеках
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017) Карнаух, Ірина; Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка
  У статті автор акцентує увагу на перспективності застосування бібліотеками технологій та інструментів event-маркетингу як для читачів, так і для персоналу. Розглядаються успішні практики і найпопулярніші event-тренди, які реалізуються вітчизняними та іноземними бібліотеками. In this article the author focuses on the prospects of libraries using the technologies and event-marketing tools for both readers and staff. Successful practices and the most popular event trends that are being implemented by domestic and foreign libraries are considered. Wartykule autor skupia uwagę na perspektywiczności stosowania przez biblioteki technologii i narzędzi event-marketingu jak dla czytelników, tak i dla personelu. Rozpatruje się skuteczne praktyki oraz najbardziej popularne event-trendy realizowane przez biblioteki krajowe i zagraniczne.
 • Item
  Udział polskich i ukraińskich bibliotek akademickich w Wikipedii
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017) Adamiec, Agnieszka; Biblioteka Główna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Artykuły zamieszczane w Wikipedii cieszą się zainteresowaniem szerokiej grupy odbiorców. W związku z poczytnością internetowej encyklopedii warto pomyśleć o niej jako o nośniku reklamy dla własnej instytucji. W przypadku biblioteki taką promocję może stanowić rzetelny artykuł na jej temat. Pracownicy bibliotek nie mają wpływu na to, czy czytelnicy korzystają z Wikipedii, natomiast od nich może zależeć wiarygodność opracowywanych artykułów hasłowych. Głównym celem referatu jest ocena jakości już istniejących artykułów na temat polskich i ukraińskich bibliotek akademickich. Badaniem objęto artykuły hasłowe bibliotek, które są uwzględnione w kategorii Biblioteki akademickie w Polsce dla polskiej wersji językowej oraz analogicznie dla wersji ukraińskiej – «Університетські бібліотеки України». W ocenie poziomu haseł wzięto pod uwagę złożoność i dokładność opisów oraz jakość materiału ilustracyjnego. W zakończeniu podsumowano wyniki badań. Na przykładach dobrych praktyk w budowaniu e-wizerunku bibliotek w Wikipedii pokazano, o jakie informacje powinno się uzupełniać artykuły dotyczące bibliotek. Wikipedia articles reach a wide audience, so a solid and reliable entry regarding particular institution holds potential for supplementary promotion of the latter, libraries included. Librarians have no influence whether readers use Wikipedia, but credibility of the edited entries may depend on them. The main purpose of this paper is to evaluate the quality of already existing articles in Wikipedia as regards all libraries from the category «Academic libraries in Poland» – «Biblioteki akademickie w Polsce» – for the Polish language and similarly for the Ukrainian version – «Університетські бібліотеки України». The study concerns number of academic libraries described in both Polish and Ukrainian editions, complexity and accuracy of the articles’ content, as well as illustrations provided. In conclusion, author summarizes the results of research. Examples of good practices in creating an image of libraries in Wikipedia illustrate the information which should be added to complete library articles. Вікіпедія, найбільша Інтернет-енциклопедія є популярим відкритим Інтернет-ресурсом, нею користуються широкі кола читачів. З огляду на це, варто розглядати її як носія реклами своєї інституції. Якщо питання стосується бібліотеки, такою промоцією може бути докладна стаття про книгозбірню. Працівники бібліотеки не мають впливу на те, чи читачі користуються Вікіпедією, однак вони можуть вплинути на достовірність статей певної тематики. Головна проблематика статті – це питання якості існуючих статей. У праці проаналізовано присутність статей у Вікіпедії, пов’язаних із польськими та українськими академічними бібліотеками. Охоплено як польську, так і українську мовні версії Інтернет-енциклопедії. Об’єкт дослідження: енциклопедичні статті про бібліотеки, які входять до категорії «Biblioteki akademickie w Polsce» – у польській версії та «Університетські бібліотеки України» – в україномовній версії. Під час оцінювання їхнього рівня, крім ступеня побудови статті, взято до уваги також актуальність змісту та якість ілюстративного матеріалу в окремих статтях. У висновках оцінено рівень статей про польські й українські університетські бібліотеки, підкреслено потребу брати участь у редагуванні статей з низькою якістю змісту, а також рекомендовано доповнювати і додавати статті про бібліотеки у Вікіпедію.
 • Item
  Rola sieci społecznościowych w działalności informacyjno – komunikacyjnej polskich bibliotek uczelnianych
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017) Jakubiec, Anna; Pazdur, Marzena; Biblioteka Politechniki Krakowskiej
  Nieustanny wzrost popularności portali społecznościowych w Polsce determinuje wszelakie organizacje do podejmowania inicjatyw określanych jako social media marketing. W ten trend wpisują sie także biblioteki uczelni wyższych, czyniąc z serwisów internetowych ważne narzędzie komunikacyjne i marketingowe. Artykuł podejmuje próbę analizy i oceny aktywności krajowych bibliotek uczelni wyższych w serwisach społecznościowych. Wnioski oparto na badaniach ankietowych oraz na analizie uczelnianych stron w wybranych portalach. The growing popularity of social networking sites in Poland, determines all organizations to take initiatives identified as a social media marketing. This trend is also more popular in libraries of higher education, making social services an important communication and marketing tool. This paper attempts to analyse and evaluate the activity of national university libraries in community services. The conclusions are based on survey results and on the analysis of university websites in selected portals. Упродовж останніх років у всьому світі спостерігається стрімкий розвиток нових порталів соціальних мереж, що стимулює інституції організовувати маркетингову діяльність, пов’язану з соціальними медіа. У доповіді пропонується аналіз, порівняльна характеристика і показники активності бібліотек державних ВНЗ у соціальних мережах. Висновки ґрунтуються на анкетуванні і проведеному аналізі сторінок бібліотек на вибраних порталах.
 • Item
  Wykorzystanie mediów społecznościowych w działaniach promocyjnych Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017) Przybysz, Janina; Pioterek, Paweł; Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
  Artykuł przedstawia media społecznościowe jako narzędzie budowania wizerunku i wykorzystania ich w działaniach promocyjnych Bibliotek. Celem artykułu jest pokazanie działań promocyjnych i ich wpływ na postrzeganie biblioteki w otoczeniu. Posłużono się przykładem Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, która od wielu lat z pozytywnym skutkiem stosuje strategie marketingowe. Social media have become an important part of communication and marketing strategies of many libraries around the world, opening them further to technological and civilizational changes. Thanks to them libraries can create and enhance relationships with users on a different level than before and obtain support for many of their actions. The authors present the phenomenon of social media focusing on its specific features and history. They also attempt to examine the selected academic libraries taking into account their use of social networking sites. In the article's summary it was stated that the use of social media in libraries is only developing and undergoing continuous transformation. There are new services and channels of communication, and more and more libraries use them in their work. This has also been seen in the discussed WSB Library activities in Poznan, where social media tools are being increasingly used. Метою статті є представлення способів використання соціальних мереж у промоції бібліотеки та їхній вплив на сприйняття бібліотечної інституції у соціумі. Сьогодні соціальні медіа перебувають у постійному розвитку і змінюються, у зв’язку з появою нових сервісів і каналів комунікації. Представлено досвід бібліотеки Вищої банківської школи у Познані, яка протягом довгих років використовує маркетингові стратегії в управлінській діяльності.
 • Item
  Logo bibliotek akademickich jako element identyfikacji wizualnej
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017) Fluda-Krokos, Agnieszka; Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Nauk o Informacji
  Logo to jeden z elementów systemu identyfikacji wizualnej mającego na celu kreowanie wizerunku organizacji, jej jednoznaczną identyfikację i rozpoznawalność. W tekście, po przedstawieniu podstaw terminologicznych oraz roli logo w komunikacji z odbiorcą, analizie poddane zostały logo wybranych polskich bibliotek akademickich – 54, w tym szczegółowej charakterystyce – 15, a także pogrupowano grafiki wg konkretnych typologii (G. Hardy’ego, M. Evamy’ego, M. Fleischera, J. Altkorna), wskazano najczęściej występujące motywy oraz typy, a także korespondencję pomiędzy logo uczelni a logo biblioteki. Przeprowadzone badania pozwoliły na ustalenie trendów panujących w projektach logo bibliotek akademickich oraz cech znaków. Niewątpliwymi zaletami posiadania własnego logo jest reklama biblioteki, zapamiętywalność jej znaku i jego korespondencja z pozytywnymi skojarzeniami, a także przyciągnięcie uwagi i podkreślenie indywidualności książnicy będącej częścią struktury instytucji szkolnictwa wyższego. The logo is one of the components of a visual identification system designed to create the identity of an organization, its unique identity and visibility. In this paper, after a short presentation of the basic terminologies and the role of the logo in the communication with the customers, we will analyze the logos of a selection of Polish academic libraries – 54, and a detailed characterization of 15, as well as an attempt to group the signs by specific typology (G. Hardy, M. Evamy, M. Fleischer, J. Altkorn) and indicate the most frequently occurring motifs and types and correspondence between the logo of university and the logo of its library. The study showed the determination of the trends in the logo design projects of academic libraries and features of signs. Undoubted advantages of having your own logo is advertisement of the library, the memorability of its sign and its correspondence with the positive connotations, attracting attention and emphasizing individuality of the library as part of the structure of higher education institutions. Логотип – один із елементів системи візуальної ідентифікації. Представлено коротку характеристику ролі логотипу в комунікаційних процесах з користувачем і термінологічну базу. Охарактеризовано логотипи 54 польських бібліотек вищих навчальних закладів і проаналізовано – 15. Здійснено спробу типологічного групування графічних елементів логотипів за критеріями, розробленими Г. Харді, М. Флейшером, Є. Альткорном, а також підкреслено найчастіше використовувані їх мотиви й типи. Показано результати аналізу логотипів вибраних польських наукових бібліотек ВНЗ, символіка яких часто відображає знаки, характерні для навчальних закладів. Проведене дослідження дозволило простежити характерні тенденції, які притаманні логотипам наукових бібліотек, основною метою використання яких є формування іміджу і розпізнаваності організації. Важливою ознакою успішності бібліотеки є наявність логотипу, який підкреслює її індивідуальність як підрозділу навчальної інституції.
 • Item
  Формування культури читання в аспекті збереження матеріальних носіїв інформації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017) Льода, Любов; Дзендзелюк, Леся; Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
  Читання розглядається як комплекс навиків роботи з книгою, етична поведінка у бібліотечному просторі, дослідницьке розпізнавання архітектоніки тексту, ідентифікація культури створення книги. Порівнюється з пасивним сприйняттям комп’ютерної інформації, що веде до падіння читацької культури. Обговорюються особливості використання інформації з різних носіїв та існуючі обмеження досліджень матеріальних об’єктів за допомогою інтернет-ресурсів. The culture of reading is analyzed as complex of working with the book skills, ethical behavior in the library space, research recognition of the architectonics of the text, identification the books creating culture. Compared with passive perception of computer information, that decreases the reading culture. We discuss the ability to read information from various carriers and imperfections of studying material objects with the Internet resource. Kulturę czytelnictwa rozpatruje się jako zespół nawyków pracy z książką, zachowanie etyczne w przestrzeni bibliotecznej, jako pole badania w kierunku rozpoznawania architektoniki tekstu, identyfikację kultury powstawania książki, porównanie do pasywnego odbioru informacji komputerowej, który prowadzi do upadku kultury czytelniczej. Omawia się cechy charakterystyczne wykorzystania informacji z różnych nośników oraz istniejące ograniczenia w badaniach obiektów materialnych przy pomocy zasobów Internetu.
 • Item
  Edukacja biblioteczna użytkowników w Bibliotece Politechniki Białostockiej
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017) Kierejczuk, Elżbieta; Sidorczuk, Anna; Gogiel-Kuźmicka, Anna; Biblioteka Politechniki Białostockiej
  Współczesna biblioteka akademicka to miejsce, gdzie spotykają się użytkownicy będący na różnych etapach swojej drogi ku wiedzy. Z uwagi na ten fakt, edukacja biblioteczna pod względem formy i zakresu przekazywanych treści powinna być dostosowana do poziomu wiedzy i umiejętności odbiorców. Artykuł opisuje rozwój edukacji bibliotecznej w Bibliotece Politechniki Białostockiej w ciągu kilku dziesięcioleci, a także prezentuje aktualnie podejmowane działania edukacyjne bibliotekarzy realizowane wśród różnych grup użytkowników: studentów, dzieci (w ramach Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego) oraz innych okazjonalnych odbiorców, w celu podniesienia ich kompetencji i kształcenia umiejętności informacyjnych. The modern academic library is a place where users are at different stages of their path to knowledge. Library education is varied in terms of the form and scope of content delivered, tailored to the recipient. On the other hand, the main goal – to improve the competence and education of users' information skills, has always remained the same. This article describes the educational activities of librarians of the Library of Bialystok University of Technology among different user groups: students, children of Podlaskie Children’s University and other occasional recipients, in order to improve their skills and information literacy. Наукова бібліотека – це осередок, де зустрічаються читачі, які перебувають на різних етапах інформаційної компетенції. Бібліотечне навчання, організоване у Бібліотеці Білостоцького технічного університету, полягає в індивідуальному підході з використанням форм, методів і змістового наповнення, орієнтованого на кожного користувача. Висвітлено види діяльності, скеровані до різних груп користувачів: студентів, дітей (у рамках Підляського дитячого університету) та інших користувачів з метою формування у них інформаційної компетенції та навичок. У статті представлено розвиток інтегрованого навчання в Бібліотеці Білостоцького технічного університету протягом десятиліть.
 • Item
  Ewolucja form i treści szkoleń bibliotecznych w Bibliotece Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017) Gryta, Anna; Łapuć, Wiesława; Biblioteka Główna Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  W publikacji zaprezentowano w ujęciu historycznym, od czasu powstania uczelni do chwili obecnej, ewolucję form szkoleń bibliotecznych prowadzonych przez pracowników biblioteki. Omówiono formy zajęć oraz ich tematykę z uwzględnieniem zmian środowiska informacyjnego oraz rozwoju technologii informacyjnych. In this paper the evolvement of library and information skills training delivered by the librarians is discussed. The article presents the trainings from the historical point of view, starting from the moment of establishing our University until present time. The forms of training courses and the development of subject areas are analyzed and we take into consideration all changes of information environment as well as information technology progress. У статті в історичному ракурсі (від початків створення технологічного університету і до сьогоднішнього дня) представлено еволюцію в організації різних видів бібліотечних занять, які проводять працівники бібліотеки. Описано форми проведення занять та їх тематику з урахуванням змін в інформаційних технологіях. Представлено результати соціологічного дослідження.
 • Item
  Kształtowanie kompetencji informacyjnych użytkowników technicznej biblioteki akademickiej
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017) Sójkowska, Iwona; Biblioteka Politechniki Łódzkiej
  Wobec postępującej mobilności i wzrostu znaczenia społeczeństwa informacyjnego coraz więcej uwagi poświęca się jakości kształcenia, które poddawane jest ewaluacji w trzech obszarach: wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych. Niezależnie od kierunku studiów proces zdobywania wiedzy, kształtowania umiejętności i rozwoju kompetencji społecznych na każdym etapie powinien być wspierany kompetencjami informacyjnymi, zapewniającymi efektywne korzystanie ze źródeł informacji. Biblioteki akademickie stanowią warsztat pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej uczelni. Referat przybliża działalność dydaktyczną biblioteki akademickiej ukierunkowaną na przekazywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności korzystania z elektronicznych źródeł informacji i dzielenia się wiedzą. W oparciu o doświadczenia Biblioteki Politechniki Łódzkiej (BPŁ) przedstawione zostały zajęcia organizowane, promowane i prowadzone przez bibliotekarzy. Przybliżono kompetencje bibliotekarzy prowadzących zajęcia oraz omówiono współpracę z wydziałami uczelni w zakresie organizacji zajęć. Zaprezentowano zdefiniowane w BPŁ grupy uczestników zajęć oraz przybliżono ofertę dydaktyczną biblioteki, dostosowaną do potrzeb określonego odbiorcy ze środowiska akademickiego (studenta, doktoranta, pracownika), uwzględniającą m.in. wybór formy zajęć oraz zakresu merytorycznego. Referat prezentuje także doświadczenia w organizacji zajęć skierowanych poza środowisko akademickie Politechniki Łódzkiej, z uwagi na funkcje biblioteki, do których należą: publiczny dostęp do zbiorów oraz upowszechnianie osiągnięć nauki. Autorka zwróciła również uwagę na perspektywy rozwoju dydaktyki bibliotecznej w BPŁ i podejmowane działania w kierunku lepszej współpracy z wydziałami uczelni. In the face of increasing mobility and growing meaning of the information society, much more attention is paid to the quality of education, which is subjected to constant evaluation in such areas as knowledge, capacity and social competencies. Regardless of subject of study, the process of acquiring knowledge, developing skills and social competencies at every stage should be supported with information competencies that provide effective use of the sources of information. Nowadays the academic libraries function as centers supporting university didactics and research. The article is primarily devoted to educational activities concentrated on developing skills in retrieving the electronic resources, which are adjusted to the needs of academia in the field of subject area. The paper also discusses, on the example of Library of the Lodz University of Technology, librarians' competencies whose task is to conduct classes, workshops and cooperate with the university faculties in the field of class arrangement. It also defines groups of participants (student, PhD student, researcher, academic teacher) to whom the library didactics is addressed. Moreover, the author presents library's experiences in organizing trainings for non-academic community, due to its library functions, like public access to collections and popularization of science achievements. In the end, the author points out the future of library didactics offered by the Library of the Lodz University of Technology and indicates necessary activities in order to improve the cooperation with academia. У зв’язку зі зростанням впливу змін інформаційного суспільства і поступом мобільності, щоразу більше уваги присвячується якості навчання, яка оцінюється за трьома показниками: знання (вміння), навички і соціальна компетенція. Незалежно від спеціальностей, на кожному етапі процес здобування знань, формування навичок і соціальна адаптація студентів повинні спиратися на інформаційні компетенції, здатні забезпечити ефективне використання джерел інформації. Наукові бібліотеки здійснюють практичну підтримку освітнього і науково-дослідного процесу навчального закладу. У доповіді представлено освітню діяльність наукової бібліотеки, скеровану на передачу вмінь, формування навичок використання електронних джерел інформації та обмін знаннями. Бібліотечні заняття підготовлені спеціально для академічної спільноти навчального закладу. Використовуючи досвід бібліотеки Лодзького технічного університету, представлено основні види занять, які організовують, рекламують і проводять бібліотекарі. Значну увагу приділено компетенції бібліотекарів, які проводять заняття, охарактеризовано види співпраці з інститутами політехніки з метою організації занять. Представлено групи користувачів бібліотеки. Акцентовано на інформаційно-освітніх пропозиціях бібліотеки, із врахуванням індивідуальних потреб конкретних груп споживачів послуг (студентів, аспірантів, наукових працівників), а також диференційованих підходів до проведення форм занять та обсягу надаваної інформації. У доповіді висвітлено досвід організації занять, скерованих до сторонніх користувачів. Авторка привернула увагу до перспектив розвитку занять з інформаційної культури в бібліотеці Лодзького технічного університету, зосередивши увагу на заходах і співпраці з інститутами політехніки.
 • Item
  Електронні каталоги Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого: загальна характеристика
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017) Збанацька, Оксана; Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого
  Розглядається історія створення, ведення та інформаційне наповнення електронних каталогів Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. Розкриваються пошукові можливості кожного з них. Наводяться статистичні відомості щодо кількості бібліографічних записів. The creation, management and information filling history of the Yaroslav Mudryi National Library of Ukraine electronic catalogs is considered. The search capabilities of each of them are explored. Statistical information on the number of bibliographic records is provided. Uwagę skupiono na historii powstania, prowadzenia oraz zawartości informacyjnej katalogów elektronicznych Narodowej Biblioteki Ukrainy im. Jarosława Mądrego. Pokazano możliwości wyszukiwawcze każdego z nich. Przytoczono dane statystyczne dotyczące ilości rekordów bibliograficznych.
 • Item
  Zawsze znajdzie się więcej informacji… – katalog Biblioteki Politechniki Lubelskiej skuteczne narzędzie wyszukiwawcze
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017) Matczuk, Ewa; Morek, Wojciech; Szuster, Tomasz; Biblioteka Politechniki Lubelskiej
  Dostęp do nowych technologii zmienił wymagania użytkowników w stosunku do usług biblioteczno-informacyjnych. Czytelnicy oczekują, że biblioteczny system informacyjno-wyszukiwawczy, którego elementem jest katalog komputerowy, będzie posiadał narzędzia znane z serwisów internetowych. Katalog Biblioteki Politechniki Lubelskiej oferuje usługi wykorzystywane w katalogach typu 2.0. W artykule zostaną omówione funkcjonalności katalogu, zostanie przeprowadzona analiza strategii wyszukiwań i skuteczności wykorzystywanych narzędzi. Access to new technologies has changed the experience of library users with library and information services. Readers expect that the library information and retrieval system, which includes the computer directory, will have tools known from the Internet. Catalog of the Lublin University of Technology Library offers services used in catalogs of 2.0 type. The article will discuss the functionality of the catalog directory and analyze the search strategy and the effectiveness of the tools used. Доступ до нових технологій змінив і розширив вимоги користувачів до спектру інформаційно-бібліотечних послуг. Читачі очікують, що автоматизована бібліотечна система, елементом якої є електронний каталог, надаватиме послуг подібні Інтернет-сервісам. Каталог бібліотеки Люблінського технічного університету пропонує користувачеві послуги 2.0. У доповіді представлено функціональні можливості та пошукові інструменти каталогу бібліотеки Люблінського технічного університету.
 • Item
  Katalog komputerowy Biblioteki Politechniki Opolskiej jako źródło informacji o zasobach biblioteki oraz forma promocji zbiorów
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017) Fedynyszyn, Karina; Glapa, Teresa; Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej
 • Item
  Особливості міграції на АБІС Koha
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017) Дубик, Сергій Орестович; Dubyk, Serhij; Науково-технічна бібліотека Національний університет «Львівська політехніка»
  Розглянуті вимоги до сучасних автоматизованих бібліотечних інформаційних систем, однією з яких є вільна та відкрита АБІС Koha. Представлені основні етапи при міграції на АБІС Koha. Описана структура MARC-форматів для бібліографічних та авторитетних записів. Досліджені особливості підготовки бібліографічних, читацьких та інших даних при міграції.