Методичні засади оцінювання економічної ефективності впровадження ресурсозберігаючих технологій на промислових підприємствах

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розроблено метод оцінювання економічного ефекту від впровадження на промислових підприємствах ресурсозберігаючих видів техніки та технологій, який включає такі етапи: виокремлення технологічної складової основних засобів за існуючою та за новою технологіями виготовлення продукції; формування масиву вихідної інформації; обчислення граничного терміну ефективної експлуатації існуючої технології виготовлення продукції; обчислення показника чистої теперішньої вартості(ЧТВ) проекту впровадження нової технології; визначення моменту часу t, за якого набуває максимального значення величина певної функції. Побудовано аналітичний вираз критерію доцільності заміни існуючої технології виготовлення промислової продукції на нову ресурсозберігаючу технологію її виробництва. Розроблено метод встановлення оптимального терміну заміни старої технології виготовлення продукції на нову ресурсозберігаючу технологію. У спрощеному випадку, величина економічного ефекту може бути обчислена у випадках: заміни старої технології на нову відразу на початку досліджуваного періоду; заміни старої технології на нову у момент, коли чистий грошовий потік за старою технологією дорывнюватиме нулю, і заміни старої технології в оптимальний момент часу. The method of estimating economic effect of introducing saving equipment and technologies at industrial enterprises has been developed. The method includes the following stages: distinquishing a technological component of the fixed assets by existing and new technologies of production; forming the input information array; calculating maximum service life of the existing technology of production; calculating the net present value (NPV) index of the new technology introduction project; determining the point in time t at which the value of a certain function reaches its maximum. There has been created an analytical expression of the criterion of expediency of replacing existing technology of production by the new saving technology. The method of establishing the optimum term of replacing the old technology of production by the new saving technology has been developed. In the simplified case, the value of economic benefits can be calculated in the following cases: when the old technology is replaced by the new one just at the beginning of the period being investigated; when the old technology is replaced by the new one at the moment when the net cash flow by old technology becomes zero and the old technology is replaced at the optimum moment of time.

Description

Keywords

технологія, ресурсозбереження, інвестиції, ефективність, ціна, приведені витрати, питома капіталомісткість, собівартість, technology, resource saving, investments, efficiency, price, reduced costs, specific capital intensity, cost

Citation

Ємельянов О. Ю. Методичні засади оцінювання економічної ефективності впровадження ресурсозберігаючих технологій на промислових підприємствах / О. Ю. Ємельянов., Т. О. Петрушка., І. З. Крет // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 754 : Проблеми економіки та управління. – С. 18–25. – Бібліографія: 8 назв.