Проблеми економіки та управління. – 2013. – №754

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, аспірантів та співробітників Інституту економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка”, а також вчених і викладачів інших наукових і навчальних закладів України та Польщі. Серед економічних проблем чільне місце посідають питання, пов’язані з інвестиційною привабливістю окремих галузей і підприємств, виконанням актуальних завдань поглиблення і розширення інноваційних процесів у різних сферах господарювання, з удосконаленням методів аналітичної оцінки діяльності підприємств. У своїх публікаціях автори велику увагу приділяють висвітленню проблем удосконалення системи управління інноваційною діяльністю, використанню сучасних інформаційних технологій та інструментарію фінансового менеджменту у формуванні інноваційного потенціалу підприємств, особливостям стратегічного управління, маркетингової діяльності, забезпеченню розвитку кадрового потенціалу в сучасних умовах господарювання. Усі представлені матеріали знайдуть зацікавленого читача, вони будуть корисними не тільки науковим працівникам і викладачам ВНЗ, а й практичним працівникам різних галузей національного господарства і слухачам системи підвищення кваліфікації.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – № 754 : Проблеми економіки та управління / відповідальний редактор Й. М. Петрович. – 244 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 35
 • Item
  Зміст до Вісника «Проблеми економіки та управління» № 754
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013)
 • Item
  Визначення місця маркетингового контролера в організаційній структурі підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Чухрай, Н. І.; Млинко, І. Б.
  Визначено чинники впливу на структуру організування контролінгу маркетингу, розроблено форми виокремлення осередків відповідальності за маркетинг, зазначено умови успішного впровадження системи контролінгу маркетингової і збутової діяльності на промисловому підприємстві. In article defines the factors of influence on the structure of the organization controlling marketing, developed forms of isolation centers responsibility for marketing, indicated conditions for successful implementation of controlling the marketing and sales activities on an industrial enterprise.
 • Item
  Інтелектуальний потенціал як головний чинник формування інтелектуального капіталу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Філіппова, С. В.; Ковтуненко, К. В.
  Розкрито особливості формування інтелектуального капіталу підприємства та підкреслена значущість інтелектуального потенціалу як чинника формування інтелектуального капіталу. З’ясована роль інтелектуального потенціалу на різних стадіях життєдіяльності підприємства. Визначено основні проблеми формування інтелектуального потенціалу підприємства. Features of formation of company’s intellectual capital have been considered in the article. The importance of intellectual potential as a factor in the formation of intellectual capital was highlighted. The role of intellectual potential at different stages of life activity of the enterprise has been defined. The main problems of the formation of the intellectual potential of the enterprise were determined.
 • Item
  Державне управління інвестиційними процесами у контексті
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Просович, О. П.; Бондаренко, Ю. Г.
  Зроблено спробу системно проаналізувати роль держави в управлінні інвестиційними процесами. Досліджено позиції основних економічних шкіл та погляди видатних українських економістів, які досліджували вплив держави на економічні процеси та важливість залучення інвестицій для ефективного розвитку держави, що є надзвичайно актуальним сьогодні у перерізі економічної та політичної кризи в Україні. Розглянута важливість залучення до роботи в органах державного управління кадрів з високим рівнем професійної компетентності, що дало змогу виявити таке: критерії духовності та моральності претендента на посаду державного службовця повинні стояти на одному щаблі з його кваліфікацією та досвідом роботи. З підтвердженням цієї думки виступали й українські економісти, зокрема Іван Вернадський, який доводив важливість духовного капіталу у процесі створення державності. Зроблено спробу схематично зобразити роль і вплив державного управління в процесі формування інвестиційно привабливої держави. Проаналізована проблема державного управління інвестиційними процесами дала змогу виявити необхідність державного управління для забезпечення ефективного розвитку економіки країни та його вагомий вплив на створення привабливих умов для інвестування на світовому рівні. An attempt to analyse systematically the role of state in administration of investment process is done in the article. The positions of main economic schools and opinions of famous Ukrainian economists, which probed influence of the state on economic processes and importance of attracting investments for effective development of the state, are investigated. Nowadays it is extremely actual especially taking into consideration the economic and political crisis within Ukraine. The importance of employment of personnel with high professional competence in the state administrative bodies in state administration is considered. That enabled to find out the following criteria – of spirituality and morality of candidate for position of public servant, which must stand on one stage along with his qualification and experience. The idea was supported by the Ukrainian economists, including Ivan Vernadskiy who proved the importance of spiritual capital in the process of creation of the state system. An attempt to represent schematically the influence and importance of state administration in the process of creation of the investment attractive state is done. The done analysis, devoted the problem of state administration of investment processes, enabled to probe necessity of state administration for effective development of economy of the state and its important influence on creation of attractive conditions for investing at world level.
 • Item
  Джерела виникнення та наслідки функціонування управлінських конфліктів на підприємствах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Подольчак, Н. Ю.; Ковальчук, Г. Р.
  Проаналізовано можливі причини та наслідки дії управлінських конфліктів, що дало змогу виявити, що для цілісного дослідження процесу управління конфліктами необхідно пов’язати причини виникнення конфліктів, їх види та наслідки між собою. При цьому важливе значення має поділ усіх трьох складових на внутрішні та зовнішні. Також причини та наслідки можна поділити на функціональні та дисфункціональні. Враховуючи наведені у наукових працях класифікаційні ознаки та необхідність виокремлення причинно-наслідкових зв’язків між елементами конфлікту, побудовано мапу управлінських конфліктів із причинами та наслідками. Така мапа корисна для практичної діяльності підприємства, оскільки пошук адекватних методів вирішення та запобігання конфліктам часто вимагає побудови причинно-наслідкових зв’язків управлінського конфлікту. Запропоновано виділяти первинні причини управлінських конфліктів, що дасть змогу чітко встановити особливості управлінського конфлікту, підвищить рівень розуміння конфлікту його сторонами та адекватно підібрати методи щодо його управління. Для формування конкретних причин до кожного конфлікту потрібно сформувати спочатку первинні, або агреговані причини, а потім вторинні. Рівнів вторинних причин може бути кілька залежно від виду управлінського конфлікту. Аналіз діяльності підприємств та літературних джерел, присвячених проблемі управління конфліктами, дав змогу виокремити такі основні функції управлінських конфліктів: системоутворювальну, регулювальну, інноваційну, ідентифікаційну, мобілізуючу, накопичувальну. Наведено трактування усіх виокремлених функцій управлінських конфліктів. The paper explores possible causes and effects of management conflicts; such a study allows to reveal the fact that for comprehensive research of the conflict management process it is necessary to discover interrelation between causes of conflict, their types and effects. It is important to divide each of the three components into internal and external. Causes and effects can be also divided into functional and dysfunctional. Considering classifying characteristics presented in scientific literature, and the necessity to identify causal relationships between elements of a conflict, the authors have built up the map of management conflicts depicting their causes and effects. This map is useful in practical activities of an enterprise, since the search for adequate methods of resolving and preventing conflicts often requires building causal relationships of a management conflict. The article also suggests clarifying the primary causes of management conflicts that will make it possible to clearly define peculiarities of a management conflict, will increase the level of the conflict understanding by the parties and will allow choosing the adequate methods of conflict management. To identify particular causes of each conflict one should first identify its primary, or aggregated, causes and then secondary ones. There may be several levels of secondary causes, depending on the type of the management conflict. Analysis of the enterprises’ activities and of the literature dealing with conflict management has made it possible to distinguish the following basic functions of management conflicts: systemforming, controlling, innovative, identifying, mobilizing and accumulating. The interpretation of every of the identified functions of management conflicts is presented.
 • Item
  Формування моделі соціального розвитку територіальних одиниць присутності енергогенеруючих підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Парій, І. В.
  Обґрунтована потреба в ефективному соціальному розвитку енергогенеруючих підприємств, від якого залежить продуктивність праці персоналу, позитивний імідж у суспільстві, їх ринкова вартість. На основі статистичної інформації енергогенеруючих підприємств здійснено огляд рівнів соціального розвитку, встановлено, що базовий і корпоративний рівні соціального розвитку добре розвинені, однак не достатньо уваги приділяється вищому рівню соціального розвитку, який у своїх масштабах стосується суспільних проблем і покликаний відстоювати інтереси територіальної громади. До того ж при забезпеченні участі енергогенеруючих підприємств у розвитку територіальних одиниць присутності постає проблема обмеженого фінансування соціальних проектів з боку енергогенеруючих підприємств, бо, як видно із практики діяльності соціальний розвиток має дотаційний характер. Особливої уваги потребує проблема забезпечення взаємодії зацікавлених сторін у здійсненні соціального розвитку, налагодженні ефективних комунікацій між ними і встановленні зворотних зв’язків. Запропонована модель, яка покликана консолідувати зусилля усіх зацікавлених сторін, забезпечити сприяння соціальному розвитку місцевих громад, територіальних одиниць присутності енергогенеруючих підприємств. Обґрунтована необхідність участі енергогенеруючих підприємств у здійсненні соціального розвитку територіальних одиниць присутності. Висвітлено результат розвитку енергогенеруючих підприємств від можливої реалізації на практиці пропонованої моделі. The present article reveals the evaluation of the levels of social development based on statistical information of energy generating enterprises. It is discovered, that social development of energy generating enterprises carries grant character. However the effective social development influences the personnel labour productivity which effects the economic indices of activity of energy generating enterprises, and also the positive image in society. On the basis of estimation it is set that base and corporate levels of social development are well developed, however not enough attention is paid to the higher level of social development, which in its scales goes beyond the borders of an enterprise, and is called to defend the interests of territorial society. Along with it while providing of participation of energy generating enterprises in development of territorial units of presence, the problem of the limited financing of social projects appears from the side of energy generating enterprises. The special attention is required by the problem of providing of cooperation of parties concerned in social development, adjusting of effective communications between them and establishing reverse connections. As a result of research the offered model called to consolidate efforts of all parties concerned, to provide an assistance to social development of local communities, territorial units of presence of energy generating enterprises. The necessity of participation of energy generating enterprises is reasoned for realization of social development of territorial units of presence. The result of development of energy generating enterprises from the possible realization of the offered model applied in practice is reflected.
 • Item
  Сутність та основні напрямки маркетингової діяльності теплопостачальних організацій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Косар, Н. С.; Лаврів, У. О.; Кубрак, Н. Р.
  Розглянуто шляхи та напрямки підвищення ефективності функціонування теплоенергетичних підприємств на засадах маркетингу. Встановлено проблеми, які негативно впливають на надійність теплопостачання населення та економіку України. Обґрунтована необхідність використання теплопостачальними компаніями різноманітних видів маркетингу: соціально-етичного, маркетингу взаємовідносин, синхромаркетингу, демаркетингу, ремаркетингу, екологічного маркетингу. Проаналізовано конкурентне середовище у сфері теплопостачання, насамперед з боку товарів-замінників. Розглянуто особливості сегментування ринків теплової енергії, прогнозування попиту на неї, реалізації політики демаркетингу, спрямованої на енергозбереження у сфері тепловикористання. Встановлена доцільність покращання діяльності цього типу підприємств з використанням бенчмаркінгу як у сфері теплопостачання, так і обслуговування клієнтів. Подано рекомендації щодо диверсифікації діяльності теплопостачальних підприємств, активізації їхніх маркетингових комунікацій з використанням реклами та заходів паблісіті.The ways and directions of effective functioning increasing of thermal power companies based on marketing principles are considered. Some problems having a negative influence on thermal power supplying for population and the economy of Ukraine are determined. The necessity of using of different kinds of marketing by thermal power companies is justified. Among the mentioned kinds of marketing are the following: social-ethic marketing, marketing of mutual relations, demarketing, synchromarketing, remarketing, ecological marketing etc. The competitive environment of the field of thermal power supplying, moreover from the side of goods-substitutes are analysed. The peculiarities of the thermal power supplying market segmentation are considered. The prognoses of energy demand along with the realization of the demarketing policy directed on energy conservation in the field of thermal power are regarded as well. The expediency of improving of the thermal power company activity based on benchmarking as well as customer service is set. The recommendations concerning the diversification of the firm activity and activation of its marketing communication using advertising and measures of publicity are given.
 • Item
  Удосконалення розробки фінансових розділів бізнес-планів на підприємствах малого бізнесу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Катаєв, А. В.; Дубодєлова, А. В.; Процак, К. В.
  Розглядаються проблемні моменти розробки підприємствами малого бізнесу України фінансових розділів бізнес-планів впровадження інвестиційних проектів. Проаналізовано три основні типи помилок, які зустрічаються під час обґрунтування доцільності інвестицій у бізнес-проекти з частковим кредитним фінансуванням. Зокрема – це некоректне визначення обсягів грошових потоків унаслідок впровадження бізнес-проекту; заниженість оцінки ціни власного капіталу підприємства та відповідно ставки дисконтування майбутніх грошових потоків; методично некоректний розрахунок NPV проекту. З’ясовано, що вагомим чинником типовості цих помилок є застосування підприємствами малого бізнесу методологічних та методичних підходів, неадаптованих до специфіки інвестиційної діяльності підприємств малого бізнесу. Розглянуто методики, застосування яких підприємствами малого бізнесу під час розроблення фінансових розділів бізнес-планів забезпечуватиме підвищення достовірності бізнес-планів інвестиційних проектів та обґрунтованості доцільності інвестицій у ці проекти. Це дасть змогу здійснювати ретельніший відбір проектів, впроваджуючи лише ті з них, які будуть потенційно здатні забезпечити реалізацію цілей цих підприємств. The article deals with the problematic aspects of the development of the business plan financial sections of investment projects implemented by small enterprises of Ukraine. Three main types of mistakes, which occur in the process of substantiation of reasonability of the investments with partial credit financing, are analyzed. They are: incorrect definition of the project’s cash flow volumes; underestimation of the value of the price of the enterprise own capital; methodically incorrect calculation of the NPV project. It has been determined that the main typical nature of these mistakes, done by small business enterprises, is the use of methodological and methodical approaches, which are not adapted to the specificity of investment activity of small business enterprises. Methods, which will supply small business enterprises with the technique of the development of business plan financial sections and provide the increase of reliability of business plan investment projects and justify the expediency of investments into these projects, are considered. This makes it possible to perform a more thorough selection of projects and implement only those of them which will potentially be able to realize the aims of these enterprises.
 • Item
  Проблеми інноваційної діяльності промисловості України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Мірошник, Р. О.; Коцовський, Ю. І.
  Проаналізовано проблеми інноваційної діяльності в Україні. Обґрунтована вагомість сучасної інноваційної діяльності для економічного розвитку. Визначено особливості інноваційного розвитку України на сучасному етапі. Закцентовано увагу на необхідності інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності економіки. Запропоновано заходи щодо створення реальних програм і забезпечення успіху їх реалізації в промисловості. Запропоновано створити ефективну централізовану державну систему координації інноваційного розвитку економіки, яка передбачатиме створення Міністерства з питань науки та інновацій; встановлення тісніших і відповідальніших партнерських відносин між владою, усіма учасниками національної інноваційної системи і суспільством; створення системи постійного моніторингу динаміки інноваційного розвитку України; розгортання урядової програми реалізації Стратегії інноваційного розвитку України на 2010–2020 рр. в умовах глобалізаційних викликів. The article reveals the problems of the innovation activity in Ukraine. The significance of contemporary innovation for economic development is substantiated. The peculiarities of innovative development of Ukraine today are defined. The need of investment support of economic innovation activity is emphasized. Measures for creation of real programs and providing with their successful realisation in industry are proposed. It is proposed to create an effective centralized state system of coordination innovative economic development that will include the creation of the Ministry of Science and Innovation, establishing closer and responsible partnerships between government, all members of the national innovation system and society, a system of constant monitoring of the dynamics of innovation development of Ukraine, and to launch and develop. Open Government Programme of Innovative Development Strategy of Ukraine for 2010-2020 in the conditions of the globalization challenges.
 • Item
  Інноваційний розвиток у сфері управління енергоефективністю у містах України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Копець, Г. Р.
  Уточнена сутність інноваційного розвитку у сфері енергоефективності з урахуванням теоретичних підходів та концепцій розвитку інноваційної діяльності. Окреслено основні характеристики інноваційної діяльності у сфері енергоефективності. На основі аналізу зарубіжного та вітчизняного досвіду інноваційного розвитку у сфері енергоефективності запропоновано конкретні напрямки інноваційної діяльності у сфері енергоефективності та муніципального енергоменеджменту. Підкреслено особливу важливість фінансових аспектів та людських ресурсів для розвитку інноваційної діяльності у сфері енергоефективності. Інноваційні технології у сфері енергоефективності сприяють сталому розвитку України згідно з міжнародними угодами, економному використанню енергоресурсів, підвищенню рівня екологічності діяльності підприємств та організацій. Основою для енергоменеджменту є об’єктивний облік та аналіз споживання енергоресурсів. Наведено інноваційні підходи до обліку та аналізу енергоспоживання у муніципальних об’єктах. Розглядається використання інформаційно-комп’ютерних систем для моделювання та прогнозування складових енергоменеджменту сучасних організацій. Це забезпечує підвищення ефективності використання енергоресурсів об’єктів муніципального господарства, а також якості наданих ними послуг. Наведено досвід інноваційних заходів у сфері комплексного управління енергоспоживанням у муніципальному менеджменті міста Львова.The article specifies the nature of innovative developments in the field of energy efficiency with the account of theoretical concepts and approaches to innovative activities. The introduction deals with defining the main factors influencing the need of new developments within innovative municipal managerial practices. The proposition of new developments stems from the analysis of domestic and foreign best practices concerning municipal energy management. Special emphasis is made on the important role of both financial and human resources in development of conceptual underpinnings as well as practical applications of innovative managerial know-how concerning effective use of energy. These innovative developments aid sustainable develoment of Ukraine in international context, promote a more rational approach to the use of energy and resources, exert a positive influence on the environment. Among others, the fundamental underpinning of any municipal energy management practice is the process of sound energy and resource use accounting as well as relevant data analysis. With respect to this, we look at particular software solutions used for the purpose of data collection and analysis. The combination of the above helps municipalities achieve considerably lower parameters of energy consumption at a number of municipal infrastructure facilites, while maintaining a high quality of provided municipal services to the public. The data for this paper is based on actual experience with implementing such a system within the municipal infrastructure of the city of Lviv.
 • Item
  Концепція контролінгу інноваційної діяльності підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Панас, Я. В.
  Обґрунтовано концепцію контролінгу інноваційної діяльності в умовах трансформації вітчизняної економіки з урахуванням особистих інтересів власників, менеджерів вищої ланки та працівників підприємства. Визначено відмінні характеристики між поняттями “управління інноваційною діяльністю” та “контролінг інноваційної діяльності” в інноваційному менеджменті. Уточнено місце контролінгу інноваційної діяльності у загальній структурі контролінгу. Здійснено аналіз складових концепції контролінгу інноваційної діяльності підприємства в умовах трансформації вітчизняної економіки: мети, принципів, функцій, завдань, рівнів, об’єктів, суб’єкта, критеріїв, моделей, інструментів. Вперше функції контролінгу інноваційної діяльності розглянуто крізь призму особливостей формування організаційної структури управління підприємством. Набуло подальшого розвитку тлумачення поняття “контролінг інноваційної діяльності”. На основі запропонованих теоретико-методологічних положень розроблено алгоритм удосконалення системи управління з використанням контролінгового підрозділу, який забезпечує неперервний інноваційний розвиток підприємства. Objectives. Justifying the concept of controlling the innovation in the conditions of the national economy transformation, with the account of personal interests of owners, senior managers and employees. There has been determined the difference between the concepts of “innovation management” and “innovation controlling” in innovation management. The place of innovation controlling in the overall structure of controlling has been specified. The analysis of the components of the concept of controlling the innovative activities of enterprises during the national economy transformation period has been made, these components being: objectives, principles, functions, tasks, levels, objects, subjects, criteria, models and tools. For the first time the function of innovation controlling is considered in the light of peculiarities of the organizational management structure formation. The interpretation of the concept of “controlling the innovation” has been further developed. On the basis of the proposed theoretical and methodological positions there could be developed an algorithm for improving the management system with the use of the Controlling unit that provides continuous innovative development of the company.
 • Item
  Особливості розвитку ІТ-аутсорсингу в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Матвій, І. Є.
  Досліджено важливу проблематику сучасного етапу – розвиток ІТ-аутсорсингу в Україні. З’ясована роль та проаналізовано основні передумови щодо моделі управління використанням інформаційних ресурсів з метою забезпечення ефективного функціонування компанії, зокрема аутсорсингу. Досліджено основні переваги та недоліки під час використання ІТ-аутсорсингу. Визначено чинники, які впливають на прийняття рішення про використання аутсорсингу в ІТ-сфері, зокрема, найважливішими серед яких є: зниження виробничих витрат, економія трансакційних затрат, технологічна невизначеність, функціональна складність, недостатність ресурсів і критичний стан інформаційних ресурсів. Також проаналізовано тенденції розвитку вітчизняного ринку ІТ-аутсорсингу за період 2009–2012 рр. та виділено основні чинники позитивного й негативного впливу на нього. Проведений аналіз дав можливість визначити основні аспекти розвитку ІТ-аутсорсингу в Україні та окреслити основні завдання у цій сфері, які необхідно виконати для забезпечення подальшого його гармонійного розвитку та конкурентоспроможності в масштабах світового ринку. Насамперед це стосується вдосконалення законодавства, що має безпосереднє відношення до ІТ-сфери та ІТ-аутсорсингу; розвитку зовнішнього ІТ-аутсорсингу; забезпечення спеціальних умов у сфері інформаційних технологій. The article deals with the research into an important trend in economic development of Ukraine, that of IT-outsourcing. The article defines the role and analyzes the main prerequisites concerning information resources management model to ensure the effective operation of the company, in particular, its outsourcing. The basic advantages and disadvantages of IT-outsourcing are investigated. The factors affecting decision-making on outsourcing, in the IT-sector, in particular, are defined, the most important of them being reduction of production costs, transaction costs savings, technological uncertainty, functional complexity, lack of resources and critical state of information resources. The trends in the domestic market of outsourcing in 2009-2012 are also analyzed, and the major factors having positive and negative effects on this market are highlighted. The analysis made allowed to identify the main aspects of IT-outsourcing development in Ukraine and to outline the main objectives in this field that need to be addressed to ensure its further harmonious development and competitiveness in the world market. It concerns mainly the improvement of legislation directly related to the IT-sector and IT-outsourcing, development of external IT- outsourcing, providing special conditions in the field of information technologies.
 • Item
  Система управління якістю обслуговування клієнтів готельного підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Дубодєлова, А. В.; Лісовська, Л. С.; Нищота, А. О.
  На підставі аналізу наукової та методичної літератури розкрито сутність поняття “якість обслуговування клієнтів” і обґрунтована необхідність розроблення системи управління якістю вітчизняних готельних підприємств. Визначено зміст складових системи управління якістю обслуговування клієнтів готельного підприємства. Суб’єкти і об’єкти системи управління якістю обслуговування клієнтів готельного підприємства, які виокремлено на основі моделі “П’ять М”, продиференційовано за елементами, найголовнішими з яких є нормативне забезпечення якості послуг. Сформовано структурно-функціональну модель системи управління якістю обслуговування клієнтів готельного підприємства. Доведено, що управління якістю обслуговування клієнтів – складний процес, який охоплює організаційний, економічний і соціальний напрями діяльності готельного підприємства. За системним підходом управління якістю обслуговування клієнтів – це сукупність взаємопов’язаних суб’єктів, об’єктів, принципів, методів і функцій управління, орієнтований на розроблення та задоволення вимог щодо якості та зниження витрат на нього. Пріоритетним завданням управління якістю є підвищення рівня задоволеності клієнтів, зниження операційних витрат, забезпечення оперативності обслуговування, отримання оптимального прибутку. На підставі виконання досліджень сформовано структурно-функціональну модель системи управління якістю обслуговування клієнтів готельного підприємства. Обґрунтовано завдання системи управління якістю за етапами гостьового циклу. The article is based on an analysis of scientific and technical literature essence of the concept of customer service quality and the necessity of development a quality management system of domestic hotel companies. The content of the components of quality management system of customer service of the hotel company is determined. The subjects and objects of the quality management system, based on the model of "Five M", are differentiated by elements, the most important of which is the legislative assurance of service quality. The article also presents a structural-functional model of quality management system of hotel company customer service. The authors prove that the quality management of customer service is a complex process consisting of organizational, economic and social activities of the hotel business. According to the system approach the management of quality of the customer service is the collection of interrelated subjects, objects, principles, methods and management functions, focusing on the development and satisfaction of quality requirements and the reduction of their cost. The primary objectives of quality management are to improve customers’ satisfaction, to reduce operating costs, to provide efficient services, to obtain optimal profits. A structural-functional model of quality management system of customer service of the hotel company is formed on the basis of the investigation done. The tasks of quality management system according to the guest cycle stages are grounded.
 • Item
  Школи стратегії як основа розробки сталої парадигми стратегічного управління
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Дроб, О. М.
  Узагальнено існуючі школи стратегій, запропоновано вимоги до сучасної методології стратегічного управління. Здійснено систематизацію існуючих поглядів на реалізацію стратегічного управління. Сформовано на підставі аналізу існуючих шкіл стратегій вимоги до сучасної методології стратегічного управління, в результаті чого зроблено висновок щодо можливості універсалізації сучасної парадигми стратегічного управління на основі критичного поєднання методологій трьох шкіл – границь, динамічних здібностей і стратегічного мислення. Ключовими елементами сучасної методології стратегічного управління пропонується розглядати: стратегічне мислення; мережеву модель структури ресурсів організації; динамічну ієрархію цілей організації. The analysis of strategies schools presented in the article allowed to frame and propose requirements to modern methodology of strategic management. Besides the article contains the systematized information concerning the existing views on the implementation of strategic management. Basing on analysis of existing strategic policies the demands of modern strategic management methodology are compiled, resulting in the conclusion on the possibility of universal modern paradigm of strategic management based on critical methodologies combining three schools – of boundaries, of dynamic capabilities and of strategic thinking. Among the key elements of modern methodology of strategic management it is proposed to consider: strategic thinking, cross-border model of the organization’s resources and dynamic hierarchy of organizational goals.
 • Item
  Методичний підхід до оцінювання потенціалу управління інноваційними проектами підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Дзюбіна, А. В.; Матвій, І. Є.; Дзюбіна, К. О.
  Розглянуто основні чинники, що впливають на потенціал управління інноваційними проектами сучасних підприємств, зокрема з’ясовано, що в основу його формування покладено рівень досвіду в управлінні проектами та інноваційний потенціал. Виокремлено такі основні критерії формування зрілості в управлінні проектами: застосування проектного менеджменту на підприємстві, наявність процесу формування механізму управління проектами на підприємстві і початкового досвіду в управлінні ними, стан механізму управління проектами, рівень відповідності фактичних фінансових результатів від реалізації проектів запланованим, наявність можливостей управління програмами і комплексом проектів і програм. З’ясовано, що в основу формування інноваційного потенціалу підприємства покладено такі складові: кадрова, наукова, виробничо-технологічна, фінансова, маркетингова, логістична, інформаційна. Запропоновано оцінювати потенціал управління інноваційними проектами підприємства перемноженням отриманих значень рівнів зрілості управління проектами та інноваційного потенціалу. Сформовано матрицю характеристик рівнів потенціалу управління інноваційними проектами залежно від рівнів зрілості управління проектами та інноваційного потенціалу підприємства. The article considers the main factors affecting the potential of innovative projects management of modern enterprises. In particular it was found out, that the level of experience in project management and innovative potential is a basis of the potential formation. The following main criteria of formation of maturity in project management were identified: application of project management at the enterprise, the availability of the process of formation of the mechanism of project management at the enterprise and an initial experience in the project management, condition of the mechanism of project management, the level of compliance of actual financial results of project implementation with planned ones, the availability of facilities for the management of programmes and of a complex of projects and programs. It was found out that the basis of formation of innovative potential of the enterprise consists of the following components: personnel, scientific, industrialtechnological, financial, marketing, logistics and informational ones. It is proposed to calculate the potential of innovative projects management of enterprises by multiplying the obtained values of the levels of maturity of the project management and the innovative potential. Matrix of characteristics of the levels of management capacity of innovation projects is formed depending on the maturity levels of project management and the innovative potential of the enterprise.
 • Item
  Промисловий маркетинг у сучасних умовах господарювання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Чухрай, Н. І.
  Розглядаються питання здійснення маркетингової діяльності на вітчизняних промислових ринках. Висвітлено основні тенденції та парадокси сучасного маркетингу, ідентифіковано особливості маркетингу на промислових ринках та обґрунтовано найефективніші інструменти В2В маркетингу, оцінено перспективу вітчизняного маркетингу в умовах економії бюджетів. The article deals with marketing activities in domestic industrial markets. The article highlights the main trends and paradoxes of modern marketing. Peculiarities of marketing in industrial markets are identified. The most effective tools of B2B marketing are justified. The future of domestic marketing in conditions of budget costs reduction is estimated.
 • Item
  Оптимізація джерел фінансування цільових науково-технічних програм
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Андросюк, Г. М.; Качур, Н. В.; Маслов, В. П.
  Розглянуто шляхи оптимізації фінансування науки в Україні. Проаналізовано типову залежність ефективності та результативності наукових розробок від витрачених ресурсів. Показано, що недостатнє чи перервне фінансування істотно знижує ефективність використання коштів. Для отримання максимально можливих результатів ресурси мають надаватися безперервно і в достатньому обсязі. Наголошено, що за обмежених фінансових ресурсів необхідно створити передумови для залучення інвестиційних коштів та створення, наприклад, Start-up-компаній. The ways of optimizing of the financing of science in Ukraine are reviewed. The typical dependence of the efficiency and effectiveness of scientific research of resources spent are analyzed. It is shown that lack of funding or discontinuous funding significantly reduce the effectiveness of the use of funds. For obtaining of the best possible results, the resources must be available continuously and in sufficient amount. It is emphasized that in the case of limited financial resources it`s necessary to create conditions for attracting investment capital and to form, for example, Start-up companies.
 • Item
  Тенденції та перспективи розвитку автомобілебудівної галузі України у післякризовий період
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Юринець, О. В.; Марущак, О. Я.
  Проведено аналіз динаміки автомобілебудівної галузі України та світових тенденцій розвитку автомобільного виробництва. Встановлена залежність між макроекономічними показниками зовнішньої торгівлі, платоспроможністю споживачів та рівнем цін виробників автомобілів. Визначено найвагоміші чинники, які впливають на попит споживачів та встановлено причинно-наслідкові зв’язки для перспективного прогнозування динаміки розвитку галузі. Структура дослідження включає порівняльний аналіз динаміки обсягів виробництва легкових автомобілів серед різних держав, експортно-імпортні відносини України з іншими державами, аналіз показників вітчизняних виробників автомобілів,платоспроможності споживачів, що включають зарплату населення та кредитні ресурси. Визначено алгоритм залежності макроекономічних показників автомобілебудівної галузі, що дає змогу формулювати прогнози та припущення. Проведено порівняльний аналіз найбільших автомобілебудівних підприємств України та їх асортименту продукції. Обґрунтована необхідність подальших досліджень у сфері товарної, цінової, комунікаційної та збутової маркетингової політики автомобілевиробників з метою забезпечення конкурентоспроможності їх продукції. The article analyzes the dynamics of the automotive industry development in Ukraine as well as global trends in automotive manufacturing. The relationship between macroeconomic indicators of foreign trade, the consumer purchasing power and producer prices on automobiles has been identified. The objective of the investigation was to identify the most significant factors affecting consumer demand in the field, and to establish causal relationships enabling long-term forecasting in the industry. The research includes a comparative analysis of the automobile manufacturing dynamics in different countries, export-import relations of Ukraine with its partner countries, analysis of the consumer purchasing power, including both consumer wages and credit resources. As a result of the studies conducted, there was built an algorithm predicting trends in the automotive industry following changes in macroeconomic indicators. A comparative analysis of the largest automotive companies in Ukraine, their activities and product range has been made. The need for further research concerning product, pricing, marketing communications and sales policies of automakers to ensure competitiveness of their products has been justified.
 • Item
  Реінжиніринг бізнес-процесів як чинник прискореного розвитку економіки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Гвоздь, М. Я.
  Відображено актуальність застосування реінжинірингу бізнес-процесів як сучасного методу управління вітчизняними промисловими підприємствами, які функціонують в умовах прискореного економічного розвитку. Розглянуто та проаналізовано новий напрям розвитку реінжинірингу бізнес-процесів – Х-інжиніринг, в основу якого покладено оптимізацію зовнішніх бізнес-процесів за допомогою застосування сучасних інформаційних технологій. Проаналізована необхідність виникнення та відмінність Х-інжинірингу від реінжинірингу бізнес-процесів. Розкрито переваги застосування Х-інжинірингу та охарактеризовано розширені межі функціонування Х-інжинірингу, які не були притаманні реінжинірингу бізнес-процесів, але є необхідні промисловим підприємствам для підвищення ефективності ведення виробничо-господарської діяльності та підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств у сучасних ринкових умовах. The article reveals the actuality of the application of business process reengineering as a modern approach in the domestic industry enterprises management, functioning in the conditions of the accelerated economic development. The new trend of business process reengineering - X-engineering, based on the optimization of external business processes through the use of modern information technology, is considered and analyzed. The necessity of origin and difference X-engineering of business process reengineering are presented. The benefits of X-engineering application are determined. It was found out that the extended limits of functioning of X-engineering were not typical for business process reengineering, but are necessary for industrial companies for increasing of the efficiency of production and economic activity and improvement of the competitiveness of enterprises at the current market conditions.