Проблеми економіки та управління. – 2013. – №754

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, аспірантів та співробітників Інституту економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка”, а також вчених і викладачів інших наукових і навчальних закладів України та Польщі. Серед економічних проблем чільне місце посідають питання, пов’язані з інвестиційною привабливістю окремих галузей і підприємств, виконанням актуальних завдань поглиблення і розширення інноваційних процесів у різних сферах господарювання, з удосконаленням методів аналітичної оцінки діяльності підприємств. У своїх публікаціях автори велику увагу приділяють висвітленню проблем удосконалення системи управління інноваційною діяльністю, використанню сучасних інформаційних технологій та інструментарію фінансового менеджменту у формуванні інноваційного потенціалу підприємств, особливостям стратегічного управління, маркетингової діяльності, забезпеченню розвитку кадрового потенціалу в сучасних умовах господарювання. Усі представлені матеріали знайдуть зацікавленого читача, вони будуть корисними не тільки науковим працівникам і викладачам ВНЗ, а й практичним працівникам різних галузей національного господарства і слухачам системи підвищення кваліфікації.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – № 754 : Проблеми економіки та управління / відповідальний редактор Й. М. Петрович. – 244 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 35
 • Item
  Зміст до Вісника «Проблеми економіки та управління» № 754
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013)
 • Item
  Визначення місця маркетингового контролера в організаційній структурі підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Чухрай, Н. І.; Млинко, І. Б.
  Визначено чинники впливу на структуру організування контролінгу маркетингу, розроблено форми виокремлення осередків відповідальності за маркетинг, зазначено умови успішного впровадження системи контролінгу маркетингової і збутової діяльності на промисловому підприємстві. In article defines the factors of influence on the structure of the organization controlling marketing, developed forms of isolation centers responsibility for marketing, indicated conditions for successful implementation of controlling the marketing and sales activities on an industrial enterprise.
 • Item
  Інтелектуальний потенціал як головний чинник формування інтелектуального капіталу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Філіппова, С. В.; Ковтуненко, К. В.
  Розкрито особливості формування інтелектуального капіталу підприємства та підкреслена значущість інтелектуального потенціалу як чинника формування інтелектуального капіталу. З’ясована роль інтелектуального потенціалу на різних стадіях життєдіяльності підприємства. Визначено основні проблеми формування інтелектуального потенціалу підприємства. Features of formation of company’s intellectual capital have been considered in the article. The importance of intellectual potential as a factor in the formation of intellectual capital was highlighted. The role of intellectual potential at different stages of life activity of the enterprise has been defined. The main problems of the formation of the intellectual potential of the enterprise were determined.
 • Item
  Державне управління інвестиційними процесами у контексті
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Просович, О. П.; Бондаренко, Ю. Г.
  Зроблено спробу системно проаналізувати роль держави в управлінні інвестиційними процесами. Досліджено позиції основних економічних шкіл та погляди видатних українських економістів, які досліджували вплив держави на економічні процеси та важливість залучення інвестицій для ефективного розвитку держави, що є надзвичайно актуальним сьогодні у перерізі економічної та політичної кризи в Україні. Розглянута важливість залучення до роботи в органах державного управління кадрів з високим рівнем професійної компетентності, що дало змогу виявити таке: критерії духовності та моральності претендента на посаду державного службовця повинні стояти на одному щаблі з його кваліфікацією та досвідом роботи. З підтвердженням цієї думки виступали й українські економісти, зокрема Іван Вернадський, який доводив важливість духовного капіталу у процесі створення державності. Зроблено спробу схематично зобразити роль і вплив державного управління в процесі формування інвестиційно привабливої держави. Проаналізована проблема державного управління інвестиційними процесами дала змогу виявити необхідність державного управління для забезпечення ефективного розвитку економіки країни та його вагомий вплив на створення привабливих умов для інвестування на світовому рівні. An attempt to analyse systematically the role of state in administration of investment process is done in the article. The positions of main economic schools and opinions of famous Ukrainian economists, which probed influence of the state on economic processes and importance of attracting investments for effective development of the state, are investigated. Nowadays it is extremely actual especially taking into consideration the economic and political crisis within Ukraine. The importance of employment of personnel with high professional competence in the state administrative bodies in state administration is considered. That enabled to find out the following criteria – of spirituality and morality of candidate for position of public servant, which must stand on one stage along with his qualification and experience. The idea was supported by the Ukrainian economists, including Ivan Vernadskiy who proved the importance of spiritual capital in the process of creation of the state system. An attempt to represent schematically the influence and importance of state administration in the process of creation of the investment attractive state is done. The done analysis, devoted the problem of state administration of investment processes, enabled to probe necessity of state administration for effective development of economy of the state and its important influence on creation of attractive conditions for investing at world level.