Екобезпечна утилізація побутових пластикових відходів в технологіях із завершальним біорозкладом

No Thumbnail Available

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Львівська політехніка»

Abstract

В дисертаційному дослідженні розв’язане актуальне науково-практичне завдання: зниження рівня забруднення довкілля пластиковими відходами утилізацією в технологіях отримання капсульованих мінеральних добрив. Досліджені еколого-технологічні аспекти утилізації побутових відходів поліетилентерефталату та полістиролу у виробництві та застосуванні капсульованих мінеральних добрив. Встановлено, що основою технології утилізації відходів у виробництві капсульованих мінеральних добрив є можливість деградації полімерів під дією комплексу чинників зовнішнього середовища. Методом біоіндикації проведені експериментальні дослідження впливу проміжних продуктів розкладу матеріалу відпрацьованої полімерної оболонки на стан ґрунтового середовища під час її повної деградації, які показали безпеку для ґрунтового середовища мінеральних добрив, капсульованих оболонкою на основі відходів модифікованого поліетилентерефталату та полістиролу. За результатами цих досліджень встановлено, що застосування цих відходів у технологіях отримання капсульованих добрив можна розглядати як метод їх безпечної утилізації із завершальним біорозкладом. Визначено природоохоронну ефективність впровадження технології утилізації пластикових відходів у виробництві та застосуванні капсульованих мінеральних добрив на основі аналізу життєвого циклу. Так, застосування капсульованих мінеральних добрив, за умови 1%-го зниження їх споживання, дає позитивний екологічний ефект: на стадії виробництва аміачної селітри – зменшення використання аміаку (642 т), азотної кислоти (2358 т), електроенергії (75300 кВт), води (1500 м3 ), водяної пари (642 т); на стадії застосування - зменшення втрат у довкілля складає 1500 т. The dissertation study solved an actual scientific and practical task: reducing the level of environmental pollution by plastic waste disposal in technologies for obtaining encapsulated mineral fertilizers. Ecological and technological aspects of utilization of household waste of polyethylene terephthalate and polystyrene in the production and application of encapsulated mineral fertilizers were studied. It was established that the basis of waste disposal technology in the production of encapsulated mineral fertilizers is the possibility of degradation of polymers under the influence of a complex of environmental factors. Using the bioindication method, experimental studies of the influence of the intermediate products of the decomposition of the material of the used polymer shell on the state of the soil environment during its complete degradation were carried out, which showed the safety for the soil environment of mineral fertilizers encapsulated by a shell based on the waste of modified polyethylene terephthalate and polystyrene. According to the results of these studies, it was established that the use of these wastes in technologies for obtaining encapsulated fertilizers can be considered as a method of their safe disposal with final biodegradation. The environmental efficiency of the implementation of plastic waste disposal technology in the production and application of encapsulated mineral fertilizers was determined based on life cycle analysis. Thus, the use of encapsulated mineral fertilizers, subject to a 1% reduction in their consumption, gives a positive environmental effect: at the stage of production of ammonium nitrate - a reduction in the use of ammonia (642 t), nitric acid (2358 t), electricity (75,300 kW), water (1,500 m3), steam (642 tons); at the stage of application - the reduction of losses to the environment is 1500 tons.

Description

Keywords

полімерні відходи, поліетилентерефталат, полістирол, утилізація, капсульовання добрив, біодеструкція, polymer waste, polyethylene terephthalate, polystyrene, utilization, encapsulation of fertilizers, biodegradation.

Citation

Крилова Г. В. Екобезпечна утилізація побутових пластикових відходів в технологіях із завершальним біорозкладом : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії : 10 – природничі науки (101 «Екологія») / Галина Василівна Крилова ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2022. – 170 с. – Бібліографія: с. 140–154 (140 назв).