Patterns of changes in the acoustic characteristics on public transport linear segments

Date

2022-03-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Проблема акустичного забруднення міст постає досить гостро, як тільки мова йде про підвищення рівня автомобілізації. Проте, більшість дослідників вивчають негативний вплив шуму від транспортного потоку в цілому. В епоху сталої мобільності спостерігатиметься тренд щодо зменшення кількості приватного транспорту на міських вулицях, але проблема акустичного навантаження на території житлової забудови таким чином не вирішиться, оскільки засоби громадського транспорту є досить потужним джерелом транспортного шуму. В статті вирішується проблема визначення закономірностей зміни акустичного навантаження від засобів громадського транспорту за різних швидкісних режимів та типів покриття. В статті об’єктом дослідження є прямі ділянки ліній громадського транспорту. Предметом дослідження – закономірності зміни рівня шуму від засобів громадського транспорту за різних швидкостей руху, їх позиції в просторі та типу покриття. Отримані результати вказують на те, що основний діапазон шумового забруднення від засобів громадського транспорту на прямих відрізках становить 75–85 дБА, при чому, цей рівень може відрізнятися на 15–20 % залежно від виду лінії (тролейбус, автобус, трамвай) та типу покриття. Закономірності зміни рівня шумового забруднення, які були виявлені у роботі вказують на те, що для кожного типу покриття та виду лінії громадського транспорту існують такі значення швидкостей руху, при досягненні яких здійснюється понаднормове акустичне навантаження на райони житлової забудови за певних відстаней до них. Отримані результати є відмінними від існуючих в цей час наукових досліджень тим, що в них розглянуті акустичні характеристики конкретних ліній громадського транспорту, а не транспортного потоку в цілому. Відтак стає можливим визначити максимальний, а не еквівалентний рівень шуму від засобів громадського транспорту. Сферою застосування результатів є транспортне планування як нових житлових районів, так і ділянок існуючої прилеглої забудови. Так, в першому випадку сформовані рекомендації щодо територіальних розривів від лінії забудови до магістральних вулиць з інтенсивним рухом громадського транспорту, залежно від його виду та типу покриття. З інакшого боку, встановлені рекомендації щодо швидкісного режиму засобів громадського транспорту на різних відстанях від лінії існуючої забудови.
The problem of noise pollution in cities becomes quite acute as soon as it comes to increasing the level of motorization. However, most researchers study the negative impact of traffic noise in general. In the era of sustainable mobility, there will be a trend to reduce the number of private vehicles on city streets. Still, the problem of acoustic load in residential areas will not be solved since public transport is a rather powerful source of traffic noise. The article solves the problem of determining the patterns of changes in the acoustic load from public transport vehicles at different speed modes and road surface. The article's objects of research are straight sections of public transport lines. The subject of the study is the patterns of changes in the noise level from public transport vehicles at different speeds, their position, and the type of surface. The obtained results indicate that the main range of noise pollution from public transport on straight sections is 75–85 dBA, and this level can vary by 15–20 % depending on the type of line (trolley bus, bus, tram) and the type of road surface. The regularities of changes in the level of noise pollution, which were revealed in work, indicate that for each type of surface and type of public transport line, there are such values of traffic speeds, when they are reached, there is an overtime acoustic load on residential areas at specific distances from them. The obtained results differ from the currently existing scientific studies in that they consider the acoustic characteristics of clear public transport lines and not the traffic flow as a whole. Therefore, it becomes possible to determine the maximum and not the equivalent level of noise from public transport. The field of application of the results is transport planning of both new residential areas and areas of existing adjacent buildings. Thus, in the first case, recommendations were made regarding territorial gaps from the construction line to arterial streets with high volume of public transport, depending on its type and surface. On the other hand, recommendations have been established regarding the speed regime of public transport at different distances from existing buildings' lines.

Description

Keywords

акустичне навантаження, лінії громадського транспорту, максимальний рівень шуму, трамвайне полотно, швидкість руху засобів громадського транспорт, acoustic load, public transport lines, maximum noise level, tramway, public transport velocity

Citation

Afonin M. Patterns of changes in the acoustic characteristics on public transport linear segments / Maksym Afonin, Mykola Postranskyy // Transport Technologies. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2022. — Vol 3. — No 2. — P. 41–51.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By